Regnskabsmeddelelse 2014: Året var præget af implementering af strategi, ny organisation og omkostningseffektiviseringer

OKTOBER-DECEMBER 2014

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.600 mio. (10.638 mio.).
 • Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 440 mio. (344 mio.). 
 • Driftsresultatet udgjorde SEK -70 mio. (180 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK -80 mio. (31 mio.).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.290 mio. (1.645 mio.).

JANUAR-DECEMBER 2014

 • Nettoomsætningen udgjorde SEK 39.950 mio. (39.533 mio.).
 • Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 861 mio. (826 mio.).
 • Driftsresultatet udgjorde SEK 351 mio. (662 mio.).
 • Periodens resultat udgjorde SEK 176 mio. (306 mio.).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 670 mio. (1.657 mio.). 
 • Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte SEK 0 (129 mio.).

 

Kommentar fra Håkan Ericsson, Administrerende direktør og koncernchef

2014 var et begivenhedsrigt år. Vi har inden for rammerne af vores strategi implementeret en ny integreret organisation, lanceret et fælles varemærke og udviklet et kundetilpasset totaltilbud. Derudover er der gennemført et omfattende omstillingsarbejde i hele koncernen. Alt sammen for at sikre langsigtet lønsomhed og konkurrenceevne

Vores arbejde med at udvikle mere kundetilpassede totaltilbud går godt. I logistikvirksomheden har vi bl.a. indgået aftale med Blue Water Shipping i Danmark om logistik med pakker og paller i Norden. Vi har i kvartalet også indgået en række store aftaler med kunder i det hurtigt voksende e-handelssegment. PostNord fik på bæredygtighedsområdet guld for sit kvalitative miljøarbejde af IPC, International Post Corporation.

Julens e-handel satte ny rekord med øgede pakkemængder. Brevmængderne faldt som forventet yderligere som følge af den fortsatte digitalisering og blev reduceret med 8% sammenlignet med 4. kvartal 2013, heraf 17% i Danmark og 6% i Sverige. De tilsvarende tal for 2014 som helhed viser et fald på 5% i koncernen, heraf 12% i Danmark og 4% i Sverige.

Der blev i kvartalet iværksat endnu et besparelsesprogram, og de dermed forbundne omstruktureringsomkostninger belastede resultatet. Inden for rammerne af vores kapitaleffektiviseringsprogram blev ejendommen på Købmagergade i Københavns centrum solgt i 4. kvartal, hvilket påvirkede resultatet og pengestrømmen positivt. Justeret for ekstraordinære poster udgjorde koncernens driftsresultat SEK 440 mio. (344 mio.) i 4. kvartal og SEK 861 mio. (826 mio.) for året som helhed.

Der er behov for fortsat omstillingsarbejde for at øge vores indtjeningsevne og langsigtede konkurrenceevne. Vi er nu ved at afslutte en reduktion med knap 800 stillinger inden for administration ud over de ca. 600 stillinger, som blev nedlagt i forbindelse med omorganiseringen i første halvår 2014. I 2015 vil der ske yderligere, løbende effektiviseringer inden for primært produktion for at opveje de faldende brevmængder.

Det blev i kvartalet besluttet at vurdere mulighederne for et eventuelt frasalg af Strålfors for at frigøre kapital i PostNord, samtidig med at en ændret ejersituation kan udvide Strålfors' udviklingsmuligheder. Vurderingsprocessen forløber planmæssigt. Fulfilment-virksomheden i Strålfors forbliver i PostNord og bliver ikke berørt af et eventuelt kommende frasalg.

EU-Kommissionen har stævnet den svenske stat ved EU-domstolen for ikke at have implementeret EU's momsdirektiv. Det er i dag uvist, hvornår EU-domstolen kan forventes at afsige dom i sagen, men det anses for sandsynligt, at det sker i 2015. Nogle kunder har endvidere fremsat krav til den svenske stat, subsidiært PostNord, om at få tilbagebetalt indbetalt moms. Momssagen understreger yderligere behovet for, at de postspecifikke bestemmelser snarest bliver tilpasset til kundernes ændrede efterspørgsel, så der kan opretholdes en befordringspligtig posttjeneste på rimelige økonomiske vilkår trods vigende brevmængder. Behovet herfor understreges yderligere af den svenske regerings varslede ambitioner om at øge tempoet i den offentlige digitalisering. En ændring af den postale regulering har også stor betydning for, at PostNords ambitiøse miljømål kan nås.

Vores finansielle mål blev opdateret og vedtaget på generalforsamlingen 2014. Målene er langsigtede og skal vurderes over en periode på 3-5 år. Målene er at opnå en forrentning af operativ kapital på 10,5%, en nettogældsætningsgrad på 10-50% og udbetaling af udbytte på 40-60% af årets resultat. Vi nåede ikke alle målene, men med den strategi, vi har vedtaget, er jeg overbevist om, at vi har afstukket den rigtige kurs på det eksisterende marked.

Året blev præget af store omstillingstiltag, som skulle skabe de rigtige forudsætninger for at opbygge et stærkere og mere integreret PostNord under et fælles varemærke. Jeg vil rette en stor tak til alle medarbejdere, fordi de på en engageret og professionel måde har bidraget hertil. Jeg vil også gerne takke alle vores kunder og samarbejdspartnere for et rigtig godt samarbejde, og jeg ser frem til at videreudvikle virksomheden for at skabe merværdi for vores kunder, ejere, medarbejdere og andre interessenter. Vi skal sørge for at levere det, vi lover.

Informationerne følger de retningslinjer, som PostNord AB er forpligtet til i henhold til loven om værdipapirer og/eller loven om finansielle instrumenter. Informationerne indleveres til offentliggørelse d. 13. februar 2015, 08.30 CET

PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Koncernen varetager også postservice til privatpersoner og virksomheder i Danmark og Sverige. Vi udvikler med vores ekspertise og et stærkt distributionsnet forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. Koncernen havde i 2014 en omsætning på 40 mia. SEK og 38.000 medarbejdere. Moderselskabet er et svensk aktieselskab med koncernkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 13-02-2015 08:39