Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ)

Hermed indkaldes til generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640).

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00
Sted: PostNords hovedkontor, Terminalvägen 24, Solna, Sverige

Ret til at deltage og tilmelding

Aktionærer

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal være noteret i den af Euroclear Sweden AB førte aktiebog fredag den 17. april 2015.

Aktionærer med forvaltningsregistrerede aktier skal midlertidigt omregistrere aktierne i eget navn for at opnå ret til at deltage i generalforsamlingen. En sådan omregistrering skal være noteret hos Euroclear Sweden AB fredag den 17. april 2015. Dette betyder, at aktionæren skal underrette aktieforvalteren om omregistreringen i god tid.

Øvrigt

Folketings- og riksdagsmedlemmer har efter tilmelding til selskabet ret til at deltage og stille spørgsmål på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er åben for offentligheden efter tilmelding.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske pr. post til PostNord AB (publ), Investor Relations, A 12 V, 105 00 Stockholm eller via e-mail til ir@postnord.com og skal være selskabet i hænde senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. torsdag den 16. april 2015. Medbring venligst legitimation.

Ved tidspunktet for udarbejdelsen af denne indkaldelse udgør det samlede antal aktier i selskabet 1.524.905.971 A-aktier og 475.094.030 B-aktier, svarende til i alt 1.572.415.374 stemmer.

Forslag til dagsorden

1.     Åbning af generalforsamlingen

2.     Valg af dirigent

3.     Oprettelse og godkendelse af stemmeliste

4.     Valg af en eller to justeringspersoner

5.     Godkendelse af dagsordenen

6.     Beslutning om ret til deltagelse af udenforstående

7.     Spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt

8.     Fremlægning af

        a)  årsrapporten og revisionsberetningen,

        b)  bæredygtighedsrapporten og

        c)   koncernrapporten og koncernrevisionsberetningen

9.     Redegørelse for det forløbne års arbejde

        a)  bestyrelsesformandens beretning,

        b)  den administrerende direktørs beretning,

        c)   indlæg fra selskabets revisor

10.   Beslutning om

        a) godkendelse af resultatopgørelsen og balancen samt af koncernresultatopgørelsen og koncernbalancen

        b) dispositioner vedr. selskabets overskud i henhold til den godkendte balance, og

        c) ansvarsfrihed for bestyrelsesmedlemmer og den administrerende direktør

11.   Rapportering om vederlag og anvendelsen af tidligere vedtagne retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere

        a) mundtlig redegørelse fra bestyrelsesformanden om de ledende medarbejderes vederlag i PostNord AB inkl. datterselskaber,

        b) bestyrelsens rapportering af, om tidligere retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere i PostNord AB inkl. datterselskaber er blevet fulgt eller ej og årsagen til eventuelle afvigelser, samt

        c) fremlægning af revisors redegørelse i henhold til 8, § 54 i den svenske aktieselskabslov (aktiebolagslagen (2005:551)

12.   Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere

13.   Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisorer

14.   Beslutning om honorar af bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og revisorer

15.   Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer

16.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand

17.   Beslutning om antal revisorer

18.   Valg af revisorer

19.   Afslutning af generalforsamlingen

Beslutningsforslag

2.     Valg af dirigent

Aktionærerne foreslår advokat Klaes Edhall som dirigent på generalforsamlingen.

10b). Beslutning om dispositioner vedrørende selskabets overskud i henhold til den godkendte balance

Bestyrelsen foreslår, at der ikke sker udlodning for regnskabsåret, og at årets resultat og det overførte resultat, i alt SEK 3.630.378.067, overføres til næste år.

12.   Beslutning om bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere

Generalforsamlingen besluttede den 23. april 2014 at godkende bestyrelsens forslag til retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen 2015 beslutter at godkende bestyrelsens forslag til i det store og hele uforandrede retningslinjer for vederlag til ledende medarbejdere.

Forslagets indhold i hovedtræk:

  1. Retningslinjerne skal tage udgangspunkt i den svenske regerings "Retningslinjer for ansættelsesvilkår for ledende medarbejdere i statsejede virksomheder" fra den 20. april 2009.
  1. Det samlede vederlag til ledende medarbejdere skal være velafbalanceret, konkurrencedygtigt, indeholde en maksimumgrænse, være rimeligt og i overensstemmelse med formålet samt bidrage til god etik og virksomhedskultur. Vederlaget skal ikke være lønførende i forhold til sammenlignelige virksomheder, men være præget af mådehold. Dette skal også være vejledende for den samlede løn til øvrige ansatte, hvilket den administrerende direktør hvert år skal redegøre for over for bestyrelsen.
  1. For koncernchefen og andre ledende medarbejdere i PostNord AB, som er ansatte i Sverige, tegnes individuelle præmiebestemte pensionsaftaler, idet udgiften hertil maks. må udgøre 30 procent af den faste månedsløn. Obligatoriske forsikringer tegnes inden for rammerne af denne udgift.

Pensionsalderen er for nærværende 62 eller 65 år. Ved fremtidig rekruttering skal den være 65 år.

Ledende medarbejdere, som er ansat i Danmark og Norge, er omfattede af fuldt ud præmiebaserede pensioner, og pensionsalderen skal følge det respektive lands retningslinjer og praksis.

13-18. Redegørelse for aktionærernes forslag til beslutning om honorarer, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisorer m.m.

Honorarer

Honorar til bestyrelsen foreslås at udgøre følgende pr. år:

Bestyrelsesformanden: SEK 600.000

Bestyrelsesmedlemmer: SEK 250.000

Det foreslås, at der ikke ydes honorar til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i det svenske Regeringskansliet.

Det foreslås, at der ydes honorar til medarbejderrepræsentanter og suppleanter, som deltager i bestyrelsesmøder med en base beløb svarende svensk (SEK 44.500).

Udvalgshonorar foreslås at udgøre følgende:

Revisionsudvalgets formand: SEK 62.500

Revisionsudvalgsmedlemmer: SEK 50.000

Vederlagsudvalgets formand: SEK 37.500

Vederlagsudvalgsmedlemmer: SEK 25.000

Det foreslås, at der ikke ydes honorar til udvalgsmedlemmer, som er ansat i det svenske Regeringskansliet.

Det foreslås, at revisorens arbejde honoreres i henhold til godkendt regning.

Bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand

Der foreslås genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad, Christian Ellegaard, Sisse Fjelsted Rasmussen, Torben Janholt, Magnus Skåninger, Jens Moberg og Anitra Steen.

Jens Moberg foreslås som formand for bestyrelsen.

Revisor

Det registrerede revisionsselskab KPMG AB foreslås som revisor for en periode af et år indtil udgangen af generalforsamlingen 2016.

Øvrige oplysninger

Denne indkaldelse, rapporteringer, revisionsberetning og fuldstændigt beslutningsforslag med dertilhørende redegørelser vil være tilgængelige hos selskabet fra og med 2. april 2015. Dokumenterne er fra og med samme dato endvidere tilgængelige på selskabets hjemmeside www.postnord.com. Trykt årsrapport vil være tilgængelig på generalforsamlingen.

I oversættelsen af denne inkaldelse der udvist den største omhyggelighed. Den svenske tekst er dog gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den danske oversættelse.

_______________

Solna, marts 2015

PostNord AB (publ)

BESTYRELSEN

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d.25 marts 2015, 08.30 CET

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Koncernen varetager også postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige. Vi udvikler med vores ekspertise og et stærkt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2014 en omsætning på 40 mia. SEK og 38.000 medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 25-03-2015 12:34