Delårsrapport januar - september 2010 Kraftig resultatforbedring – omfattende omkostnings­tilpasninger og planmæssige synergieffekter

- Nettoomsætningen udgjorde SEK 30.798 mio. (32.997 mio.) - Driftsresultatet udgjorde SEK 1.243 mio. (969 mio.) - Resultatet før skat udgjorde SEK 1.232 mio. (3.135 mio.) - Periodens resultat ekskl. resultatandel og kapitalgevinst fra bpost (tidligere De Post-La Poste), som blev solgt fra i juli 2009, udgjorde SEK 970 mio. (670 mio.) - Periodens indregnede resultat udgjorde SEK 970 mio. (2.906 mio.)

Kommentar fra den administrerende direktør Lars G Nordström:

Tredje kvartal 2010 var præget af fortsat konjunkturop­gang, primært i Sverige og Norge. Der hersker dog fortsat økonomisk usikkerhed i mange europæiske lande, bl.a. Danmark. Markedet for kommunikationsydelser er præget af stærk konkurrence fra substitution, hvilket trækker brevmængderne nedad, samtidig med at kon­junkturopgangen slår igennem på logistikmarkederne.

Vi er tilfredse med arbejdet med at tilpasse kapacitet og omkostninger til de ændrede markedsforudsætninger, hvilket er gennemført i årets første ni måneder. Hertil kommer, at synergieffekterne af sammenlægningen er gennemført efter planen. Effekterne på omkostningssiden ligger over det forventede, og driftsresultatet blev forbedret med 33%, ekskl. valuta- og struktureffekter. Nettoomsætningen faldt med 2% i perioden.

Indtægterne i Breve Danmark faldt som følge af fortsat kraftige mængdefald. Derimod førte omfattende omkost­ningsbesparelser til en markant resultatforbedring. I Med­delande Sverige har mængdeudviklingen stabiliseret sig i lyset af konjunkturforbedringen. Det er vigtigt, at den omkostningsmæssige udvikling i disse forretningsområ­der fortsat kan imødegå de faldende brevmængder, selv om omkostningerne ikke forventes at falde i samme udstrækning som hidtil. Informationslogistik blev påvirket af den usikre økonomiske situation i bl.a. Danmark, Frankrig og Storbritannien, og de gennemførte omkostningstilpasninger var ikke nok til at skabe et positivt resultat, selv om der er sket en betydelig forbed­ring sammenlignet med sidste år. En fortsat forbedring af efterspørgslen efter logistikydelser, vækst i e-handel samt faldende omkostninger indvirkede positivt på Logistiks indtægter og resultat.

I september afgjorde Post- och Telestyrelsen i Sverige, at Posten AB ved årsskiftet skal ændre prismodel i Sverige for sorterede erhvervsforsendelser. Vi har dog besluttet at anke denne afgørelse, eftersom vi har en anden opfattelse af den svenske postlovs indhold.

Derudover betyder den danske regerings forslag om at ændre den danske postlov, at der i et liberaliseret postmar­ked i Danmark vil ske en sikring af de postale tjenester, som er omfattet af befordringspligten. Samtidig bliver der mulighed for prisdifferentiering, hvilket skaber bedre forudsætninger for en mere effektiv produktion.

Vi fortsætter arbejdet med at ændre virksomheden i form af nødvendige effektiviseringer og udvikling af nye forretningsmuligheder, så vi fortsat kan optræde som en konkurrencedygtig aktør på fremtidens kommunikati­ons- og logistikmarked.

Posten Norden er stiftet på baggrund af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og har en omsætning på mere end SEK 40 mia. samt godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk.

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40