Fortsatte omkostningstilpasninger stabiliserede Posten Nordens driftsresultat på trods af fortsat svag efterspørgsel

12 maj 2010

Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.918 mio. (11.779 mio.).

Driftsresultatet udgjorde SEK 532 mio. (601 mio.).

Resultatet før skat udgjorde SEK 542 mio. (699 mio.).

Periodens resultat udgjorde SEK 422 mio. (531 mio.).

 

Kommentar fra koncernchefen Lars G Nordström

Posten Nordens første kvartal 2010 var præget af fortsat svag efterspørgsel og deraf følgende kapacitetsmæssige tilpasninger. I Logistik lå mængderne på omtrent samme niveau som tilsvarende kvartal sidste år, dog med et fortsat kraftigt pres på priserne. Den voksende distancehandel har i nogen grad begrænset mængdetabet i brevforretningerne og har bidraget til stabiliseringen af mængderne i Logistik. Samlet set faldt koncernens nettoomsætning, ekskl. struktur- og valutaudsving, med 2,7%. 

De tiltag på omkostningssiden, som blev iværksat i 2008 og starten af 2009, har haft betydelig virkning i begge brevforretninger. De to brevforretninger udviser desuden et forbedret driftsresultat i sammenligning med tilsvarende kvartal sidste år, på trods af vigende indtægter.

Også Logistik og Informationslogistik har tilpasset sine omkostninger, men udviser et noget lavere resultat end tilsvarende kvartal sidste år. Koncernens driftsresultat udgjorde SEK 532 mio. 

Arbejdet med at udvikle den nye koncern forløber efter planen. Vi regner med, at de igangværende strukturtiltag vil fortsætte med at give effekt i løbet af året. Koordineringen

af aktiviteterne i indkøbsforretningen og på hele IT-området har højeste prioritet, hvilket har til formål at sikre synergier og effektivisere arbejdet i koncernen. Det er positivt, at vi takket være sammenlægningen løbende finder nye synergi- og effektiviseringsmuligheder på

forskellige områder af virksomheden, især i betragtning af, at de kraftigt vigende mængder i den traditionelle postvirksomhed vil fortsætte med uformindsket styrke. 

Opbygningen af Nordens bedste kommunikations- og logistikvirksomhed fortsætter. Målet er, at vi skal være det naturlige førstevalg for det nordiske erhvervsliv - uanset om der er tale om logistik- eller kommunikationsløsninger - til og fra samt inden for Norden. En væsentlig del af dette arbejde består i at tilbyde en moderne og effektiv postservice med en fortsat høj leveringskvalitet, også set i et internationalt perspektiv. Vi er dog afhængige af, at den

nye regulering, der er undervejs for postmarkederne i Danmark og Sverige, ikke udgør en hindring for hverken posttjenesterne, som er omfattet af befordringspligten, eller vores fortsatte arbejde med at tilpasse virksomheden efter kundernes ændrede behov. 

Koncernen blev stiftet den 24. juni 2009 og konsolideret første gang den 1. juli 2009. Oplysninger for kalenderåret 2009 og kvartalsoplysninger før juli 2009 er opgjort pro forma. 

Yderligere oplysninger:
Stedfortrædende kommunikationsdirektør, Posten Norden: Lars Kaspersen, Tlf.: 246361 14

Posten Norden AB er etableret på baggrund af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og har en omsætning på ca. SEK 45 mia samt ca. 50.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk.

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40