Udviklet koncernstrategi med øget fokus på e-handel

PostNord øger nu hastigheden i sit omstillingsarbejde. Koncernens strategi videreudvikles, og en ny organisation med nationale enheder og forretningsområder introduceres. Forandringerne skaber en mere integreret koncern med sammenhængende helhedsløsninger indenfor Mail & Communication, logistik og e-handel. De vil også medføre en større ensartethed i kundemødet og giver et større potentiale for at udvinde synergier i virksomheden. PostNord foretager samtidig forandringer i koncernledelsen.

Fortsat digitalisering og svag makroøkonomisk udvikling medfører faldende efterspørgsel for brevdistribution. På fem år er PostNords brevvolumener faldet med ca. en fjerdedel. Samtidig vokser e-handelen meget stærkt – med tocifrede vækstrater i Norden. Efterspørgslen efter nordiske logistiktjenester øges også – dog med et fortsat højt prispres.

- Vi har i de senere år reduceret vores omkostninger kraftigt og styrket vores position i Norden, men der er fortsat meget arbejde at gøre. Vi må øge hastigheden i vores effektiviseringer og i udviklingen af vores service i hele koncernen, siger Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef i PostNord.

For at møde markedsudviklingen og skabe øget finansiel værdi gennemfører PostNord en række strukturelle forandringer. Koncernens strategi videreudvikles, og der indføres en ny organisering. Der skabes nationale enheder for at sikre en større ensartethed i kundemødet og for at etablere integrerede produktionsmodeller. Samtidig skabes et nordisk forretningsområde for Mail & Communication og en koncernstrategisk enhed for e-handel med ansvar for markeds- og produktudvikling på de respektive områder i Norden. Strålfors drives fortsat som et datterselskab med stærk sammenhæng til forretningsområdet Mail & Communication.

- De initiativer, vi nu tager, sikrer, at vi kan tilbyde nordiske helhedsløsninger indenfor Mail & Communication, logistik og e-handel, hvilket skaber bedre forudsætninger for at kunne styrke vores kunders forretninger. I sammenhæng med integrationen af produktionen for Mail og Logistik giver det også mulighed for øget vækst og forbedret lønsomhed, siger Håkan Ericsson.

Den videreudviklede koncernstrategi prioriterer at sikre lønsomhed indenfor Mail & Communication og en fortsat udvikling af positionen på logistikmarkedet i Norden. Der vil være et øget fokus på e-handel og udvikling af attraktive lønsomme løsninger indenfor servicelogistik. Koncernens konkurrencekraft skal styrkes – primært gennem øgede effektiviseringer i virksomheden.

PostNords øgede fokus på e-handel indebærer blandt andet, at koncernen skal drive udviklingen af innovative løsninger på det nordiske marked, når det gælder leverancer af fysiske forsendelser og smarte integrationsløsninger.

- Vi skal være føstevalget for både private og virksomheder på det det nordiske e-handelsmarked. PostNord skal bidrage til at skabe vækst og konkurrencekraft for virksomheder, og fortsat være det naturlige valg for både afsendere og modtagere af e-handelsforsendelser i fremtiden, siger Håkan Ericsson.

Som en del af forandringerne implementeres en ny varemærkestruktur, som giver koncernen en tydeligere og mere ensartet profil. Koncernens varemærke, PostNord, gives en større synlighed i sammenhæng med de eksisterende kommercielle varemærker.

Den nye organisation indføres fra den 1. april 2014. Det medfører også forandringer i koncernledelsen fra 1. februar 2014. Finansiel rapportering vil fremover primært ske på basis af forretningsområderne samt Strålfors.

PostNords Group Executive Team fra 1. februar 2014

Håkan Ericsson, Administrerende direktør og koncernchef
K. B. Pedersen, Viceadministrerende direktør
Andreas Falkenmark, Chef for forretningsområde PostNord Mail & Communication
Mats Johansson, Konstitueret chef for forretningsområde PostNord Logistics
Per Samuelson, Chef for Strålfors
Anders Holm, Chef for PostNord Sverige
Henning Christensen, Chef for PostNord Danmark
Robin Olsen, Chef for PostNord Norge og PostNord Finland
Annemarie Gardshol, Chef E-commerce & Corporate Clients samt Koncernfunktion Strategi
Henrik Rättzén, CFO
Per Mossberg, Kommunikationsdirektør
Joss Delissen, CIO
Finn Hansen, HR-direktør
Johanna Allert, Chef for Teknik og Infrastruktur

PostNords strategi og prioriteringer

Koncernens strategi tager udgangspunkt i den strategi, der blev fastlagt i 2011. Strategien udvikles med baggrund i koncernens prioriteringer.

1. Sikre lønsomhed indenfor Mail & Communication
PostNord gennemfører en omstilling indenfor Mail & Communication, som skal sikre lønsomheden på trods af faldende efterspørgsel på fysiske breve. Dette betyder blandt andet effektiviseringer i produktionen og administrationen for at sænke omkostningsniveauet og øge andelen af variable omkostninger, foretage investeringer for at optimere produktionsstrukturen, øge skalerbarheden samt sænke virksomhedens udledning af CO2.Det indebærer også øget koordinering af koncernens kommunikationstilbud og øget fokus på at forøge værdien af Strålfors.

2. Nordens førende logistikaktør
PostNord udvikler logistikvirksomheden med en bredere palette af ydelser og en stærkere markedstilstedeværelse for at øge markedsandelen og sikre positionen som førende logistikaktør i Norden. Virksomheden skal fortsat skabe forbedret lønsomhed, i første omgang gennem organisk vækst og indgåelse af eventuelle partnerskaber. Tilvækst kan også ske gennem opkøb.

3. Den ledende e-handelsaktør
PostNord skal udvikle positionen som den førende servicepartner for e-handelen til, fra og indenfor Norden. Koncernen har en unik struktur og kapacitet i regionen, der er mulighed for at kapitalisere yderligere på. PostNord lægger øget fokus på udvikling af servicetilbud på området for både kunder og modtagere.

4. Udvikling af servicelogistik
PostNord foretager et udviklingsarbejde indenfor en række områder, som medfører øget udnyttelse af eksisterende kapacitet og kompetence. Eksempler på dette er udviklingen af attraktive tilbud på forskellige former for hjemmeleverancer og anden form for servicelogistik og tydeliggørelse af PostNords tilbud på forskellige kommunikationsløsninger. Yderligere udgør Strålfors vækstområder (Data Management, Markedskommunikation og Fullfilment) tre vigtige udviklingsområder for koncernen i grænselandet mellem digitale og fysiske tjenester.

5 Øget konkurrencekraft
PostNord skal udvikle koncernens konkurrencekraft gennem fortsatte effektiviseringer af virksomheden for at sænke omkostningerne og øge andelen af variable omkostninger. Dette indebærer blandt andet fokus på øget integration i koncernens produktionsapparat og fokus på udnyttelse af synergier i koncernen. Et andet prioriteret område af stor betydning for konkurrencekraften er en fortsat stabil IT-drift og en IT-platform, der støtter virksomhedens behov.

6. Vinderkultur
PostNord fokuserer på at styrke den målorienterede leverancekultur i koncernen for at øge styrken til at implementere strategien. Fortsat stort fokus lægges også på holdbarhedsarbejdet, som skal sikre en miljørigtig og bæredygtig virksomhed.

Informationerne følger de retningsliner, som PostNord AB skal følge for offentliggørelse i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 3. februar 2014.

PostNord  tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Koncernen havde i 2012 en omsætning på SEK 39 mia. og 40.000 medarbejdere. Vi møder vores kunder under varemærkerne Posten, Post Danmark, PostNord Logistics og Strålfors. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med koncernkontor i Solna i Sverige. www.postnord.com

  • PostNord organisation DK
Sidst opdateret: 02-04-2014 19:39