Delårsrapport januar-september 2011 : Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling

Juli-september 2011

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.195 mio. (9.649 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving faldt nettoomsætningen med 4%.
 • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK 295 mio. (450 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving faldt driftsresultatet med 27%.
 • Resultatet før skat udgjorde SEK 325 mio. (436 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK 286 mio. (363 mio.).
 • Overskudsgraden (EBIT) udgjorde 3,2 (4,6)%.
 • Egenkapitalens forrentning, rullende over 12 måneder, udgjorde 7 (4)%.
 • Ultimo perioden udgjorde soliditetsgraden 47 (45)%.
 • Iværksættelse af effektiviseringsprogram med det formål at reducere de administrative omkostninger med ca. SEK 1 mia.

Januar-september 2011

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 28.938 mio. (30.798 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving faldt nettoomsætningen med 3%.
 • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK 926 mio. (1.243 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving faldt driftsresultatet med 15%.
 • Resultatet før skat udgjorde SEK 1.018 mio. (1.232 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK 784 mio. (970 mio.). Overskudsgraden (EBIT) udgjorde 3,2 (4,0)%.

Kommentar fra Lars Idermark, administrerende direktør og koncernchef:

PostNords resultat for tredje kvartal 2011 var på linje med de forudgående kvartaler i året præget af kraftigt faldende brevmængder. Resultatet blev desuden påvirket af den fortsat svage økonomiske udvikling i Danmark og en generelt forværret konjunkturudsigt. Det nordiske e-handelsmarked fortsætter med at vokse, hvilket i nogen udstrækning kompenserer for faldet i brevforretningerne og samtidig trækker dele af logistikforretningen op. Den underliggende indtjeningsevne er under pres, men har hidtil været forholds-vis stabil, omstændighederne taget i betragtning. Koncernen har i tredje kvartal opnået en overskudsgrad på 3,2%.

Kombinationen af en særdeles usikker, global økonomisk udvikling og kraftigt faldende brevmængder sætter dog vores virksomhed i en udfordrende situation og kræver, at vi foretager yderligere tilpasninger til efterspørgslen. I tredje kvartal og starten af fjerde kvartal har vi udført omfattende aktiviteter på en række områder for at kunne gennemføre virkningsfulde omstillingsindsatser i virksomheden.

Disse områder omfatter bl.a. koncernens ledelses- og styreformer, idet der er et behov for hurtigere at kunne gennemføre nødvendige forandringer i virksomheden. De igangsatte aktiviteter omfatter desuden en udvikling af koncernens strategi, som har til formål at sikre en effektiv og rentabel brevforretning samt en logistikforretning, som er kendetegnet ved rentabel vækst.

Vi har i kvartalet igangsat arbejdet med det effektiviserings­program, som skal reducere vores administrative og indirekte omkostninger på alle niveauer med ca. SEK 1 mia., og som skal have fuld effekt fra 2013. Det er vores opfattelse, at der er potentiale til at øge effektiviteten i de administrative funktioner, primært gennem øget koordination inden for koncernen.

På trods af de omfattende forandringer, vi gennemfører i koncernen, kan vi med glæde konstatere, at vores kvalitets-niveauer for breve fortsat ligger højt. Internationalt indtager PostNord en særstilling, når det gælder kvalitet. Det er en position, som vi har til hensigt at holde på.

Resultatudviklingen for tredje kvartal understreger vigtig-heden af gennemgribende omstillinger i virksomheden, så vi kan skabe de rette forudsætninger for at imødegå de for-andringer, der sker på vores markeder. I sidste instans er formålet med disse omstillinger at sikre en tilfredsstillende og stabil værdiudvikling i koncernen.

Med de aktiviteter, der nu besluttes i koncernen, skaber vi grundlaget for, at PostNord kan være den førende aktør inden for kommunikation og logistik i det nordlige Europa.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 42 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 06-03-2014 09:32