Delårsrapport januar – juni 2011: Udfordrende marked øger behovet for omstillinger

April – juni 2011

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for valutaudsving faldt nettoomsætningen med 2%.
  • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK 211 mio. (261 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving faldt driftsresultatet med 12%.
  • Resultatet før skat udgjorde SEK 246 mio. (254 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 154 mio. (185 mio.).
  • Overskudsgraden (EBIT) udgjorde SEK 2,2 (2,5) %.
  • Egenkapitalens forrentning, rullende over 12 måneder, udgjorde 8 (19) %.
  • Ultimo perioden udgjorde soliditetsgraden 46 (43) %.
  • Aftale var indgået om overtagelse af logistikvirksomhederne Eek Transport og Nils Hansson Logistics.
  • Effektiviseringsprogram der skal mindske koncernens administrative omkostninger med ca. SEK 1 milliard, samt justeringer i koncernens ledelsesstruktur

Kommentar fra Lars Idermark, administrerende direktør og koncernchef:

PostNords udvikling i andet kvartal ligger i store træk på linje med det foregående kvartal. Resultatet er dog kendetegnet ved en udfordrende situation med dramatiske fald i mængderne i Danmark og en mere stabil udvikling i Sverige.

Samlet set fortsatte den planmæssige udvikling i koncernens logistikforretning. Der blev i andet kvartal indgået aftaler om overtagelse af Eek Transport i Norge og Nils Hansson Logistics i Sverige, hvilket er i overensstemmelse med vores strategi om at gennemføre overtagelser for dermed at udvide og yderligere styrke vores logistiktilbud til kunderne.

Forretningsområdet Meddelande Sverige forbedrede sit driftsresultat på trods af faldende indtægter fra den traditionelle brevforretning, mens aktiviteterne i Informationslogistik har udviklet sig dårligere end forventet. Et væsentligt fald i omsætningen på forretningsområdet Breve Danmark er ikke i tilsvarende omfang blevet fulgt op af omkostningsreduktioner. Koncernen indregner derfor et faldende driftsresultat for andet kvartal sammenlignet med året før. Overskudsgraden udgjorde 2,2%.

Efter en stærk start på året er udviklingen i svensk økonomi aftaget noget, selv om konjunkturudviklingen for året som helhed forventes at ligge i den europæiske top. De danske konjunkturer er derimod svage, og denne situation forventes ikke at ændre sig i den resterende del af 2011. I andet kvartal og starten af tredje kvartal er usikkerheden omkring den globale økonomi blevet væsentligt større. Der hersker kraftig uro på de finansielle markeder med kraftige børsfald til følge. Efterspørgslen efter vores tjenesteydelser er i vid udstrækning knyttet til den makroøkonomiske udvikling. Den tiltagende økonomiske ustabilitet fører således til øget usikkerhed, hvad angår efterspørgslen på PostNords markeder inden for kommunikation og logistik.

Vores danske brevforretning har været præget af accelererende fald i mængden af breve og desuden vigende mængder af adresseløse forsendelser. Faldet i mængderne har afspejlet den svage danske økonomi samt den udstrakte konkurrence fra alternative digitale løsninger og fra andre aktører på markedet. Det er forhold, som er blevet yderligere forstærket af konjunktursituationen. Også vores svenske brevforretning er ramt af vigende brevmængder, primært på grund af konkurrencen fra den øgede digitalisering.

De fleste af verdens postvirksomheder står over for udfordringer, som kan sammenlignes med vores egne. Der foregår i en række lande diskussioner om, hvordan fremtidens posttjenester skal reguleres og finansieres. De globale brevmængder forventes i de kommende år at falde med mere end 40% som en konsekvens af konkurrencen fra alternative digitale løsninger. Det er vores opfattelse, at Sverige og især Danmark allerede er kommet forholdsvis langt i denne udvikling, men alligevel må vi imødese fortsatte betydelige fald i mængderne.

Det er vores mål, at vi skal være den førende aktør inden for kommunikation og logistik i Nordeuropa. PostNord er inde i en ny omstillingsfase. To år efter sammenlægningen af Post Danmark og Posten og etableringen af den nye koncern står vi nu over for næste skridt i arbejdet med at styrke effektiviteten, konkurrenceevnen og lønsomheden. I lyset af den ustabile globale økonomi og de strukturelle markedsforandringer, som grundlæggende påvirker efterspørgslen efter vores tjenesteydelser, er der behov for omfattende forandringer, for at vi yderligere kan sænke omkostningerne.

Vi gennemfører nu et særskilt effektiviseringsprogram som med fuld virkning fra og med 2013 skal mindske koncernens administrative omkostninger med ca. 1 milliard kroner. For at øge styrbarhed og koncernens resultatfokus gennemføres med øjeblikkelig virkning nogle justeringer i koncernens ledelsesstruktur.

Vi må samtidig øge bestræbelserne på at udvikle vores tjenesteydelser og forstærke indsatsen på salgssiden samt udnytte vækstmulighederne på logistikområdet.

Forandringer i PostNords koncernledelse

Som en konsekvens af forandringerne i PostNords ledelsesstruktur gennemføres, der samtidig med øjeblikkelig virkning ændringer i PostNords koncernledelse.

Johanna Allert bliver medlem af koncernledelsen og chef for en nyoprettet enhed for Shares Services, der omfatter produktionsudvikling, miljø/TQM, fleet management, ejendomme, indkøb, shared services regnskab og HR. Der indledes rekruttering af en ny CFO og en chef for en nyindrettet koncernfunktion for Koncernstrategi.

Videadm. dir. Göran Sällqvist og CFO Bo Friberg forlader koncernen.

PostNord, tidligere Posten Norden, blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 42 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 06-03-2014 09:59