Totalindkomstopgørelse

SEK mio.
2013 2012
PERIODENS RESULTAT
322 247
Anden totalindkomst


Poster, som ikke kan omklassificeres til periodens resultat


Omvurdering af pensionsforpligtelser
1.821 –1.232 1)
Ændring i udskudt skat
–401 271 1)
I alt, omvurdering af pensionsforpligtelser
1.420 –961 1)
Poster, som er omklassificeret eller kan omklassificeres til periodens resultat


Omregningsdifferencer 2)
–107 –258
I ALT, Anden totalindkomst
1.313 –1.219
PERIODENS totalindkomst
1.635 –972 1)
Periodens totalindkomst, som kan henføres til


Moderselskabets aktionærer
1.632 –974 1)
Minoritetsinteresser
3 2

1) Er korrigeret på baggrund af ændring i IAS 19 Personaleydelser.

2) Omregningsdifferencer vedrører omregning af koncernens egenkapital i udenlandske valutaer.