Resultatopgørelse

SEK mio. Note 2013 2012 Ændring

1, 2


Nettoomsætning
39.533 38.920 2%
Andre driftsindtægter 3 233 253 –8%
Driftsindtægter 4 39.766 39.173 2%
Personaleomkostninger 5 –18.623 –18.338 1) –2%
Transportomkostninger
–8.953 –8.084 –11%
Andre omkostninger 6, 7, 24 –9.876 –10.348 5%
Afskrivninger og nedskrivninger 8 –1.648 –1.899 13%
Driftsomkostninger
–39.100 –38.669 1) –1%
Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures
10 7 43%
DRIFTSRESULTAT
676 511 1) 32%
Finansielle indtægter 9 50 238 1) –79%
Finansielle omkostninger 9 –258 –382 1) 32%
Finansielle poster, netto
–208 –144 1) –44%
Resultat før skat
468 367 1) 28%
Skat 10 –146 –120 1) –22%
Periodens resultat
322 247 1) 30%
Periodens resultat, som kan henføres tilModerselskabets aktionærer
319 245 1) 30%
Minoritetsinteresser
3 2
Resultat pr. aktie, SEK
0,16 0,12 1) 30%