Delårsrapport januar-september 2014: Fortsat fokus på tjenestetilbud og omkostningseffektivitet

Juli-september 2014

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.535 mio. (9.306 mio.).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 345 mio. (242 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 232 mio. (179 mio.).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -271 mio. (-363 mio.).          

Januar-september 2014

  • Nettoomsætningen udgjorde  SEK 29.350 mio. (28.895 mio.).
  • Driftsresultatet udgjorde SEK 421 mio. (482 mio.).
  • Periodens resultat udgjorde SEK 256 mio. (275 mio.).  
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -620 mio. (12 mio.).

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef

Positiv vækst inden for e-handel, men fortsat kraftige fald i brevmængderne og fortsat hård konkurrence på logistikmarkedet. Der iværksættes yderligere besparelsesprogrammer.

De samlede brevmængder i koncernen faldt med 4% sammenlignet med 3. kvartal 2013, heraf 6% i Danmark og 3% i Sverige. Brevmængderne blev i kvartalet påvirket positivt af forsendelser i forbindelse med sundhedskort i Danmark og lokal- og riksdagsvalget i Sverige. I år udviser tallene for koncernen indtil nu et tilsvarende fald på 4%, heraf 10% i Danmark og 3% i Sverige.

Koncernens driftsresultat blev forbedret i kvartalet og udgjorde SEK 345 mio. (242 mio.) som følge af gennemførte tiltag. Lønsomhedsniveauet er dog stadig utilfredsstillende, og som tidligere meddelt er yderligere omstruktureringstiltag nødvendige. Der iværksættes et udvidet besparelsesprogram på ca. SEK 500 mio. i årlig besparelse, hvilket vil reducere antallet af medarbejdere med 700-800 inden for administration og andre supportfunktioner. Programmet skal gennemføres fra og med 4. kvartal 2014, hvor der defineres og afsættes omstillingsomkostninger. Derudover arbejder vi på at sikre yderligere tiltag – primært inden for produktionen – for at styrke vores konkurrenceevne på langt sigt.

Vores arbejde med kundetilpassede løsninger går godt. Hvad angår vores satsning på udvikling af logistikforretningen, oplever vi fortsat succes med vores koncept. Vi har i kvartalet indgået aftale med f.eks. CDON om koordinering af deres lager- og distributionsvirksomhed og med Stadium inden for tredjepartslogistik (TPL), ligesom der inden for den tungere logistikvirksomhed er indgået aftale med Spendrups.

I september blev vores nye center i Rosersberg taget i brug. Det er et af verdens mest moderne centre. I forbindelse med byggeriet af centret er der lagt stor vægt på at begrænse miljø- og klimapåvirkningerne. Dele af centrets energiforsyning kommer bl.a. fra et solcelleanlæg. Der bliver gradvist overført volumener i 2014 og 2015.

Vores integrerede produktionsvirksomhed vil medføre øget omkostningseffektivitet og mere kundetilpassede tjenester, som skaber øget tydelighed og konkurrenceevne.

Vigtige hændelser juli-september

Ekstraordinær generalforsamling 2014
På en ekstraordinær generalforsamling, som blev afholdt den 25. august 2014, blev det besluttet at fusionere PostNord Logistics AB med Posten Meddelande AB, idet det fortsættende navn bliver PostNord Sverige AB. Fusionen gennemføres for at forenkle koncernens juridiske struktur og gennemføres i forbindelse med årsskiftet.

Vigtige efterfølgende begivenheder

Besparelsesprogram
PostNord iværksætter et udvidet besparelsesprogram på ca. SEK 500 mio. i årlig besparelse, hvilket vil reducere antallet af medarbejdere med 700-800 personer, hereaf flertallet i Danmark, inden for administration og andre supportfunktioner. Programmet skal gennemføres fra og med 4. kvartal 2014, hvor der defineres og afsættes omstillingsomkostninger.

Analyse af forudsætninger for et eventuelt frasalg af virksomheden Strålfors
PostNord har besluttet at analysere forudsætninger for et eventuelt frasalg af virksomheden Strålfors. PostNord gennemfører en omfattende omstilling, som kræver ledelsesfokus og finansielle ressourcer. Et frasalg af Strålfors vil frigøre kapital og give PostNord forudsætningerne for yderligere at sætte fokus på den fastlagte strategiske kurs. For Strålfors vedkommende vil en ændret ejersituation eventuelt kunne medføre bedre muligheder for at deltage fuldt ud i den dynamiske udvikling på det nordeuropæiske kommunikationsmarked.

Ændringer i PostNords ledelsesgruppe, Group Executive Team
Knud B. Pedersen har besluttet at fratræde sin stilling som vicekoncernchef og viceadministrerende direktør i PostNord AB ved årsskiftet og går på pension. Knud B. Pedersen trækker sig samtidig tilbage fra opgaven som administrerende direktør i Post Danmark A/S. Efter årsskiftet vil Knud B. Pedersen fungere som rådgiver for PostNords koncernchef.

Den juridiske og operative struktur i Danmark sammenlægges ved årsskiftet, hvor chefen for PostNord Danmark, Henning Christensen, også bliver administrerende direktør i Post Danmark A/S.

Fra og med årsskiftet refererer koncernfunktionen Jura til koncernchefen. Den kommende chefjurist Kristina Lilja bliver medlem af Group Executive Team.

Da der skal gennemføres en analyse af forudsætningerne for et eventuelt frasalg af virksomheden Strålfors, forlader Per Samuelsson, administrerende direktør for Strålfors, fra og med i dag Group Executive Team.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 29. oktober 2014, 08.30 CET

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Koncernen varetager også postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige. Vi udvikler med vores ekspertise og et stærkt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2013 en omsætning på 40 mia. SEK og 39.000 medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. Besøg os på postnord.com

Sidst opdateret: 29-10-2014 09:15