PostNord godt på vej til at nå miljømålet

Koncernen er -  halvvejs i måleperioden - godt på vej til at nå det langsigtede miljømål om at reducere CO2-udledningen med 40 pct. inden 2020. Alene sidste år blev udledningen reduceret med næsten 8 pct.

Indkøb af grøn el i flere dele af koncernen, øget anvendelse af biobrændstof i dieselolien og samlokalisering af aktiviteter er nogle af forklaringerne. Den integrerede produktionsmodel IPM og udnyttelse af køretøjerne  til flere formål bidrager også til at reducere CO2-udledningen. Og effekten bliver endnu større, når modellen er indført fuldt ud.

PostNord Sverige overraskede

Blandt PostNords forskellige markeder overraskede PostNord Sverige positivt bl.a. med øget dialog med underleverandører for at få bedre kontrol med, hvor stor andel biobrændstoffer der anvendes. Synergieffekter i kraft af samtransport af forskellige typer forsendelser har også bidraget til mindre udledning.

PostNord Danmark er fortsat med at reducere lokaler, køber grøn el og arbejder aktivt med at effektivisere transporter og uddanne medarbejdere i brændstofeffektiv kørsel. Indtil videre har 1.400 af 2.100 chauffører deltaget. PostNord Finland fortsatte arbejdet med at energieffektivisere sine lokaler, PostNord Norge transporterer stadig de fleste palle- og pakkemængder med tog, og PostNord Strålfors har reduceret både lokaler og udledningen fra tjenesterejser. Også Miljøfonden, hvor PostNord hvert år øremærker midler til miljøforbedrende tiltag, bidrager til at reducere udledningen.

Flere analyser er foretaget

På halvvejen sidste år blev der også gennemført en analyse for at se, hvilke yderligere tiltag der skal til, for at PostNord kan nå sit langsigtede miljømål. Susanna Fink, PostNords miljø- og kvalitetschef, fortæller:

– Vi tog i analysen hensyn til både omverdensfaktorer og markedets udvikling – f.eks. volumenudviklingen inden for vores tjenesteudbud og PostNords strategiske kurs. Konklusionen var, at vi når målet, hvis der fortsat sættes ind på syv områder: bedre kapacitetsudnyttelse, mere effektiv brændstofanvendelse, øget andel af biobrændstof, flere elkøretøjer, flere togtransporter, færre flytransporter samt bygningsrelaterede satsninger som f.eks. indkøb af grøn el og initiativer til reduktion af energiforbruget.

CO2-udledningen størst

CO2-udledningen fra vejtransporter både med vores egne og andres køretøjer udgør koncernens største miljøpåvirkning. Det er derfor et væsentligt led i at nå miljømålet at reducere disse udledninger. – Jo bedre, vi bliver til at køre brændstofeffektivt, fylde køretøjerne og optimere ruterne, jo lavere bliver både omkostningerne og udledningen, siger Susanna Fink.

Hvilke omverdensfaktorer vil i fremtiden kunne påvirke arbejdet med at reducere udledningen?

– Der er mange faktorer, som spiller ind. Ændringer i den svenske postlovgivning ville f.eks. kunne påvirke en del. Hvis kravet om dag til dag-befordring faldt bort, ville behovet for flytransport blive mindre. Adgangen til biobrændstoffer som f.eks. syntetisk dieselolie spiller en rolle, og det gør jernbaneinfrastrukturen naturligvis også. Den begrænsede kapacitet og mangelfulde vedligeholdelse af det svenske og norske jernbanenet påvirker mulighederne for at flytte gods til jernbanen.

PostNord har siden 2009 reduceret sin CO2-udledning med ca. 23 pct.

Sidst opdateret: 01-10-2018 09:45