Forbedret driftsresultat takket være langsigtet arbejde med omkostningstilpasninger

- Nettoomsætningen udgjorde SEK 21.149 mio. (22.775 mio.) - Driftsresultatet udgjorde SEK 793 mio. (690 mio.) - Resultatet før skat udgjorde SEK 796 mio. (894 mio.) - Ekskl. resultatandel fra De Post-La Poste, som blev solgt fra i juli 2009, udgjorde periodens resultat SEK 607 mio. (456 mio.) - Periodens resultat udgjorde SEK 607 mio. (708 mio.)

Kommentar fra koncernchefen Lars G Nordström

Postmarkederne over hele verden oplever kraftige mængdereduktioner på grund af substitutions- og konjunktureffekter. Dette stiller krav om at tilpasse omkostningerne til de nye mængdeniveauer for hermed at opretholde lønsomheden og leve op til de offentlige serviceforpligtelser.

Posten Nordens driftsresultat steg med 15 % i første halvår af 2010. Resultatforbedringen er især en konsekvens af det langsigtede arbejde, der er udfoldet i de seneste år med det formål at tilpasse kapacitet og omkostninger til de faldende mængder og af synergieffekter fra sammenlægningen. Nettoomsætningen, renset for struktur- og valutaudsving, faldt med 2 % i samme periode.

Tiltagene på omkostningssiden har i perioden skabt betydelige resultateffekter i koncernen. Dette illustreres ikke mindst af forretningsområdet Breve Danmarks forbedrede driftsresultat. Det danske marked er dog stadig præget af kraftige mængdemæssige fald på mere end 10 % på brevområdet, og det kan ikke forventes, at omkostningerne fremover vil kunne sænkes tilsvarende.

 I Sverige har konjunkturopgangen indvirket positivt på brevmængderne, men vi ved, at de kraftige fald i mængderne vil præge markedet i tiden fremover. De kapacitetstilpasninger i forretningsområdet Meddelande Sverige, som gav positive resultateffekter allerede i første halvår af 2009, vil fortsætte.

 Efterspørgslen på ydelser fra forretningsområdet Logistik steg på trods af en fortsat hård konkurrence, og forretningsområdet udviser i andet kvartal 2010 en øget omsætning renset for struktur- og valutaudsving. Også inden for Informationslogistik er udviklingen positiv, selv om forretningsområdet fortsat er et stykke fra positivt resultat.

 Arbejdet med at skabe Nordens bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i gang. Hjemtagningen af synergieffekterne fra sammenlægningen går planmæssigt, og vi identificerer løbende nye effektiviseringsmuligheder. Posten Norden står godt rustet til at leve op til kundernes behov, og jeg har stor tiltro til koncernens fortsatte udvikling.

 

  

 

Koncernen blev stiftet den 24. juni 2009 og konsolideret første gang den 1. juli 2009. Oplysninger for kalenderåret 2009 og kvartalsoplysninger før juli 2009 er opgjort pro forma.

Posten Norden AB er etableret på baggrund af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og har en omsætning på ca. SEK 45 mia samt ca. 50.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk.

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40