Delårsrapport januar-september 2016: Fortsat store udfordringer håndteres med større lydhørhed og yderligere omstillingstiltag

Juli-september 2016

 • Nettoomsætning SEK 8.895 mio. (9.218 mio.).
 • Driftsresultat SEK -101 mio. (33 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK -41 mio. (81 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -60 mio. (-48 mio.).
 • Periodens resultat SEK -145 mio. (22 mio.).
 • Resultat pr. aktie -0,17 (0,01).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 634 mio. (-264 mio.).

Januar-september 2016

 • Nettoomsætning SEK 28.123 mio. (28.917 mio.).
 • Driftsresultat SEK -71 mio. (848 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 258 mio. (426 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -329 mio. (422 mio.).
 • Periodens resultat SEK -208 mio. (615 mio.).
 • Resultat pr. aktie -0,10 (0,31).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -36 mio. (749 mio.).

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef

Resultatet er præget af fortsatte udfordringer primært i form af kraftigt faldende brevmængder, men også af hård konkurrence på logistikmarkedet. Der iværksættes tiltag for yderligere at reducere omkostningerne og skabe nye indtægter med et attraktivt nordisk totaltilbud.  

Ekskl. erhvervelser, afhændelser og valutaeffekter faldt nettoomsætningen med 4% i 3. kvartal og udgjorde SEK 8.895 mio. (9.218 mio.). Faldet skyldes primært fortsat stor nedgang i koncernens brevmængder med i alt 8%, heraf 17% i Danmark og 6% i Sverige. Dette opvejes i et vist omfang af den fortsat kraftige vækst inden for e-handlen. Mængderne af B2C-pakker steg med ca. 20%. Det justerede driftsresultat udgjorde SEK -41 mio. (81 mio.) i kvartalet og SEK 258 mio. (426 mio.) i årets første 9 måneder. Nedgangen skyldes især dårligere resultater i Danmark og Sverige som følge af faldet i brevmængder, hvor der ikke fuldt ud er sket tilpasning på omkostningssiden. Det rapporterede driftsresultat, inkl. poster, der påvirker sammenligneligheden, udgjorde SEK -71 mio. (848 mio.) i årets første 9 måneder. De poster, der påvirker sammenligneligheden, på netto SEK -329 mio. (422 mio.) er i år primært relateret til salg af PostNord Strålfors' ikke-nordiske aktiviteter og sidste år primært til en kapitalgevinst i forbindelse med salg af en ejendom i København.

Den danske postlovgivning er nu blevet moderniseret med henblik på bedre tilpasning til virksomheders og privatpersoners behov. Fra og med 1. juli har økonomibrevet været standardtjenesten i Danmark, og fra januar ophører lørdagsomdelingen. Der gennemføres løbende en række stærke tiltag for at tilpasse virksomheden i Danmark til markant lavere brevmængder. Da faldet i indtægter i brevforretningen de seneste år har været meget stort, er det imidlertid en udfordring fuldt ud at kunne kompensere for dette på omkostningssiden.

I Sverige oplever vi nu et tiltagende fald i mængderne i brevforretningen. Den svenske virksomhed, som løbende har tilpasset omkostningerne til lavere indtægter, har trods de faldende brevmængder kunnet præstere nogenlunde acceptable resultater. Men fra tidligere at håndtere fald i brevmængderne på ca. 4% om året, skal vi nu tilpasse omkostningerne til fald i brevmængderne i størrelsesordenen 6-7%. Det vurderes, at det resterende rationaliseringspotentiale ikke vil kunne forene behovet for nødvendige omkostningseffektiviseringer med god brevservice inden for rammerne af den gældende postlovgivning. Den igangværende gennemgang af den postale sektorregulering har derfor stor betydning.

Debatten om serviceniveauer, prisloft og faktiske kundebehov er vigtig. Den bør imidlertid tage udgangspunkt i, hvad der er økonomisk bæredygtigt både ud fra et virksomhedsøkonomisk og samfundsøkonomisk perspektiv. Alene lønudviklingen i vores personaleintensive virksomhed kombineret med faldende mængder fører til konstant stigende omdelingsomkostninger pr. forsendelse. Både det nuværende prisloft og den prisloftmodel, der foreslås af den særlig sagkyndige, forringer PostNords muligheder for at levere en god postservice i hele landet på rimelige økonomiske vilkår.

"Posten skal ud" har været det faste udtryk, som afspejlede den faglige stolthed, der har præget hele leveringsorganisationen. De seneste to år er denne stolthed desværre blevet udfordret. Det skyldes i høj grad de store og nødvendige forandringer, der er gennemført primært i 2015 for at skabe rimelige økonomiske forudsætninger for brev- og pakkedistribution. Vi har i årets løb igen hævet kvalitetsniveauet. Det er dog ikke tilstrækkeligt, og vi fokuserer nu på yderligere at forbedre den kvalitet, som brevkunder og modtagere oplever. Kvalitetsproblemerne har de seneste måneder medført stor opmærksomhed omkring vores service og kvalitet på de sociale medier og i de traditionelle medier.

Vores omstilling handler derfor ikke kun om at reducere omkostninger og øge effektiviteten. Den handler lige så meget om at fortsætte med at udvikle og tydeliggøre vores tilbud for at forbedre den oplevede kvalitet. Der vil med nye metoder blive foretaget kvalitative helhedsvurderinger af, hvordan modtagerne oplever vores forskellige tjenester og vores service. Resultatet af disse helhedsvurderinger vil straks blive omsat til prioriterede tiltag i vores løbende forandringsarbejde og i vores tjenesteudvikling.  

Ved yderligere spørgsmål kontakt: PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Emma Riblom. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 28. oktober 2016 kl. 08.30 (CET).

Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2015 havde koncernen 35.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 28-10-2016 12:31