Generalforsamling 2013

PostNord AB's generalforsamling fandt sted den 18. april 2013. PostNords administrerende direktør og koncernchef Lars Idermark konstaterede i sin tale på generalforsamlingen bl.a., at 2012 var et år med udfordrende markedsvilkår. Generalforsamlingen valgte Jens Moberg som ny formand for bestyrelsen. Generalforsamlingen besluttede også at udbetale udbytte på i alt SEK 103 mio. til aktionærerne.

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermark konstaterede i sin tale på generalforsamlingen, at PostNords betingelser har været præget af en udfordrende makroøkonomisk situation og effekten af stigende digitalisering med deraf følgende faldende efterspørgsel på breve. Logistikmarkedet har i 2012 været præget af kraftig konkurrence og effekten af den økonomiske udvikling.

Lars Idermark understregede, at PostNord har klaret sig godt i 2012 trods markedsvilkårene. Omsætningen faldt, men er stabiliseret i forhold til udviklingen i de seneste år. Driftsresultatet faldt, men før engangseffekter og de omfattende omstruktureringer, der blev gennemført i 2012, var EBIT-margenen 4,0 pct.

- Det er et tilfredsstillende resultat i lyset af de komplicerede omstændigheder vi har haft og som præger vores virksomhed. Tre ud af fire forretningsområder rapporterer forbedrede, justerede driftsresultater.

Endvidere redegjorde Lars Idermark for implementeringen af strategien Roadmap PostNord 2015, som i 2012 forløb efter planen.

Lars Idermark understregede, at PostNord er meget afhængig af regulatoriske forudsætninger. I de senere år er der taget vigtige skridt i mange europæiske lande, herunder Danmark, for at tilpasse omfanget af og håndteringen af de forsyningspligtige tjenester til markedsændringerne. Han konstaterede, at det også er nødvendigt i Sverige.

- Vi ønsker også i fremtiden at kunne tilbyde en effektiv og selvfinansierende postservice. En forudsætning for dette er, at de regulatoriske rammer udvikles i takt med ændringerne på markedet.

I sin tale påpegede Lars Idermark at PostNord i 2012 har opnået betydelige omkostningsreduktioner gennem løbende tilpasninger af virksomheden til lavere brevmængder og effektivisering af koncernens centrale administration. PostNord har desuden opkøbt fem større virksomheder. Etableringen af den nye centerstruktur i Sverige forløber efter planen. CO2-udledningen er reduceret, og leveringskvaliteten er generelt forbedret.

Lars Idermark fremhævede også, at de ændringer, der gennemføres i virksomheden, og som kræver omfattende investeringer og effektiviseringer, er vigtige for fremtiden:  

- De forandringer, der gennemføres i virksomheden, er nødvendige for PostNord. De skaber muligheder for vækst og forbedret lønsomhed i virksomheden. De styrker også forudsætningerne for, at PostNord fortsat kan levere høj service og kvalitet på fremtidens markeder for kommunikation og logistik.

Lars Idermarks tale på generalforsamlingen vil kunne læses i sin helhed på PostNords hjemmeside www.postnord.com.


Vedtaget på generalforsamlingen

Generalforsamlingen godkendte resultatopgørelsen og balancen samt koncernresultatopgørelsen og koncernbalancen. Generalforsamlingen besluttede i overensstemmelse med bestyrelsens forslag til overskudsfordeling at udbetale udbytte til aktionærerne på SEK 0,0515 pr. aktie, i alt SEK 103 mio. Bestyrelsen og den administrerende direktør blev bevilget ansvarsfrihed for regnskabsåret 2012.

Bestyrelsen præsenterede forslag til retningslinjer for vederlag til topledelsen, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal bestå af otte medlemmer valgt på generalforsamlingen uden suppleanter. Jens Moberg blev valgt som ny formand for bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Jonas Iversen og Torben Janholt. Som nye medlemmer af bestyrelsen valgte generalforsamlingen Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen og Anitra Steen.                                                                                                 

Generalforsamlingen vedtog forslag om honorar til bestyrelsen i perioden frem til næste generalforsamling. Generalforsamlingen vedtog også, at der ikke ydes bestyrelses- og udvalgshonorar til medlemmer, som er ansat i det svenske Regeringskansliet, og at honorar til revisor ydes i henhold til godkendt regning.

Revisionsselskabet KPMG AB blev med autoriseret revisor Helene Willberg som hovedansvarlig revisor valgt som ny revisor for perioden frem til næste generalforsamling.

Referatet fra generalforsamlingen kan vil kunne læses i sin helhed på PostNords hjemmesidewww.postnord.com.

Der er tale om information, som PostNord er forpligtet til at offentliggøre ifølge loven om værdipapirmarkedet og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informationen indleveres til offentliggørelse den 18. April 2013.

PostNord AB blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. Koncernen tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden og havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Aktiviteterne er inddelt i forretningsområderne Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedsæde i Solna i Sverige. www.postnord.com

Sidst opdateret: 02-04-2014 19:40