Delårsrapport januar–marts 2011: Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger

• Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918 mio.). Renset for valutaudsving faldt nettoomsætningen med 3%
• Driftsresultatet udgjorde SEK 420 mio. (532 mio.). Renset for struktur- og valutaudsving faldt driftsresultatet med 8%
• Resultat før skat udgjorde SEK 447 mio. (542 mio.)
• Periodens resultat udgjorde SEK 344 mio. (422 mio.)
• Egenkapitalens forrentning, rullende over 12 måneder, udgjorde 8 (181)%
• Ultimo perioden udgjorde soliditetsgraden 46 (46)%
• Overtagelse af Eek Transport AS, en af de ti største leverandører af transport- og logistiktjenester i Norge
• Koncernen har ændret navn fra Posten Norden till PostNord AB (publ)
 

Kommentar fra Lars Idermark, administrerende direktør og koncernchef:
Det kraftige opsving i svensk økonomi fortsætter, og det afspejler sig i PostNords mængder og indtægter fra B-post og adresseløse forsendelser samt i logistikforretningen i Sverige. Den danske økonomi udviser fortsat svaghedstegn, hvilket kombineret med den stærke konkurrence rammer koncernens aktiviteter i Danmark.Samlet faldt koncernens nettoomsætning i kvartalet, hvilket skyldes den styrke svenske krone og konkurrencen for breve fra digitalisering og andre aktører i både Sverige og Danmark.

Vores danske brevforretning er præget af en kraftig og accelererende mængdenedgang samt faldende indtægter, og det er et udtryk for den bølge af digitalisering, som kendetegner myndighedernes og de store virksomheders kommunikation i Danmark. De vilkår, den nye danske postlov har skabt, har gjort det muligt for Breve Danmark at indføre en ny og mere diversificeret prismodel, som i højere grad knytter prisen til produktionsomkostningerne, og samtidig er der skabt potentiale for højere effektivitet.

Koncernen er i kvartalet fortsat med at mindske omkostningerne, men dette har ikke fuldt ud kunnet opveje salgsudviklingen. PostNord har derfor et fald i driftsresultatet for første kvartal. Overskudsgraden faldt til 4,2%.

Med Norden som vores hjemmemarked skal PostNord være den førende aktør inden for kommunikation og logistik i det nordlige Europa. Efter en vellykket implementering af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB gennemfører vi nu en udvikling af koncernens langsigtede strategi for at opfylde denne målsætning.

Vi retter fokus mod forretningsudviklingen og udviklingen af tjenesteydelser for på denne måde at tage højde for de ændrede markedsforhold. Vi skal aktivt fortsætte arbejdet med at udvikle den underliggende forretning. PostNord skal ligeledes vise sin stærke innovationskraft og vokse på de områder, hvor vi ser muligheder for at udvikle en ny og lønsom forretning. Vi skal engagere os i samarbejdstiltag eller foretage opkøb i situationer, hvor vi har mulighed for at styrke vores sortiment eller forbedre vores position.

Overtagelsen af Eek Transport, som vi præsenterer i dag, er et skridt i denne retning. Med overtagelsen supplerer vi vores virksomhed i Norge og styrker vores position og muligheder på det norske logistikmarked.

Den markedsmæssige udvikling og koncernens resultat for første kvartal illustrerer samtidig betydningen af løbende og gennemgribende tilpasninger af omkostningerne, så vi kan tage højde for de store og hurtige forandringer, vi oplever, og styrke lønsomheden.

PostNord, tidligere Posten Norden, blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 42 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40