Mail

Under varemærkerne Posten og Post Danmark tilbyder PostNord post- og kommunikationsydelser til virksomheds- og privatkunder i Danmark og Sverige. PostNord har en førende position i begge lande. Fokus ligger på distributionsløsninger og ydelser til virksomheds- og markedskommunikation.

Aktiviteterne inden for Mail samt regnskabsaflæggelse sker i to forretningsområder:

 • Breve Danmark – Forretningsområdet hånd- terer hver arbejdsdag cirka 158.000 pakker og 6 millioner forsendelser til og fra private og virksomheder i Danmark.
 • Meddelande Sverige – Forretningsområdet håndterer hver arbejdsdag omkring 19 millioner forsendelser til og fra private og virksomheder i Sverige.

Forretningsområdernes aktiviteter i de respektive lande ligner hinanden bortset fra, at Breve Danmark står for koncernens pakkevirksomhed i Danmark. Der er dog forskellige markedsbetingelser. Forretningsområderne har stor, samfundsmæssig betydning i Danmark og Sverige, men landenes postmarkeder reguleres på forskellige måder til trods for EU-initiativer til øget harmonisering.

Markederne i Danmark og Sverige har også forskellig strukturel udvikling for brevkommunikation, hvor det danske marked i øjeblikket har større tendens til at erstatte breve med digitale alternativer end det svenske.

Markedsudvikling

Øget konkurrence i Danmark

Dansk økonomi var fortsat svag i 2013. Breve Danmarks marked var primært præget af den igangværende, strukturelle ændring som følge af substitution, som medførte fortsat stærkt negativ påvirkning af brevmængden for forretningsområdet.

Danmark ligger internationalt i teten, hvad angår digitalisering på kommunikationsområdet. Digitaliseringen af offentlig og forretningsmæssig kommunikation i Danmark er i stærk fremdrift på grund af initiativer fra danske virksomheder og myndigheder. Der er etableret ny infrastruktur og nye e-tjenester, som medvirker til at muliggøre udviklingen. PostNord er involveret i denne ændring og tilbyder bl.a. en digital postboks på et antal geografiske markeder gennem virksomheden eBoks.

De seneste ti år er forretningsområdets brevvolumen reduceret med 52%. I 2013 faldt brevvolumen med 10%, primært som følge af substitution.

Post Danmark er en af Danmarks største aktører inden for markedskommunikation. Det danske marked for direct mail/reklamer var fortsat svagt i 2013.

Den kraftige vækst på e-handelsmarkedet medfører stigende mængder af vareforsendelser i breve og pakker for forretningsområdet Breve Danmark. I 2013 er konkurrencen inden for pakkedistribution øget i Danmark, hvilket bl.a. har medført nye leverancekoncepter på markedet og øget prisfokus.

Strukturel forandring i Sverige

Efterspørgslen efter Meddelande Sveriges tjenester var i 2013 primært præget af strukturelle ændringer på kommunikationsmarkedet. Efterspørgslen efter brevet som kommunikationsform i erhvervs- og markedskommunikation har været mere robust i Sverige end i Danmark i 2013. Det skyldes bl.a. forskelle i landenes økonomiske udvikling, kundestrukturer og digitale infrastruktur, og frem for alt hvor vidtgående myndigheders og erhvervslivets beslutninger om digitalisering har været i hvert af de to lande. Den svenske regering har i 2013 gjort det klart, at man har til hensigt at øge hastigheden af digitaliseringen af den offentlige kommunikation. Det vil påvirke PostNords brevmængder negativt. Endvidere øges konkurrencen fra mellemmænd, som konsoliderer forsendelser til kunder for at reducere omkostningerne.

De seneste ti år er forretningsområdets brevmængde blevet reduceret med 23%. I 2013 faldt brevmængden med 3%, primært som en følge af substitution til digitale alternativer.

Posten er en af Sveriges største aktører inden for markedskommunikation. Det svenske reklamemarked udviklede sig svagt i 2013. Efterspørgslen efter direct marketing-ydelser faldt, og konkurrencen steg.

Avismarkedet falder, men PostNords mængder af gratisaviser stiger. PostNord har styrket positionen inden for distribution af aviser og blade i 2012 og 2013.

E-handelsmarkedet vokser også kraftigt i Sverige. Udviklingen har ført til stigende mængder af vareforsendelser inden for forretningsområdet Meddelande Sverige både nationalt og internationalt.

Regulatoriske bestemmelser

Der stilles i reguleringen af de postale tjeneste, der er omfattet af befordringspligten i Sverige og Danmark, krav om minimumsniveauer for og prissætning af de udbudte serviceydelser. For PostNords vedkommende er det vigtigt, at de nationale bestemmelser er i harmoni med udviklingen på kommunikationsmarkedet, så koncernen har de rette forudsætninger for at levere tjenester på et kommercielt grundlag.

Postmarkederne i Danmark og Sverige har gennemgået en liberalisering, men er stadig underlagt kraftig regulering – dog i forskellig udstrækning. Begge landes lovgivning på postområdet er baseret på EU’s tredje postdirektiv, hvis målsætning er at sikre god postservice i medlemsstaterne. Effekten af det tredje postdirektiv er bl.a., at der på de postmarkeder i EU, som tidligere var underlagt regulering, nu er åbnet op for konkurrence. Direktivet blev udformet på et tidspunkt, hvor brevmængderne stadig var stigende i mange lande. Mange af de forudsætninger, der lå til grund for direktivet, gælder dog ikke længere på grund af de seneste års digitalisering.

Lovgivnings- og overvågningsforhold

Den nye danske postlov, som trådte i kraft den 1. januar 2011, medfører en liberalisering af markedet og sikrer, at de postale tjenester, som er omfattet af befordringspligten, skal ligge hos Post Danmark A/S. Den 18. februar vedtog Folketinget en ny dansk postlov, der giver Post Danmark bedre muligheder for at tilpasse og ændre virksomheden til efterspørgslen og fortsætte med at drive virksomheden på et kommercielt grundlag. Loven medfører, at Post Danmark A/S får nye koncessionsvilkår fra den 1. marts 2014.

Postmarkedet i Sverige blev liberaliseret allerede i 1993. En ny svensk postlov blev vedtaget i 2010. Posten AB skal efter den svenske Post- och telestyrelsen’s (PTS) bestemmelser tilbyde de befordringspligtige posttjenester i Sverige.

Det svenske postmarked er i dag overreguleret i forhold til markedsudviklingen. Forbrugerundersøgelser viser, at serviceniveauet for bl.a. brevdistribution overstiger behovet. For at det også i fremtiden er muligt at tilbyde en effektiv og selvfinansieret befordringspligtig posttjeneste, er det nødvendigt med en gennemgang af de gældende love og regler.

Prissætning og kvalitetskrav for breve

I Danmark fastsætter Post Danmark A/S brevpriserne. Dog skal priserne for indenlandske B-breve på op til 50 g, der indleveres til befordring som frimærkefrankeret enkeltforsendelser, godkendes af Trafikstyrelsen. Siden lov fra 2011 har Post Danmark gennemført en række prisændringer, som har skabt bedre sammenhæng mellem pris og omkostning for forskellige frankeringsformer. Prisen for et frimærkefrankeret A-brev med en vægt på op til 50 gram til indenrigsforsendelse blev fra den 1. januar 2014 hævet til DKK 9,00 (8,00).

I Sverige er prissætningen for breve reguleret i postbekendtgørelsen og postloven. Prissætningen af den befordringspligtige posttjeneste skal være transparent, ikke-diskriminerende og omkostningsorienteret. Den aktør, som tilbyder befordringspligtige posttjenester, har ikke samtidig mulighed for at hæve priserne på A-breve på op til 500 g til et niveau, som er højere end udviklingen i forbrugerprisindekset. Prisen på porto for et enkelt brev på 20 gram blev senest ændret den 1. januar 2009 fra SEK 5,50 til SEK 6,00.

I både Danmark og Sverige er PostNords kvalitetsniveauer underlagt regulering. I Danmark er kvalitetskravet til breve og pakker 93% i forhold til leveringsbetingelserne for hver enkelt tjeneste. Iflg. den svenske postbekendtgørelse skal mindst 85% A-breve være udbragt i hele landet den efterfølgende arbejdsdag (dag til dag-befordring). Mindst 97% af brevene i Sverige skal udbringes inden for tre arbejdsdage.

Regulatoriske begivenheder i omverdenen

Flertallet af EU’s medlemsstater har nu implementeret det tredje postdirektiv i national lovgivning. Fortolkningen af EU-direktivet har dog udmøntet sig forskelligt. Grundlæggende defineres tjenesterne i USO (Universal Service Obligation, befordringspligtige posttjenester) ensartet, men vilkårene for udførelse af tjenesterne varierer.

Flere af EU’s medlemsstater har i forbindelse med gennemførelsen af EU-direktivet foretaget regulatoriske ændringer. Det gælder f.eks. Danmark, Finland, Belgien og Storbritannien. Ændringerne omfatter eksempelvis en mere fleksibel prissætning, tilpasning af befordringsforpligtelserne og begrænsning af de forhold, som skal være omfattet af befordringspligtige posttjenester. Hertil kommer krav til, hvor stor en markedsdækning konkurrerende postoperatører skal have. Disse ændringer giver i mange tilfælde de nationale operatører forbedrede muligheder for at drive en lønsom forretningsvirksomhed og styrker forudsætningerne for på langt sigt at tilbyde befordringspligtig postservice på de enkelte markeder.

Læs mere om de offentlige serviceforpligtelser og de regulatoriske begivenheder i Danmark og Sverige i rapporten om god selskabsledelse under afsnittet Befordringspligt.

Resultat 2013

Nettoomsætningen for Mail faldt med 4% i 2013, primært på grund af lavere indtægt i Breve Danmark. Brevmængderne faldt samlet med 5% .

Driftsomkostningerne faldt med 3%, primært som følge af personaleafgang.

Driftsresultatet udgjorde SEK 494 (616) mio., og overskudsgraden udgjorde 2,0 (2,4)%.

Breve Danmark

Nettoomsætningen for forretningsområdet Breve Danmark faldt med 8%, primært på grund af fortsat reducerede brevmængder. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 7%. Nettoomsætningen var under påvirkning af den fortsatte omfattende digitalisering på det danske marked og af en fortsat svag økonomisk udvikling i landet i årets løb. Brevmængderne faldt samlet med 10% i 2013. Effekten på nettoomsætningen opvejes delvis af prisændringer for breve. Indtægterne fra området reklame og aviser/blade faldt som følge af et fortsat svagt reklamemarked og øget konkurrence. Pakkevolumen steg i årets løb, mens indtægterne var noget lavere som følge af prispres på markedet.

Driftsomkostningerne faldt med 8%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 7%. Ændringen skyldes effektivisering inden for produktion og administration, primært gennem personalereduktion. Det gennemsnitligt antal ansatte faldt til 12.311 (12.730). Omstruktureringsomkostninger udgjorde SEK 42 (296) mio.

Driftsresultatet udgjorde SEK –89 (–177) mio.

Leveringskvalitet for A-breve faldt til 93,2 (93,5)%.

Meddelande Sverige

Nettoomsætningen for forretningsområdet Meddelande Sverige faldt med 1% både før og efter erhvervelser og valutakurseffekter. Brevmængderne faldt med 3% i 2013 som følge af fortsat digitalisering. Væksten i mængderne blev påvirket positivt af en øget udvikling i e-handelsrelaterede tjenester, hvilket medførte øgede tilstrømninger af varebreve og antallet af omdelte forsendelser fra postbutikkerne. Også de internationale e-handelsmængder steg. Indtægterne fra direct mail udviklede sig negativt på grund af et fortsat svagt reklamemarked. Indtægterne fra aviser/blade steg i 2013 som følge af stigninger inden for gratisaviser samt overtagelsen af aktiviteterne i Svensk Morgondistribution i juni 2012.

Driftsomkostningerne steg med 1%. Omstruktureringsomkostningerne steg til SEK 434 (419) mio. på grund af personaleafvikling. Omkostningerne i sammenligningsperioden blev påvirket positivt af pensionseffekter. Justeret for disse poster samt overtagelsen af aktiviteter fra Svensk Morgondistribution faldt personaleomkostningerne med 2% som følge af effektiviseringer og justeringer til reducerede brevmængder. Det gennemsnitligt antal ansatte faldt til 17.167 (17.686). Øgede internationale e-handelsmængder har medført øgede omkostninger.

Driftsresultatet faldt til SEK 583 (793) mio., og overskudsgraden til 3,7 (5,0)%.

Leveringskvalitet for A-breve faldt til 94,9 (95,4)%.

Aktiviteter i 2013

SEK mio. 2013 2012
Nettoomsætning 24.103 25.022 1)
heraf Breve Danmark 9.364 10.165 1)
heraf Meddelande Sverige 15.050 15.137
Driftsresultat, EBIT 494 616 1)
heraf Breve Danmark –89 –177 1)
heraf Meddelande Sverige 583 793
Overskudsgrad , % 2,0 2,4 1)
Mængder og kvalitet, millioner producerede enheder og %

Breve Danmark, A-post 278 320
Breve Danmark B- og C-post 337 365
Breve Danmark, pakker 39 39
Meddelande Sverige, A-post 912 925
Meddelande Sverige, B-post 1.144 1.198
Leveringskvalitet A-breve, Danmark, % 93,2 93,5
Leveringskvalitet A-breve, Sverige, % 94,9 95,4
Leveringskvalitet pakker Danmark, % 97,4 96,7

Effektiviseringer

Forretningsområderne i Mail har i 2013 fortsat fokuseret på omstillingstiltag for at tilpasse den enkelte virksomhed og reducere omkostningerne inden for både produktion og administration for at imødegå den negative udvikling i brevmængder. Personaleomkostningerne udgør Mails største omkostningspost, og det har medført en reduktion af antallet af medarbejdere i brevvirksomheden i både Danmark og Sverige. Antallet af medarbejdere faldt i årets løb med 938.

Investeringer og forretningsudvikling

I 2013 har PostNord fortsat gennemført betydelige investeringer inden for rammerne af den produktionsstrategi, som blev vedtaget i 2010. Investeringerne i produktionskapacitet er en vigtig del af koncernens omstillingsstrategi, som har til formål at håndtere mængdeudviklingen og give øgede stordriftsfordele i forretningsområderne i Mail. Strategien omfatter geninvesteringer i maskiner og bygninger samt miljøeffektive køretøjer. Den omfatter desuden etableringen af en ny terminalstruktur i Sverige med tilhørende maskininvesteringer.

I løbet af året har forretningsområderne også fokuseret på udvikling af koncernfælles kunder og udvikling af større kunder ved at bistå med rådgivning om kommunikationsmuligheder. Der er i 2013 desuden implementeret indsatser for at udvikle virksomhederne med henblik på at tilbyde bedre varedistribution og leverancer til døren. Der er bl.a. indgået nye aftaler om distribution af aviser og blade i Sverige.

I 2013 gennemførte forretningsområderne også erhvervelser af to førende aktører inden for dokumentscanning i henholdsvis Danmark og Sverige, og en virksomhed specialiseret i pakning og håndtering af adresseløse forsendelser.

I begyndelsen af året gennemførtes en omstrukturering af PostNords pakkeforretning i Danmark. Forretningsområde Breve Danmark overtog pakkeforretningen i Danmark fra forretningsområde Logistik i 2013 for at muliggøre yderligere effektiviseringer for at øge konkurrenceevnen inden for pakkedistribution på det danske marked og koncentrere ydelserne under varemærket Post Danmark. PostNords pakkevirksomhed i de øvrige lande er organiseret under forretningsområde Logistik.

Post Danmark og Coop indgik i 2013 en aftale om et nyt koncept inden for pakkeområdet. Den bevirker, at der etableres cirka 300 pakkeautomater i Coops butikker i Danmark.

Miljøinitiativer og certificering

Aktiviteterne har især haft fokus på at reducere brændstof- og energiforbruget i forbindelse med transporter og ejendomme. I 2013 er Breve Danmark også inkluderet i koncernens certifikat for kvalitet og miljø. Læs mere om miljøarbejdet på s. 59 og om certificering på s. 54.

Strategiske prioriteringer 2014

 • Implementering af ny organisation og nye kommercielle varemærker.
 • Fortsatte effektiviseringer og omkostningsreduktioner inden for produktion og administration, der skal tage højde for udviklingen i brevmængder og forbedre konkurrenceevne, lønsomhed og cashflow. Øge andelen af variable omkostninger.
 • Fortsætte investeringer i en ny produktionsstrategi for at imødegå de faldende mængder med mere effektive processer, øgede stordriftsfordele og mindre miljøpåvirkning.
 • Dialog med samfund og lovgivere om udformningen og reguleringen af fremtidens offentlige serviceforpligtelse.
 • Udvikling af tjenesteydelser inden for bl.a. pakkedistribution i Danmark, ydelser inden for servicelogistik og øget fokus på koordinering af udbuddet af forskellige kommunikationsydelser.
 • Fortsatte miljøforbedringer, primært i form af tilpasninger af vognparken og ejendomsporteføljen samt forbruget af brændstoffer og energi i produktionen.

Mail

Tjenesteydelser

Post- og kommunikationstjenester til virksomheder og private. Fokus på forretningskommunikation, markedskommunikation, distribution af varer og aviser/blade samt andre kommunikationsydelser.. Distribution af pakker i Danmark.

Geografisk tilstedeværelse

Danmark og Sverige.

Kernekunder

Virksomheder og organisationer med store informations- eller varestrømme. Privatpersoner.

Gennemsnitligt antal ansatte, 2013

29.478 (30.416), heraf 12.311 (12.730) i forretningsområde Breve Danmark og 17.167 (17.686) i forretningsområde Meddelande Sverige.

Position

Førende på markedet inden for brevdistribution og en af de største aktører inden for markedskommunikation.

Salgskanaler

Sælgerteam, postbutikker, egne servicesteder, egne internetkanaler og kunders e-handelssites.

Konkurrenter

Digitale substitutionsløsninger til breve. Statsejede Posten Norge gennem Bring Citymail i Sverige. KMD og Bladkompagniet i Danmark. Mindre aktører inden for direct marketing. Mellemmænd som 21 grams, GLS m.fl. inden for pakketjenester i Danmark.

Hovedprodukter

 • Forretningskommunikation

Brevdistribution og andre tjenester inden for fysisk og digital kommunikation med store kundegrupper.

 • Markedskommunikation

Rådgivning og formidling af fysisk og digital markedskommunikation.

 • Posttjenester til private

Postservice til privatmarkedet i Danmark og Sverige.

 • Varedistribution

Distributionstjenester i forbindelse med materialeforsyning, leverandørstyring, lagerhåndtering og kundeleverancer.

 • Leverancer til døren

Levering til døren af varer, mad og drikkevarer til forbrugere.

 • Facility services

Tilpassede serviceløsninger til håndtering af forsendelser til bl.a. e-handel, citylogistik, kommuners distribution og medicinsk logistik.

 • Bladdistribution

Distribution af aviser/blade og tidsskrifter.

 • Pakkedistribution

Distribution af pakker i Danmark.

Resultat 2013

1) Er omregnet på grund af ændret organisation for pakkeydelser i Danmark.