PostNord: Generalforsamling 2012

PostNord AB's generalforsamling fandt sted den 20. april 2012. PostNords administrerende direktør og koncernchef Lars Idermark talte bl.a. om koncernens nye strategi og de forandringer, koncernen gennemfører. Generalforsamlingen vedtog genvalg af syv bestyrelsesmedlemmer og valg af Jonas Iversen som nyt bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen besluttede også at udbetale udbytte på i alt SEK 368 mio. til aktionærerne.

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermark konstaterede i sin tale, at PostNord er en virksomhed i en branche, der er under kraftig forandring. Efterspørgslen efter breve ændrer sig strukturelt, og det medfører volumentab i koncernens brevforretning.

Lars Idermark understregede, at koncernen har kunnet håndtere udviklingen med vellykket omkostningstilpasning og løbende effektiviseringer. Koncernens driftsresultat blev forbedret i 2011, og efter omstændighederne har koncernen fremlagt et tilfredsstillende resultat. Lars Idermark redegjorde endvidere for at brevmængderne for det første kvartal har udviklet sig som forventet.

Lars Idermark gjorde opmærksom på, at PostNord allerede har gennemført mange af de nødvendige forandringer, som andre postvirksomheder i verden nu skal håndtere. Alligevel er behovet for omstilling af PostNords virksomhed stort i de kommende år. Lars Idermark redegjorde derefter for hovedpunkterne i koncernens nye strategi for perioden frem til 2015:

-    I brevvirksomheden gennemfører vi kraftige omstillinger og foretager store investeringer i produktionen for at øge effektivitet, fleksibilitet og lønsomhed. Vi forbedrer forudsætningerne for, at vi også i fremtiden vil kunne levere service og kvalitet i overensstemmelse med de krav, der stilles til os i Danmark og Sverige.

Lars Idermark fremhævede også PostNords stærke position inden for logistik i Norden og pegede på udviklingsmulighederne på det voksende logistikmarked:

-    Vi vil udvide vores sortiment og vores markedstilstedeværelse både organisk og gennem opkøb med det mål at blive en førende logistikaktør på udvalgte områder i Norden.

Lars Idermark kunne præsentere forbedrede kvalitetsniveauer for både 2011 og 1. kvartal 2012 og understregede, at leveringskvalitet er en afgørende konkurrenceparameter for PostNord:

-    Kvalitet er PostNords varemærke, og det er meget vigtigt for koncernledelsen og mig at løse problemerne, når de opstår. Vi har et tydeligt fokus på kvalitetsspørgsmålene.

Lars Idermarks tale på generalforsamlingen vil kunne læses i sin helhed på PostNords hjemmeside www.postnord.com.

Vedtaget på generalforsamlingen

Generalforsamlingen besluttede at godkende resultatopgørelsen og balancen samt koncernresultatopgørelsen og koncernbalancen. Generalforsamlingen besluttede i overensstemmelse med bestyrelsens og den administrerende direktørs forslag til overskudsfordeling at udbetale udbytte til aktionærerne på SEK 0,18 pr. aktie, i alt SEK 368 mio. Der meddeltes decharge for bestyrelsen og den administrerende direktør for regnskabsåret 2010.

Bestyrelsen præsenterede forslag til retningslinjer for vederlag til topledelsen, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen uden suppleanter. Generalforsamlingen vedtog genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Fritz H. Schur, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, Torben Janholt og Anne Birgitte Lundholt. Generalforsamlingen valgte departementsråd i det svenske finansdepartement, Jonas Iversen, som nyt medlem af bestyrelsen. Fritz H. Schur blev genvalgt som formand for bestyrelsen.

Generalforsamlingen vedtog i overensstemmelse med de indkomne forslag honorar til bestyrelsen i perioden frem til næste generalforsamling. Generalforsamlingen vedtog også, at der ikke udbetales bestyrelses- og udvalgshonorar til medlemmer, som er ansat i det svenske Regeringskansliet, og at honorar til revisor ydes i henhold til godkendt regning.

Referatet fra generalforsamlingen vil kunne læses i sin helhed på PostNords hjemmeside www.postnord.com.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40