Strålfors

Strålfors udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger, som skaber tættere og mere personlige kunderelationer for virksomheder med store kundebaser. Strålfors er markedsleder på sit felt i Norden og har aktiviteter i Norden samt en række europæiske lande.

Strålfors' aktiviteter er organiseret i fire divisioner:

 • Forretningskommunikation – Kommunikationsløsninger til effektiv og individualiseret kommunikation med store kundegrupper. Virksomheden er eksponeret mod øget digitalisering.
 • Data Management – vedligeholdelse og udvikling af informationsdatabaser, f.eks. koordinering af administrative systemer, for at muliggøre personliggjorte budskaber til udvalgte målgrupper.
 • Markedskommunikation – løsninger til effektiv fysisk og digital, individualiseret markedskommunikation.
 • Service Fullfilment, supply chain-løsninger til støtte for levering af brugertilpassede produkter eller information til slutbrugere.

Strålfors har en førende position på sit marked i Norden og driver omfattende aktiviteter i Polen, Storbritannien og Frankrig.

Fra information til kommunikation

Markedet for kundekommunikation er under forandring. Med stadig flere kommunikationsmuligheder og stadig flere indtryk udefra bliver modtagerens synsvinkel stadig vigtigere i bestræbelserne for at få budskaberne ud til kunderne. For virksomheder og organisationer med store kundebaser bliver det derfor stadig vigtigere at kunne kommunikere på modtagerens vilkår. Der sker en overgang fra informationsgivning til kommunikation.

For leverandører af løsninger til kundekommunikation sker der også en overgang fra transaktionsstyret kommunikation til kundeinteraktion ad flere forskellige kanaler. Denne situation åbner muligheder i grænselandet mellem fysisk og digital kommunikation. Det stiller øgede krav til kapaciteten, hvad angår datahåndtering og -bearbejdning. Det bliver stadig vigtigere at kunne behandle store mængder information på en intelligent måde for dermed at finde nye veje til at kommunikere med kunderne.

Den stigende e-handel og outsourcing skaber behov for tjenesteydelser, som støtter dialogen med kundebaser. Et eksempel er telekomvirksomhederne, hvis kunderelationer er knyttet til store informationsstrømme og hardwarestrømme.

For Strålfors medfører markedsudviklingen med tiltagende konkurrence fra alternative digitale løsninger en faldende efterspørgsel af tjenester inden for Forretningskommunikation. I 2013 faldt også efterspørgslen efter disse tjenester, delvis som følge af svage konjunkturer.

Samtidig stiger efterspørgslen efter tjenesteydelser, som fokuserer på tættere og mere personlige kunderelationer. Denne situation er til gunst for Strålfors’ aktiviteter i Data Management, Markedskommunikation og Service Fulfilment.

Resultat 2013

Strålfors nettoomsætning faldt med 2% sammenholdt med året før. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 1%. I årets løb er der gennemført en erhvervelse af Itellas print- og kuverteringsvirksomhed i Polen. Nettoomsætningen i vækstdivisionerne Data Management, Markedskommunikation og Service Fulfilment steg. Divisionen Forretningskommunikation udviklede sig svagt med reducerede indtægter. Forretningskommunikation er den division, der er mest udsat for konkurrence fra digitale alternativer.

Driftsomkostningerne faldt med 3%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt omkostningerne med 2%, hvilket hovedsageligt forklares af lavere omstruktureringsomkostninger, som udgjorde SEK 36 (102) mio.

Driftsresultatet steg til SEK 16 (–25) mio., og overskudsgraden til 0,6 (–0,9)%.

I løbet af 2013 gennemførtes en konvertering af lån til aktier i EsonPac AB for at sikre et passende kapitalgrundlag for selskabets forretningsudvikling. Det betyder, at Strålfors’ ejerandel i selskabet steg fra 19,2% til 48%.

Aktiviteter i 2013

Forretningsudvikling og fokus på vækstaktiviteterne

I 2013 har Strålfors fortsat arbejdet med at styrke og udvide udbuddet til markedet og organisation inden for vækstområderne Data Management, Markedskommunikation og Fullfilment. Nye løsninger er blevet fremlagt for kunder, og nye aftaler er indgået. Vigtige partnerskaber er bl.a. indgået på området Markedskommunikation, hvor bl.a. 30% af aktierne er overtaget i direct- og relationmarketingbureauet Friends & Tactics AB.

Markedet for Forretningskommunikation er et velkonsolideret marked, hvor Strålfors indtager en stærk position. Der er i 2013 foretaget investeringer med henblik på at styrke den tekniske kapacitet i produktionen, hvilket muliggør yderligere konsolidering af virksomheden. Endvidere blev aktiviteterne i konkurrenten Itellas print- og kuverteringsvirksomhed i Polen erhvervet i løbet af 2013. Overtagelsen medførte en styrkelse af positionen på det polske marked.

Effektiviseringer

Strålfors har gennemført indsatser for at reducere omkostningsmassen på området Forretningskommunikation for at imødegå en negativ mængdeudvikling på grund af substitution. Produktionsvirksomhed i Sverige er konsolideret til virksomheden i Ljungby i Sverige. Der er også gennemført aktiviteter for at håndtere en svagere udvikling i virksomhederne i Frankrig og Storbritannien. Strålfors har ligeledes gennemført indsatser, der skal reducere administrative omkostninger.

Miljøinitiativer

Strålfors stræber efter at reducere energiforbruget og reducere CO2-udledning. I den grafiske del af virksomheden arbejder Strålfors for at reducere anvendelsen af kemikalier og opløsningsmidler. Læs mere om miljøarbejdet på s. 59.

Strategiske prioriteringer 2014

 • Fortsat udvikling af markedsudbuddet i vækstdivisionerne Data Management, Markedskommunikation og Service Fulfilment. Indsatser for at styrke markedspositionerne for disse divisioner på Strålfors’ geografiske aktivitetsområde.
 • Fortsatte effektiviseringer i divisionen Forretningskommunikation med det formål at tage højde for mængdeudviklingen og forsvare lønsomheden.
 • Fortsatte aktiviteter for at håndtere svagere udvikling i virksomhederne i Frankrig og Storbritannien.

Strålfors

Tjenesteydelser

Kommunikationsløsninger, som skaber tættere og mere personlige kunderelationer for virksomheder med store kundebaser.

Geografisk tilstedeværelse

Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien og Frankrig.

Kernekunder

Virksomheder med store kundebaser, store informationsstrømme og behov for individualisering af budskaber.

Gennemsnitligt antal ansatte, 2013

1.492 (1.509).

Salgskanaler

Sælgerteam.

Konkurrenter

Digitale substitutionsløsninger, Itella, KMD, CGI m.fl.

Hovedprodukter

 • Forretningskommunikation

Løsninger til effektiv og individualiseret kommunikation med store kundegrupper.

 • Data Management

Vedligeholdelse og udvikling af informationsdatabaser.

 • Markedskommunikation

Løsninger til fysisk og digital, individualiseret markedskommunikation.

 • Service Fulfilment

Supply chain-løsninger til støtte for levering af brugertilpassede produkter eller information til slutbrugere.

Resultat 2013

SEK mio. 2013 2012
Nettoomsætning 2.612 2.665
Driftsresultat, EBIT 16 –25
Overskudsgrad, % 0,6 –0,9