Logistik

PostNord er en af Nordens førende logistikaktører med tusindvis af servicesteder, mere end 100 terminaler og et netværk af internationale samarbejdspartnere. Hver arbejdsdag leverer PostNord hundredtusindvis af pakker og paller med gods til kunder i hele Norden.

PostNord er en førende aktør i Norden inden for pakke- og palletransport samt komplekse logistikløsninger med bl.a. outsourcingydelser til grossister, e-handel samt detailhandels- og industrivirksomheder.

PostNord tilbyder virksomhedskunder individuelle løsninger til deres ordre- og leveringskæder med ydelser til pakkedistribution, stykgods, partigods, air & ocean, ekspres og bud, termo- og tredjepartslogistik. Pakkeløsninger står for knap halvdelen af forretningsområdets omsætning.

PostNords logistikvirksomhed tilbyder Nordens største og mest finmaskede distributionsnet. Logistik har desuden indgået partnerskab som franchisetager med det internationale pakkenetværk DPD.

I løbet af de seneste to år er logistikvirksomheden blevet en stadig større del af koncernen som følge af erhvervelser og organisk vækst samt reducerede brevmængder. Logistiks andel af koncernens eksterne nettoomsætning udgjorde i 2013 33%. I begyndelsen af 2013 gennemførtes en reorganisering af pakkeforretningen i Danmark, hvor forretningsområde Breve Danmark overtog pakkevirksomheden i Danmark fra forretningsområde Logistik.

PostNords model for logistikvirksomhedens udvikling er baseret på en styrkelse af koncernens struktur i Norden for at kunne tilbyde koordinerede, standardiserede ydelser med stort nærvær i regionen, både for B2C- og B2B-forsendelser. Herved skabes forudsætninger for øget attraktivitet og øget forretningsvolumen. Standardisering, effektivisering og udnyttelse af stordriftsfordelene ved stigende mængder skaber forudsætninger for reduktion af enhedsomkostninger og hermed yderligere styrkelse af konkurrenceevnen.

Logistik

Tjenesteydelser

Logistiktjenester i forbindelse med strømme til, fra og inden for Norden – pakker, groupage/paller, tredjepartslogistik og andre logistikløsninger.

Geografisk tilstedeværelse

Sverige, Danmark, Norge og Finland.

Kernekunder

Virksomheder med store logistikstrømme til, fra og inden for Norden.

Gennemsnitligt antal ansatte, 2013

7.373 (6.509).

Markedsstørrelse

Den del af logistikmarkedet, som betjenes af PostNord, udgør ca. SEK 150 mia. (2012).

Position

En af Nordens største logistikaktører med cirka 10% af markedet.

Salgskanaler

Sælgerteam, postbutikker, egne servicesteder, egne internetkanaler og kunders e-handelssites.

Konkurrenter

Globale logistikaktører som DB Schenker, DHL, DSV. Mindre aktører med større eller mindre markedsandele på forskellige produktområder. De nationale postoperatører i Norge og Finland.

– Partigods – løsninger til strømme af større lasttransporter end paller.

Hovedprodukter

  • Pakkedistribution

Løsninger til styring af pakkestrømme mellem virksomheder samt mellem virksomheder og forbrugere. Distribution af pakker mellem forbrugere.

  • Groupage/paller

Stykgodsløsninger til kombinerede forsendelser af pakker og paller.

  • Solutions

– Tredjepartslogistik/outsourcing – hel eller delvis styring af virksomhedernes logistikstrømme, lagerhåndtering og logistikadministration.

– Ekspres, bud og InNight-tjenester.

– Air & ocean – logistikløsninger til forsendelse af varer mellem kontinenter.

Voksende logistikmarked

Logistikmarkedet i Norden drives bl.a. af den globale vækst med stigende international handel og e-handel. Markedsudviklingen hænger nøje sammen med BNP. Kunder stiller stigende krav til helhedsløsninger, hvilket gør stordrift og regional styrke til vigtige konkurrenceparametre.

I 2013 har markedsforholdene for dele af logistikvirksomheden været påvirket af den stigende e-handel og øget efterspørgsel efter outsourcingtjenester. For andre dele af virksomheden har markedsforholdene været mere udfordrende som følge af en svag udvikling i konjunkturer og konkurrence.

Handlen i Norden ændrer sig strukturelt med stadig større forretningsmængder inden for e-handel. Det driver ikke alene efterspørgslen efter pakkedistribution, men også efter andre logistikydelser. Vigtige konkurrenceparametre i forbindelse med e-handlen er rækkevidden af distributionsnetværket til slutkunder, fleksibiliteten, sikkerheden og effektivitet.

Outsourcing af logistikydelser øges, når flere og flere virksomheder vælger at lægge hele eller dele af deres forsyningslinjer uden for virksomheden for at styrke konkurrenceevnen. Historisk set har efterspørgslen efter oursourcingtjenester været forholdsvis lavere i Norden end i andre dele af EU.

Logistikmarkedet i Norden kendetegnes desuden af en betydelig konkurrence. Overkapacitet, prispres og tydelige volumen- og stordriftsfordele driver konsolideringen i branchen.

Resultat 2013

Nettoomsætningen for forretningsområdet steg med 14%, hvilket primært forklares ved gennemførelse af erhvervelser. Årets erhvervelser var Byrknes Auto AS, Nordisk Kyl Logistik AB og Transbothnia AB. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter steg forretningsområdets nettoomsætning med 3%. Den voksende e-handel genererede væsentligt øgede mængder fra B2C-pakketjenester. I andet halvår har der været en vis afmatning i den organiske omsætningsvækst, primært på grund af udviklingen i Norge, hvor hårdt prispres fra konkurrenterne og en kraftigt reduceret efterspørgsel har præget markedet. Aktiviteterne i Sverige viser fortsat vækst, men er også her udsat for et kraftigt prispres. Aktiviteterne i Tyskland viser kraftig vækst, hvilket forklares med voksende e-handelsmængder. Også aktiviteterne i Danmark og Finland udviser vækst. Efterspørgslen efter tredjepartslogistiktjenester udviklede sig positivt igennem året med en organisk vækst på 12%. Det gjaldt både nye og eksisterende kunder.

Driftsomkostningerne steg med 13%, hvilket primært forklares ved gennemførelse af erhvervelser. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter steg omkostningerne med 3% på grund af øgede mængder. Omstruktureringsomkostninger udgjorde SEK 20 (137) mio. Driftsresultatet udgjorde SEK 197 (272) mio., og overskudsgraden faldt til 1,3 (2,1)%. Aktiviteter er indledt i både Norge og Sverige for at sikre et langsigtet, vedvarende omkostningsniveau.

I løbet af året gennemførtes en refinansiering af selskabet Bulk Langhus 1, som ejer en ejendom i Norge, hvor en ny logistikterminal er under opførelse. Selskabet bliver overtaget i 2014.

Aktiviteter i 2013

Vækst og lønsomhed

PostNord tilbyder i dag et bredt spektrum af logistiktjenester, og koncernen har en stærk position inden for især pakker, paller/groupage og tredjepartslogistik i Norden. PostNord har i 2013 fortsat arbejdet med at implementere strategien om at udvikle helhedsløsninger og tilbyde grænseoverskridende logistiktjenester til både B2B- og B2C-forsendelser. Ved at udvide og standardisere logistiksortiment, styrke tilstedeværelsen på udvalgte delmarkeder og opnå en bredere geografisk dækning kan PostNord i højere grad opfylde kundernes efterspørgsel efter helhedsløsninger og generere yderligere vækst.

I 2013 voksede virksomheden både organisk og igennem erhvervelser. Den organiske vækst var primært drevet af udviklingen i Norge og Sverige. Væksten er sket under fortsat lønsomhed.

PostNord har i 2013 gennemført yderligere en række erhvervelser af logistikvirksomheder. Koncernen opkøbte Bilfrakt Bothnia AB's datterselskab Nordisk Kyl Logistik AB og Transbothnia AB med aktiviteter i Nordsverige. Erhvervelsen betyder, at PostNord udvider logistikaktiviteterne i Sverige inden for stykgods, partigods og termotransporter, hvilket udvikler platformen for vækst inden for dagligvare- og industrilogistik. I løbet af året afsluttedes også erhvervelsen af Byrknes Auto A/S, som er en af Norges største termotransportører, som primært tilbyder ydelser inden for fiske- og dagligvaretransporter. Erhvervelserne har yderligere styrket PostNords position som logistikaktør i Norden. Den operationelle integration af tidligere gennemførte erhvervelser er stort set forløbet planmæssigt i 2013.

Effektivisering og kapacitetsudvidelse

Arbejdet med at effektivisere produktionen og realisere investeringer og hermed skabe kapacitet til yderligere mængdetilvækst, nedsatte enhedsomkostninger og øget konkurrenceevne er fortsat i 2013. En vigtig del af dette arbejde er den terminalændring, der er gennemført i Sverige, og som inkluderer etablering af en ny pakke- og palleterminal i det nordlige Stockholm. Investeringerne har også omfattet køretøjer og andet udstyr. En betydelig del af disse investeringer er gennemført i Norge for yderligere at øge kapaciteten på det voksende norske marked.

Etablering af varemærket PostNord Logistics

2013 blev indledt med at samle PostNords mange mindre logistikvaremærker under det nye varemærke, PostNord Logistics. Lanceringen sker successivt i løbet af 2013 og 2014. Formålet er med tiden at udvikle og etablere PostNord Logistics som Nordens førende logistikvaremærke. Læs mere om varemærkeudviklingen på s. 24.

Miljøinitiativer

At udføre et metodisk og fokuseret miljøarbejde er en afgørende forudsætning for at blive anset som en førende aktør i logistikbranchen i Norden. En vigtig del af dette arbejde gælder tilpasning af brændstof- og energiforbrug i produktionen af ydelserne. Som en af branchens vigtige aktører deltager PostNords logistikvirksomhed aktivt i udviklingen af alternative drivmidler og ny køretøjsteknik. Læs mere om miljøarbejdet på s. 59.

Strategiske prioriteringer 2014

  • Implementering af ny organisation.
  • Videreudvikling af pan-nordisk tjenesteudbud og leveringsplatform.
  • Fortsat etablering af PostNord Logistics som koncernens logistikvaremærke.
  • Fortsat operativ integration af de gennemførte erhvervelser. Eventuelle nøgleerhvervelser, som yderligere skal udvide sortimentet af tjenesteydelser og styrke den geografiske position.
  • Løbende effektiviseringer og omkostningsreduktioner.
  • Fortsat miljøarbejde, primært ved tilpasning af brændsels- og energiforbruget i produktionen.

Resultat, 2013

SEK mio. 2013 2012
Nettoomsætning 13.432 11.762 1)
Driftsresultat, EBIT 197 272 1)
Overskudsgrad , % 1,3 2,1 1)
Mængder og kvalitet, millioner producerede enheder og %

Pakke 79 73 1)
Leveringskvalitet pakker, Sverige 2) 97,0 96,8
Leveringskvalitet pakker, Norge 2) 97,3 96,4
Leveringskvalitet pakker, Finland 2) 95,8 95,7

1) Er omregnet på grund af ændret organisation for pakkeydelser i Danmark.

2) Rettidig leverance for de valgte tjenesteydelser.