Delårsrapport januar-marts: Kvaliteten igen på et højt niveau. Transformeringen med henblik på bæredygtig lønsomhed fortsætter

Januar-marts 2017 

  • Nettoomsætning SEK 9.348 mio. (9.638 mio.). 
  • Driftsresultat SEK 94 mio. (300 mio.).
  • Justeret driftsresultat SEK 191 mio. (300 mio.).
  • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -97 mio. (-).
  • Periodens resultat SEK 16 mio. (219 mio.).
  • Resultat pr. Aktie SEK 0,01 (0,11).
  • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 990 mio. (189 mio.).

Kommentar fra Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef

Kvalitetsarbejdet har givet resultater, og vi har igen en høj kvalitet. Den omfattende transformation af vores danske virksomhed fortsætter, og samtidig gennemføres der yderligere tilpasninger af koncernens administrative omkostninger.  

PostNords sammenlignelige nettoomsætning faldt med 4% i 1. kvartal og udgjorde SEK 9.348 mio. Faldet skyldes fortsat stor nedgang i koncernens brevmængder med i alt 8%, heraf 17% i Danmark og 7% i Sverige. Kalenderjusteret er volumennedgangen 22% i Danmark og 10% i Sverige. Dette opvejes i et vist omfang af den fortsat kraftige vækst inden for e-handlen med en stigning på 10% for koncernens B2C-pakker i kvartalet.

Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 191 mio. (300 mio.) i kvartalet. De poster, der påvirker sammenligneligheden, på SEK -97 mio. (0 mio.) skyldes omstillingen til en ny produktionsmodel i Danmark. Det rapporterede driftsresultat, EBIT, udgjorde SEK 94 mio. (300 mio.) i kvartalet. Tilbagegangen skyldes dårligere resultater i Danmark og Sverige primært på grund af de lavere brevindtægter. Ca. 85% af koncernens resultat kommer fra forretningsområdet eCommerce & Logistics.

På grund af den tiltagende digitalisering er en ny postlov i Sverige absolut nødvendig, fordi mulighederne for yderligere omkostningstilpasninger inden for de eksisterende rammer er begrænsede. Vi forventer, at det forslag, der er varslet til maj i år, vil resultere i et mere fleksibelt og moderne regelsæt, som tager hensyn til behovet for posttjenester og giver de rigtige forudsætninger for, at hele Sverige får adgang til en god postservice på rimelige økonomiske vilkår.

Digitaliseringens omfattende følger, især i Danmark, men efterhånden også i Sverige, har betydet, at forretningsmodellen grundlæggende er udfordret. PostNords strategiske kurs er at transformere virksomheden til en nordisk konkurrencedygtig logistik- og kommunikationskoncern med stærkt fokus på den voksende e-handel. Vi arbejder for tiden på at etablere en ny produktionsmodel i Danmark, at reducere koncernens administrative omkostninger yderligere med over SEK 1 mia. samt at forberede hurtig implementering af den nye svenske postregulering, når den træder i kraft.

Indførelsen af en ny økonomisk bæredygtig produktionsmodel i Danmark vil berøre ca. 3.500-4.000 medarbejdere over 2-3 år. Det vurderes, at omstillingen vil medføre omkostninger på ca. SEK 3 mia., primært på grund af omkostninger til afvikling af medarbejdere med såkaldt særlige vilkår. Vi har en dialog med PostNords ejere om, hvordan finansieringen af disse omkostninger skal håndteres.

Tilfredse kunder og modtagere har højeste prioritet og præger vores daglige arbejde. I forbindelse med den igangværende transformering sætter vi kvalitet, kunder og modtagere i højsædet. Derfor er det positivt, at vores store indsats for at forbedre vores leveringskvalitet giver rigtig gode resultater. I Sverige er kvaliteten forbedret markant for hver måned. I marts var kvaliteten for dag til dag-befordrede breve i Sverige 93,9% og for breve med levering inden for tre dage 99,8%. I Danmark var kvaliteten for standardtjenesten "Brevet", som skal leveres inden for fem dage, 96,5%. Vi har med PostNord Lytter, som nu er i fuld drift, kunnet forbedre den oplevede kvalitet hos modtagerne på flere områder.

Vores omkring 30.000 medarbejdere gør alle hver dag et fantastisk stykke arbejde, for at vi kan levere vores tjenester med høj kvalitet og med valgfrihed for vores modtagere. 

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf. 33 61 60 01

Kontaktperson: Emma Riblom. PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger iflg. EU's forordning om markedsmisbrug og svensk lov om værdipapirmarkedet. Oplysningerne blev offentliggjort af ovennævnte kontaktperson 28. april 2017 kl. 08.30 (CET).

 


Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2016 havde koncernen ca. 33.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 38 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna. Besøg os på www.postnord.com

Sidst opdateret: 28-04-2017 08:55