Posten Norden: Ordinær generalforsamling 2011

Posten Norden AB’s ordinære generalforsamling fandt sted den 15. april 2011. Koncernens nye administrerende direktør og koncernchef Lars Idermark talte f.eks. om betydningen af, at Posten Nordens aktiviteter fortsat udvikles. Generalforsamlingen traf bl.a. beslutning om genvalg af alle bestyrelsesmedlemmer og om ændring af selskabsnavnet til PostNord AB.

I sit indlæg som administrerende direktør og koncernchef i Posten Norden kunne Lars Idermark konstatere, at Posten Norden er en veldrevet virksomhed inden for kommunikation og logistik. Det var desuden Lars Idermarks vurdering, at koncernens markedssituation bliver stadigt mere udfordrende. Posten Norden er en del af et Europa, som er præget af stigende konkurrence, men som også har forudsætninger for vækst.

Lars Idermark fremhævede, at Posten Norden over for ejere, kunder og de mere end 40.000 medarbejdere har et ansvar med at sikre, at koncernen udvikles og styrkes som virksomhed:

- Det gør vi ved aktivt at fortsætte bestræbelserne på at udvikle den underliggende virksomhed. Det betyder, mere forretning med nuværende og nye kunder. Vi skal udvise innovationskraft og vokse, hvor vi ser muligheder for en sund og rentabel forretning. Vi skal engagere os i samarbejdstiltag eller foretage opkøb i situationer, hvor vi har mulighed for at styrke vores sortiment eller forbedre vores markedsposition. Vi skal være lydhøre over for kundernes behov og bestræbe os på at overgå deres forventninger. Med Norden som vores hjemmemarked skal vi være den førende aktør inden for kommunikation og logistik i det nordlige Europa.

Lars Idermark pegede på betydningen af, at koncernen bevarer det fulde fokus på en stram omkostningsstyring, også i fremtiden. Der skal ske fortsatte tilpasninger af produktion og administration, og koncernen skal forbedre kapitaleffektiviteten samt fleksibiliteten og stordriftsfordelene på omkostningssiden.

Lars Idermarks indlæg på generalforsamlingen vil være tilgængeligt i sin helhed på Posten Nordens website www.postennorden.com.

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling

Generalforsamlingen godkendte resultatopgørelsen og balancen samt koncernresultatet og koncernbalancen. Generalforsamlingen traf beslutning om fordeling af overskud i henhold til bestyrelsens og den administrerende direktørs indstilling, hvorefter der til aktionærerne udloddes SEK 0,50 pr. aktie, i alt SEK 1 mia., heraf en ekstraordinær udlodning på SEK 400 mio. Der blev bevilliget decharge til bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2010.

Bestyrelsen fremlagde forslag til retningslinjer for vederlag til og andre ansættelsesvilkår for ledelsen, som blev vedtaget af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Det blev på generalforsamlingen besluttet at genvælge samtlige bestyrelsesmedlemmer: Fritz H. Schur, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, Torben Janholt, Anne Birgitte Lundholt og Richard Reinius. Fritz H. Schur blev genvalgt som formand for bestyrelsen.

Generalforsamlingen vedtog de fremlagte forslag om vederlag til bestyrelsesmedlemmer for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen besluttede desuden, at der ikke skal udbetales bestyrelses- og udvalgshonorar til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Regeringskansliet i Sverige, og at revisors honorar skal fastsættes efter godkendt regning.

Generalforsamlingen vedtog økonomiske måltal for moderselskabet for perioden frem til 2013. Moderselskabets egenkapitalforretning skal udgøre 10% i løbet af en konjunkturcyklus, og soliditetsgraden skal som minimum være 35%. Mindst 40% af årets resultat skal udloddes til ejerne.

Generalformsamlingen vedtog en række vedtægtsændringer. Det blev bl.a. besluttet at ændre selskabsnavnet til PostNord AB.

Et fuldstændigt referat fra generalforsamlingen vil være tilgængeligt på Posten Nordens webside www.postennorden.com.

Posten Norden AB er etableret på baggrund af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og har en omsætning på ca. SEK 45 mia samt ca. 50.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk.

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40