Regnskabsmeddelelse 2011: Ny kurs udstukket for PostNord

 

Oktober - december 2011

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.528 mio. (10.871 mio.).
  • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK 645 mio. (132 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 441 mio. (61 mio.).
  • Overskudsgraden (EBIT) udgjorde 6,1 (1,2)%.

 Januar-december 2011

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 39.466 mio. (41.669 mio.).
  • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK 1.571 mio. (1.375 mio.).
  • Årets resultat udgjorde SEK 1.225 mio. (1.031 mio.).
  • Overskudsgraden (EBIT) udgjorde 4,0 (3,3)%.
  • Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på SEK 368 mio. (1.000 mio.).


Kommentar fra Lars Idermark, administrerende direktør og koncernchef:

PostNord rapporterede et tilfredsstillede resultat for 2011, markedssituationen taget i betragtning. Nettoomsætningen faldt med 3% for kvartalet og 5% for 2011. Det har været muligt at tage højde for markedsudviklingen takket være en fortsat vellykket omkostningstilpasning og løbende effektiviseringer. Vi har reduceret vores driftsomkostninger i året med i alt SEK 2,2 mia. Overskudsgraden (EBIT) udgjorde 6% for 4. kvartal og 4% for året som helhed.

Koncernens udvikling var stærkt præget af den samfunds-økonomiske udvikling i de respektive nordiske lande og af de igangværende strukturforandringer af brevforretningen, med faldende brevmængder. Det kraftige fald i brevmængden er fortsat i Danmark i 4. kvartal. I Sverige har mængdefaldene hidtil ikke været lige så dramatiske. Som en konsekvens af det stigende udbud af tilgængelige kommunikationsformer og den igangværende digitalisering forventer vi, at brev-mængderne fortsat vil falde kraftigt i de kommende år, både i Danmark og i Sverige.

På trods af et forbedret resultat er den underliggende løn-somhed under pres, og der er et stort behov for at omstille PostNords aktiviteter i de kommende år. Desuden er konjunkturudviklingen for 2012 behæftet med stor usikkerhed.

Der blev i efteråret iværksat et arbejde med et effektivi-seringsprogram, som har til formål at reducere koncernens centrale administrative omkostninger med SEK 1 mia. frem til udgangen af 2012. Dette i tillæg til de omkostnings-reduktioner, der vil ske i forretningsvirksomhederne.

PostNord har vedtaget en ny koncernstrategi for koncernens udvikling for perioden frem til 2015, som vil føre til en ompositionering af koncernen. Det er vores hensigt at gennemføre store omstillinger og væsentlige investeringer i produktion og infrastruktur i brevforretningen for hermed at øge fleksibiliteten, effektiviteten og lønsomheden. Vi skal ekspandere vores logistikforretning lønsomt, både organisk og gennem potentielle overtagelser, så vi yderligere kan udvide vores sortiment og hermed indtage den markedsførende position i Norden.

Gennemførelsen af strategien vil betyde, at vores drifts-resultat vil blive påvirket negativt af betydelige omstruk-tureringsomkostninger af engangskarakter i 2012 og 2013.

Den omstilling, der bliver behov for i bestræbelserne på at tilpasse forretningerne til markedsudviklingen, vil få betydning for mange. Men det betyder også en ny og spændende retning for os og vores kunder, og den åbner for nye strukturer og forretningsmuligheder. Forandringerne vil skabe et øget potentiale for vækst og lønsomhed. Samtidig forbedres forudsætningerne for, at vi fortsat kan levere høj service og kvalitet i overensstemmelse med de krav, der stilles til os.

PostNord blev stiftet i 2009 på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til og fra samt inden for Norden og har en omsætning på ca. SEK 40 mia. og godt 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige og Logistik, samt i Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40