Regnskabsmeddelelse 2010: Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder

- Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284 mio.). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet med 28%. - Fortsat forbedring af driftsresultatet i fjerde kvartal 2010. Renset for struktur- og valutaudsving steg driftsresultatet med 44%. - Nettoomsætningen udgjorde SEK 41.669 mio. (44.633 mio.). - Resultatet før skat udgjorde SEK 1.348 mio. (2.439 mio.). - Årsresultatet ekskl. resultatandel og kapitalgevinst fra belgiske bpost (tidligere De Post-La Poste), som blev solgt fra i juli 2009, udgjorde SEK 1.031 mio. (196 mio.). - Årsresultatet udgjorde SEK 1.031 mio. (2.414 mio.). - Bestyrelsen indstiller, at der udbetales SEK 600 mio. (1.440 mio.) i ordinært udbytte i henhold til selskabets udbyttepolitik samt en ekstraordinær udlodning på SEK 400 mio. (0 mio.) - Lars Idermark er udpeget som ny administrerende direktør og koncernchef

Kommentar fra den administrerende direktør, Lars G Nordström:

2010 var et år præget af resultatforbedring i Posten Norden. Driftsresultatet steg således med 28%, renset for strukturog valutaudsving. Vi har med succes arbejdet med at tilpasse omkostningerne og har effektiviseret produktion og administration. Desuden har vi planmæssigt realiseret synergieffekter på baggrund af sammenlægningen mellem Posten AB og Post Danmark A/S. Vi kan konstatere, at vi i væsentligt omfang har gennemført en vellykket nordisk sammenlægning, og vi har på denne måde afbødet virkningerne af lavkonjunkturen og samtidig været i stand til at tilpasse aktiviteterne til de ændrede markedsforudsætninger.

Vi agerer på et marked, som er præget af stærk konkurrence, og samtidig presser substitutionen brevmængderne i nedadgående retning. Både kommunikations- og logistikforretningen er påvirkede af, at priserne er under pres. Der er dog i løbet af året konstateret en konjunkturopgang i primært Sverige og Norge, og efterspørgslen på vores tjenesteydelser er blevet styrket i disse lande. Samtidig var konjunkturerne i Danmark stadig svage.

Den lave økonomiske aktivitet og den udstrakte grad af substitution i Danmark førte til faldende nettoomsætning hos Breve Danmark, men driftsresultatet blev kraftigt forbedret på grund af betydelige omkostningsmæssige tilpasninger. Hvad Meddelande Sverige angår, har konjunkturforbedringen haft en betydelig effekt, og mængderne af B-post og direct mail er steget. Omsætningen faldt noget, men forretningsområdet forbedrede som helhed sit resultat.

Omfattende omkostningsreduktioner på forretnings området Informationslogistik førte til et resultat, som stadig var negativt, men bedre end året før. Forretningsområdet Logistik kunne på baggrund af de forbedrede konjunkturer og øget e-handel indregne en stigende omsætning for året som helhed. Det skete på trods af pres på priserne og overkapacitet. Effektfulde effektiviseringstiltag bidrog til igen at gøre Logistik til en rentabel forretning.

Koncernen har besluttet at investere i en ny terminalstruktur i Mellem- og Nordsverige, og dette forhold vil styrke vores konkurrenceevne, reducere miljøpåvirkningen og forbedre forudsætningerne for, at vi kan leve op til de offentlige serviceforpligtelser i Sverige. En ny postlovgivning er i 2010 og starten af 2011 trådt i kraft i både Danmark og Sverige. Den nye danske lov på området er en vigtig milepæl, som medfører en liberalisering af det danske postmarked og en sikring af de postale tjenester, som er omfattet af befordringspligten. Den nye svenske postlov giver ikke koncernen de samme muligheder som den danske for at leve op til markedets krav om service og ændrede priser.

Posten Norden skal være det naturlige førstevalg hos kunderne, når noget skal sendes til og fra samt inden for Norden. Forudsætningerne for, at det skal lykkes, er blevet forbedret yderligere i 2010 - takket være større kundetilfredshed og lønsomhed.

Posten Norden AB er etableret på baggrund af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt internt i Norden og har en omsætning på ca. SEK 42 mia samt godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Informationslogistik. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag), og hovedkontoret ligger i Solna i Sverige. Læs mere om Posten Norden på www.postennorden.dk.

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40