Not 31 Förvärv och avyttringar

Not 31 Förvärv och avyttringar

Förvärvs- och avyttringseffekter på tillgångar och skulder, MSEK 2013 2012
Förvärv Avyttringar Summa Förvärv Avyttringar Summa
Goodwill 167
167 436 –44 392
Övriga immateriella anläggningstillgångar 30
30 287 –9 278
Övriga anläggningstillgångar 193
193 744 –46 698
Summa anläggningstillgångar 390
390 1 467 –99 1 368
Omsättningstillgångar 86
86 313 –36 277
SUMMA TILLGÅNGAR 476
476 1 780 –135 1 645
SUMMA SKULDER –175 –1 –176 –852 121 –731
NETTOTILLGÅNG 301 –1 300 928 –14 914
Reavinst avyttrad verksamhet/koncernföretag
–1 –1
–5 –5
Övriga kassaflödespåverkande poster –54
–54 –558 39 –519
Erlagd/erhållen köpeskilling –301
–301 –928 19 –909
Likvida medel (förvärvad/avyttrad) 19
19 66 –12 54
Nettoeffekt på likvida medel –336
–336 –1 420 46 –1 374

Förvärv av dotterbolag

Den 2 januari 2013 förvärvade Post Danmark A/S 100% av aktierna i Distribution Services A/S. Verksamheten ingår i PostNords räkenskaper från och med den 1 januari 2013. Distribution Services A/S är specialiserat på paketering och hantering av oadresserade försändelser och företaget har sedan 2003 varit underleverantör till Post Danmark. Bolaget blev per 1 januari 2013 en del av affärsområde Breve Danmark. Köpeskillingen uppgick till 174 MSEK. Enligt förvärvsanalys uppkom goodwill bestående av synergieffekter, resultatförbättringspotential samt tillförd kompetens och kunskap för att utveckla rörelsegrenen.

Den 25 april 2013 tecknade PostNord avtal om kontant förvärv av 100% av aktierna i Bilfrakt Bothnia AB:s dotterbolag Nordisk Kyl Logistik AB och Transbothnia AB. De förvärvade bolagen har verksamhet i Norrland. Förvärvet innebär att PostNord breddar logistikverksamheten i Sverige inom styckegods, partigods och termotransporter. Verksamheten omsatte 2012 totalt ca 1 Mdr SEK och hade 285 anställda. Köpeskillingen uppgick till 115 MSEK. Del av köpeskillingen, 10 MSEK innehålls till säkerhet för säljarens åtaganden enligt avtalet. Bolagen blev per 1 juni 2013 en del av affärsområde Logistik.

Nettoomsättningen för Nordisk Kyl Logistik AB uppgick under 2013 till 387 MSEK. Nettoomsättningen uppgick under innehavstiden juni till december 2013 till 313 MSEK. Rörelseresultatet uppgick under 2013 till16 MSEK. Rörelseresultatet under innehavstiden uppgick till12 MSEK. De genom förvärvet bokförda övervärden på anläggningstillgångar (exklusive goodwill) i koncernen, har skrivits av planenligt med 0 MSEK. Förvärvet påverkade koncernens rörelseresultat med12 MSEK.

Nettoomsättningen för Transbothnia AB uppgick under 2013 till 344 MSEK. Nettoomsättningen uppgick under innehavstiden juni till december 2013 till 250 MSEK. Rörelseresultatet uppgick under 2013 till 9 MSEK. Rörelseresultatet under innehavstiden uppgick till 8 MSEK. De genom förvärvet bokförda övervärden på anläggningstillgångar (exklusive goodwill) i koncernen, har skrivits av planenligt med 1 MSEK. Förvärvet bidrog med 7 MSEK till koncernens rörelseresultat.

Enligt förvärvskalkyl uppkom goodwill bestående av synergieffekter, resultatförbättringspotential samt möjlighet till marknadspositionering.

Under 2013 har villkorad köpeskilling avseende tidigare förvärv av Rosersberg Brevterminal AB betalats om 12 MSEK. Förvärvet avser mark.

Förvärv av inkråm

Den 1 februari 2013 ingick PostNords helägda dotterbolag Tollpost Globe AS avtal om övertagande av verksamhet inom Byrknes Auto AS. Byrknes Auto AS är en av Norges största termotransportörer. Företaget erbjuder primärt tjänster för fisk- och dagligvarutransporter. Tollpost Globe AS är en del av affärsområde Logistik.

Den 30 april 2013 förvärvade dotterbolag till PostNord all verksamhet i ISS Document A/S. Den 1 juni 2013 förvärvade dotterbolag till PostNord Aditro Financial Process AB:s tillgångar inom digitaliseringstjänster och dokumenthantering. Förvärven är en del av affärsområde Breve Danmark.

Den 30 augusti 2013 förvärvade dotterbolag till PostNord Itellas print- och kuverteringsverksamhet i Polen. Förvärvet stärker Strålfors position på den polska marknaden.

Enligt förvärvsanalyserna bestod tillgångarna främst av diverse inventarier samt immateriella tillgångar. Köpeskillingen för samtliga inkråmsförvärv uppgick till 73 MSEK.

2013 Jan–dec, MSEK Goodwill Övriga immateriella tillgångar Övriga anläggnings- tillgångar Omsättnings- tillgångar Skulder Nettotillgång
Förvärvat

Distribution Services A/S 95
93 21 –35 174
Nordisk Kyl Logistik AB 46 9 86 25 –103 63
Transbothnia AB 26 21 2 40 –37 52
Roserberg Brevterminal AB, tilläggsköpeskilling

12

12
Summa förvärvat 167 30 193 86 –175 301
Avyttrat

Tidningstorget AB–1 –1
Summa avyttrat–1 –1
2012 Jan–dec, MSEK Goodwill Övriga immateriella tillgångar Övriga anläggnings- tillgångar Omsättnings- tillgångar Skulder Nettotillgång
Förvärvat

Green Cargo Logistics AB (inklusive dotterbolaget Green Cargo Logistics A/S) 331 227 69 213 –319 521
Kardinalmärket 1 AB

314 3 –205 112
Kommanditbolaget Sveterm

285 12 –231 66
Nedsättning av köpeskilling Nils Hansson Logistics AB –1–1
Korrigering av fast köpeskilling Eek Transport AS 11
Harlem Transport AS 105 60 27 85 –97 180
Roserberg Brevterminal AB, tilläggsköpeskilling

49

49
Summa förvärvat 436 287 744 313 –852 928
Avyttrat

HIT Starintex B.V. 39
1 25 –55 10
EBT Property B.V.

45 5 –45 5
Hit Belgium S.A. 5 9
5 –21 –2
SPOT A/S


1
1
Summa avyttrat 44 9 46 36 –121 14