Delårsrapport januar-september 2012: Forværret markedssituation – fortsat omstillingsarbejde

Juli - september 2012

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 8.959 mio. (9.195 mio.).
 • Driftsresultatet udgjorde SEK 128 mio. (295 mio.).
 • Driftsresultatet renset for omstrukturerings-omkostninger og engangseffekter udgjorde SEK 232 mio. (414 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK 126 mio. (286 mio.).
 • Overskudsgraden udgjorde 1,4 (3,2)%.
 • Den justerede overskudsgrad udgjorde 2,6 (4,5)%.
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -354 mio. (-361 mio.).

Januar - september 2012

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 28.439 mio. (28.938 mio.).
 • Driftsresultatet udgjorde SEK 242 mio. (926 mio.).
 • Driftsresultatet renset for omstrukturerings-omkostninger og engangseffekter udgjorde SEK 1.001 mio. (1.218 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK 185 mio. (784 mio.).
 • Overskudsgraden udgjorde 0,8 (3,2)%.
 • Den justerede overskudsgrad udgjorde 3,5 (4,2)%.
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 369 mio. (310 mio.).

Kommentar fra Lars Idermark, administrerende direktør og koncernchef:

PostNords nettoomsætning faldt med 3% i tredje kvartal 2012, sammenlignet med tilsvarende periode året før. Udviklingen afspejler en fortsat kraftig substitution over mod alternative digitale løsninger samt en forværret makroøkonomisk situation.

PostNord befinder sig i 2012 og 2013 i en fase præget af kraftig omstilling, som dels skal sikre den fremtidige lønsomhed inden for brevforretningen, dels udvikle logistikforretningen. Vi gennemfører gennemgribende effektiviseringer og investeringer på koncernens for-skellige virksomhedsområder. Driftsresultatet er derfor påvirket af betydelige omstruktureringsomkostninger. Omstruktureringsomkostningerne har hidtil i år udgjort SEK 764 mio.

Brevmængderne er i både Danmark og Sverige faldet i et forventeligt omfang. I lyset af denne udvikling rapporterer PostNord en udmærket præstation. Takket være et fokuseret arbejde med effektiviseringer og rationaliseringer kan PostNord fortsat præsentere lønsomhed og en stabil udvikling af den operative pengestrøm. Renset for omstruktureringsomkost-ninger og engangseffekter udgør overskudsgraden for kvartalet 2,6% og for årets første ni måneder 3,5%.

Tre af vores fire virksomheder har opnået et forbedret driftsresultat i kvartalet. Vores danske brevvirksomhed udviser som forventet et forværret resultat, hvilket skal ses i lyset af de fortsat kraftige fald i brev-mængderne. Ændrede aktuarmæssige beregninger af pensioner samt sammenligningseffekten af kapital-gevinsten fra salget af et ejendomsselskab i 2011 bidrog negativt til resultatudviklingen i kvartalet.

I logistikvirksomheden indregner vi fortsat vækst, ligesom lønsomheden i nogen udstrækning er blevet forbedret. Forretningsområdets nettoomsætning steg også organisk. Vi fortsætter implementeringen af vores strategi om at skabe helhedsløsninger og grænseoverskridende logistikkapacitet i Norden. Vi indgik i kvartalet yderligere en aftale om at erhverve supplerende logistikvirksomhed i Norge.

Vi har fortsat fordel af den voksende e-handel i både brev- og logistikvirksomheden. B2C-pakkemængderne vokser kraftigt, antallet af afsendte varebreve øges, og vi noterer et øget flow i postbutikkerne og på udleveringsstederne.

Strålfors indregner også i dette kvartal et positivt driftsresultat, ligesom der kan konstateres en forbedret lønsomhed i sammenligning med det foregående kvartal. Udviklingen bekræfter betydning af de indsatser, vi har gennemført med det formål at rendyrke og effektivisere virksomheden.

PostNord styrkede i kvartalet sit kapitalgrundlag med en tilførsel af i alt 2 mia SEK efter en succesfuld obligationsemission. Emissionen giver os større handlefrihed i forbindelse med det igangværende omstillinger og de fortsatte nyerhvervelser.

Der er tale om oplysninger, som PostNord er forpligtet til at offentliggøre ifølge loven om værdipapirhandel og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informationerne afleveres til offentliggørelse 7. november 2012, kl 08.30 CET.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 05-03-2014 14:21