Selskabsledelse

PostNords overordnede mål er at skabe langsigtet værdi for sine ejere og øvrige interessenter og at sikre, at de særlige offentlige serviceforpligtelser opfyldes på et forretningsmæssigt grundlag. En forudsætning herfor er en velfungerende styring af selskabet.

God selskabsledelse er bl.a. kendetegnet af tydelige ejere, en engageret og hensigtsmæssigt sammensat bestyrelse samt effektive processer og en velgennemtænkt risikostyring. Rapport om god selskabsledelse i Års- og bæredygtighedsrapport beskriver PostNords selskabsledelse ud fra disse perspektiver. Rapporten om god selskabsledelse er aflagt i overensstemmelse med den svenske aktieselskabslov (Aktiebolagslagen) og den svenske årsregnskabslov (Årsredovisningslagen) samt i henhold til den svenske kodeks for selskabsstyring (Svensk kod förbolagsstyrning).

Ejerstruktur

PostNord AB (publ) er et svenske aktieselskab (publikt aktiebolag), som ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Selskabet er moderselskab i PostNord-koncernen. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to stater.

Styringsstruktur

De vigtigste beslutningsorganer i PostNord er følgende:
• Generalforsamlingen
• Bestyrelsen
• Den administrerende direktør bistået af koncernledelsen og
direktionen

 

Ejerne indstiller i fællesskab formanden for bestyrelsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, foreslår honorarer til bestyrelsen samt indstiller formanden og eksterne revisorer. Generalforsamlingen er selskabets øverste besluttende organ.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for organisation og forvaltning af selskabet gennem en løbende opfølgning og kontrol af virksomheden. Formanden for bestyrelsen leder bestyrelsens arbejde. Revisionsudvalget og vederlagsudvalget bistår bestyrelsen i dens arbejde.

PostNords administrerende direktør og koncernchef har ansvaret for og leder den løbende forvaltning af koncernen efter bestyrelsens retningslinjer og anvisninger. Den administrerende direktør og koncernchefen assisteres af koncernledelsen samt en direktion, som består af medlemmer af koncernledelsen.

Selskabets revisor vælges af generalforsamlingen og gennemgår årsrapporten og koncernregnskabet, bestyrelsens og den administrerende direktørs forvaltning samt årsrapporter for datterselskaber og afgiver revisionspåtegning for sit arbejde. PostNords funktion for intern revision bedømmer den interne styring af og kontrol i selskabet.

Mer om selskabsledelse i Års- og bæredygtighedsrapporten.

Sidst opdateret: 28-03-2019 10:29