Delårsrapport april-juni 2014: Fortsat fokus på kundetilpassede løsninger og omkostningseffektivitet

April-juni 2014

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.816 mio. (9.757 mio.).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK -30 mio. (-90 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK -76 mio. (-86 mio.).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 120 mio. (-50 mio.).

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef

PostNord rapporterede et noget bedre driftsresultat for 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2013. Driftsresultatet udviste dog et mindre underskud, hvilket primært skyldes omstruktureringsomkostninger. Markederne er præget af fortsat kraftige fald i brevmængderne og fortsat hård konkurrence i logistikvirksomheden.

Med virkning fra 1. april har PostNord indført en ny organisationsstruktur. Forandringsarbejdet fortsætter som planlagt med såvel omkostningseffektiviseringer og besparelsestiltag som udvikling af kundetilpassede helhedsløsninger, især i logistikforretningen.

Nettoomsætningen for koncernen udgjorde SEK 9.816 mio., hvilket er en stigning på 1% sammenlignet med samme periode året før. Denne stigning skyldes primært erhvervelser i logistikvirksomheden. Brevmarkedet fortsatte sit fald i lyset af konkurrencen fra digitaliseringen. De samlede brevmængder i koncernen faldt med 3% sammenlignet med 2. kvartal 2013, heraf 10% i Danmark og 1% i Sverige. Brevmængderne blev påvirket positivt af forsendelser i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i maj. For første halvår udviser tallene for koncernen som helhed et tilsvarende fald på 5%, heraf 11% i Danmark og 3% i Sverige.

Koncernens driftsresultat udgjorde i 2. kvartal SEK -30 mio. (-90 mio.). Resultatet skal ses i sammenhæng med de kraftigt faldende brevmængder, den fortsat hårde konkurrence i logistikforretningen og omstruktureringsomkostningerne. Omkostningsbesparelserne fra forårets omstillingsprogram vil først få fuld effekt i begyndelsen af andet halvår. Pengestrømmen fra driftsaktiviteter lå på SEK 120 mio. (-50 mio.), idet en forbedret driftskapital havde en positiv indvirkning.

Lønsomheden er fortsat utilfredsstillende, og der er behov for yderligere besparelsestiltag for at forbedre indtjeningsevnen og skabe øget finansiel værdi. For at dette skal lykkes for os, er det også vigtigt, at de postspecifikke bestemmelser tilpasses til kundernes ændrede efterspørgselsmønster. Vi bød velkommen til den nye postlov i Danmark i begyndelsen af året og fører desuden en aktiv dialog i Sverige for at få gennemført en nødvendig tilpasning af postlovgivningen i Sverige, som skal sikre, at den befordringspligtige postservice på langt sigt kan opretholdes på rimelige økonomiske vilkår - på trods af de faldende brevmængder. Dette er også et krav, for at vi kan opfylde vores ambitiøse miljømål.

Vores nye organisationsstruktur skaber forudsætningerne for at skabe en integreret produktionsvirksomhed i de enkelte lande og for, at vi kan tilbyde bedre kundetilpassede serviceydelser. Sammen med vores nye varemærkestruktur, som har fokus på et fælles varemærke for hele koncernen, sender vi et mere tydeligt og markant signal til kunderne om PostNord som en førende nordisk aktør, der tilbyder et samlet og geografisk konkurrencedygtigt sortiment.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 26. august 2014, 08.30 CET

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til,fra og i Norden. Koncernen varetager også postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige. Vi udvikler med vores ekspertise og et stærkt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation,e-handel,distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på 40 mia. SEK og 39.000 medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. Besøg os på postnord.com

Sidst opdateret: 12-02-2015 09:42