Vedtægter

Vedtægter for PostNord AB (publ) (org.nr.: 556771-2640) Vedtaget på generalforsamlingen den 15. april 2011

1 § Navn

Selskabets navn er PostNord AB. Selskabet er et svensk aktieselskab (publikt aktiebolag – publ).

2 § Hjemsted

Selskabets hjemsted er Solna i Sverige.

3 § Formål

Selskabets formål er, direkte eller gennem datterselskaber, at tilbyde landsdækkende postvirksomhed i Sverige og Danmark gennem selskabets postdistribuerende datterselskaber i Sverige og Post Danmark A/S, i forbindelse med brevombæring hos kunder i tyndt befolkede områder at udføre grundlæggende betalingstjenester i Sverige på anmodning fra parter, som tilbyder disse tjenester på vegne af staten, samt, direkte eller gennem datterselskaber, at drive anden hermed beslægtet virksomhed.

4 § Aktiekapital

Selskabets aktiekapital er mindst SEK 1.500.000.000 (skriver: en milliard fem hundrede millioner svenske kroner) og højst SEK 6.000.000.000 (skriver: seks milliarder svenske kroner).

5 § Aktier

Antallet af aktier er mindst 1.500.000.000 (skriver: en milliard fem hundrede millioner) og højst 6.000.000.000 (skriver: seks milliarder).

6 § Aktieklasser

Selskabets aktier skal kunne udstedes i to klasser: A-aktier og B-aktier. Hver A-aktie giver én (1) stemme på generalforsamlinger, og hver B-aktie giver en tiendedel (1/10) stemme på generalforsamlinger. Der kan udstedes aktier af begge aktieklasser op til et antal, der svarer til hele aktiekapitalen.

Ved nyudstedelse af A-aktier og B-aktier, som ikke sker mod betaling ved apportindskud, har ejere af A-aktier og B-aktier fortegningsret til at tegne nye aktier af samme aktieklasse i forhold til det antal aktier, de ejer i forvejen (primær fortegningsret). Nyudstedelse af både A-aktier og B-aktier skal ske proportionelt, således at forholdet mellem de to klasser bevares uændret. Aktier, som ikke tegnes med primær fortegningsret, skal tilbydes samtlige aktionærer (subsidiær fortegningsret). Hvis antallet af aktier, som tilbydes på denne måde, ikke er tilstrækkeligt til at dække den tegning, som sker ved subsidiær fortegningsret, skal aktierne fordeles mellem tegnerne i forhold til det antal aktier, de ejer i forvejen, og i den udstrækning, at dette ikke er muligt, skal fordelingen ske ved lodtrækning.

Ved nyudstedelse af udelukkende A-aktier eller B-aktier, som ikke sker mod betaling ved apportindskud, skal samtlige aktionærer, uanset om deres aktier er A-aktier eller B-aktier, have fortegningsret til at tegne nye aktier i forhold til det antal aktier, de ejer i forvejen.

Ved udstedelse af tegningsoptioner og konvertible værdipapirer, som ikke sker mod betaling ved apportindskud, skal ejere af A-aktier og B-aktier have fortegningsret på samme måde som i andet og tredje stykke ovenfor.

De ovenfor angivne bestemmelser medfører ikke nogen begrænsning i muligheden for at træffe beslutning om udstedelse, som dispenserer fra aktionærernes fortegningsret.

7 § Forbehold for konvertering

A-aktier skal på anmodning fra ejerne af sådanne aktier kunne konverteres til B-aktier, ligesom B-aktier på begæring af ejerne af sådanne aktier skal kunne konverteres til A-aktier. Anmodningen skal indgives skriftligt til selskabet med angivelse af, hvor mange aktier der ønskes konverteret. Konverteringen skal derefter straks anmeldes til registrering i Bolagsverket og træder i kraft, når registreringen har fundet sted og er noteret i aktiebogen i et VP-register (avstämningsregister).

8 § Bestyrelse og revisorer

Selskabets bestyrelse består for den del, som er udpeget på generalforsamlingen, af otte (8) medlemmer og ingen suppleanter. Generalforsamlingen udpeger formanden og næstformanden for bestyrelsen.

Selskabet har én (1) eller to (2) autoriserede revisorer med eller uden én (1) eller to (2) revisorsuppleanter eller ét (1) registreret revisionsselskab.

9 § Indkaldelse til generalforsamlinger

Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger samt til ekstraordinære generalforsamlinger, som skal tage stilling til ændring af vedtægterne, skal ske tidligst seks (6) uger og senest fire (4) uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse til anden ekstraordinær generalforsamling skal ske tidligst seks (6) uger og senest tre (3) uger før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse til generalforsamlinger skal sendes med post til aktionærerne samt ske ved offentliggørelse i Post- och Inrikes Tidningar og på selskabets hjemmeside. På indkaldelsestidspunktet skal der informeres om, at der er indkaldt til generalforsamling, ved annoncering i Dagens Nyheter.

10 § Regnskabsår

Selskabets regnskabsår er sammenfaldende med kalenderåret.

11 § Datterselskabers virksomhed

Selskabet holder tilsyn med, at virksomheden i selskabets svenske og udenlandske datterselskaber drives i overensstemmelse med det formål, som er angivet i det enkelte selskabs vedtægter, og i overensstemmelse med lovgivning.

12 § Selskab med registreringspligt i VP-selskab

Selskabets aktier skal være noterede i en aktiebog i et VP-register (avstämningsregister).

13 § Deltagelse af medlemmer af Riksdagen og Folketinget på generalforsamlinger

Såfremt selskabet har mere end halvtreds (50) ansatte, har Medlemmer af Riksdagen i Sverige og Folketinget i Danmark, efter anmeldelse til bestyrelsen, ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlinger. Anmeldelsen skal være bestyrelsen i hænde én (1) uge inden generalforsamlingen. Meddelelse om tid og sted for afholdelse af generalforsamlinger skal fremsendes pr. brev til Folketingets og Riksdagens centrale forvaltning i forbindelse med udarbejdelse af indkaldelse til generalforsamlingen.

Sidst opdateret: 12-03-2014 14:58