Revisionsudvalget

Revisionsudvalget har til opgave at forberede bestyrelsens arbejde med at føre kontrol med og kvalitetssikre koncernens finansielle rapportering.

Udvalget fører tilsyn med effektiviteten af selskabets interne styring og kontrol samt med systemer og processer for risikostyring i forbindelse med den finansielle rapportering. Udvalgets forretningsorden udarbejdes af bestyrelsen. Revisionsudvalget har ikke selvstændig beslutningsret.

Udvalget bistår desuden ejerne i valget af revisorer. Udvalget skal løbende føre tilsyn med revisorernes rapportering og bedømme, om arbejdet udføres på en uafhængig, objektiv og omkostningseffektiv måde, og udvalget skal desuden holde bestyrelsen informeret om sit arbejde. Revisionsudvalget er opdragsgiver for den interne revision og dennes tilsyn med den interne styring og kontrol og deltager i udarbejdelsen af rapporter for den interne revision.

Udvalget skal bestå af mindst tre bestyrelsesmedlemmer og afholde møde mindst fire gange årligt. Selskabets eksterne revisorer skal deltage i det eller de udvalgsmøder, hvor der drøftes årsregnskab, årsrapport og revisionsberetning, og derudover når det er påkrævet for at kunne bedømme koncernens stilling. Udvalgets formand er ansvarlig for, atbestyrelsen løbende holdes orienteret om udvalgets arbejde.

Medlemmer af revisionsudvalget er Charlotte Strand (formand), Sonat Burman Olsson, Måns Carlson og Peder Lundquist. 

Sidst opdateret: 15-08-2018 09:43