Et acceptabelt driftsresultat, når der tages højde for omstændighederne, væsentlige forbedringer i virksomheden og den hurtige sammenlægningsproces

24 feb 2010
  • Nettoomsætningen for året 2009 som helhed udgjorde SEK 44.633 mio. (45.810 mio.).
  • Driftsresultatet for året 2009 som helhed udgjorde SEK 284 mio. (2.946 mio.).
  • Renset for omstruktureringsomkostninger på SEK 1.154 mio. (163 mio.) udgjorde driftsresultatet for året som helhed SEK 1.438 mio. (3.109 mio.).
  • Resultatet før skat for året som helhed udgjorde SEK 2.439 mio. (3.640 mio.) og efter skat SEK 2.414 mio. (2.749 mio.).
  • Som en del af sammenlægningen blev der foretaget en ekstra udlodning til den svenske stat på SEK 1.400 mio. Desuden afhændede Post Danmark A/S sin kapitalandel i MIE Group S.A., der repræsenterede Post Danmarks ejerandel i det belgiske postvæsen De Post N.V.-La Poste S.A. Afhændelsen medførte en realisationsgevinst på SEK 2.002 mio.
  • Bestyrelsen föreslår udbytte på SEK 1.440 mio. 

 

Kommentar fra den administrerende direktør, Lars G Nordström  

Posten Nordens resultat for 2009 afspejler, hvordan lavkonjunkturen og substitutionen har påvirket efterspørgslen efter kommunikations- og logistikydelser. Resultatet viser desuden, at der er behov for hurtigt at kunne tilpasse omkostningerne til lavere indtægtsniveauer. Den faldende omsætning i Posten Norden er primært udtryk for kraftigt vigende brevmængder. De tiltag, som blev iværksat i efteråret 2008 med det formål at tilpasse omkostningerne til de lavere indtægter, gør, at Posten Norden omstændighederne taget i betragtning leverer et acceptabelt resultat. 

For at kunne takle den fortsatte usikre markedssituation og andre faktorer, som har betydning for vores virksomhed, traf vi i årets løb beslutning om yderligere tiltag. Omstruktureringsomkostningerne på godt en milliard svenske kroner, som har påvirket resultatet for 2009, åbner op for en nødvendig tilpasning af produktionskapaciteten på samtlige forretningsområder, en modernisering af servicenettet og rationaliseringstiltag inden for administrationen. 

Sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB blev formelt afsluttet for godt et halvt år siden. Vores arbejde siden da har været præget af et højt tempo og gode fremskridt. Indsatsen har samlet sig om at skabe de rette forudsætninger og de bedst mulige arbejdsformer, uden at vi dog af den grund har mistet vores fokus på kunderne, omkostningerne, kvaliteten og medarbejderne. Især glæder det os at konstatere, at vores kunder er blevet mere tilfredse, og at vi gennem forbedrede produktionsprocesser og mere engagerede medarbejdere har forbedret leveringskvaliteten yderligere fra allerede meget høje niveauer. 

Takket være vores ihærdige indsats for at tilpasse omkostningerne kombineret med vores salg af De Post-La Poste er Posten Nordens finansielle stilling blevet styrket. Opbygningen af Nordens bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i fuld gang. 

 

Koncernen blev stiftet den 24. juni 2009 og konsolideret den 1. juli 2009. Oplysningerne for kalenderåret

Yderligere oplysninger fås hos Posten Nordens stedfortrædende kommunikationsdirektør Lars Kaspersen på telefon 24 63 6114.

Posten Norden er stiftet på baggrund af fusionen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og har en omsætning på ca. SEK 45 mia. samt godt 50.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40