Intressenter och dialog

PostNord gör det möjligt för företag och privatpersoner att varje dag göra affärer och kommunicera med varandra. PostNord fyller en viktig funktion i de nordiska ländernas näringsliv och samhälle genom att möjliggöra kommunikation och transporter av varor till alla varje vardag.

Genom att förstå och agera på de frågor som är mest angelägna för PostNords olika intressenter kan rätt prioriteringar göras för att utveckla koncernen.

De grupper som har störst påverkan på, eller är mest beroende av PostNords verksamhet, är följande grupper:

Kunder och mottagare

PostNord vill vara förstahandsvalet för nordiska företags- och privatkunder samt deras mottagare. Företag står för över 90 procent av PostNords omsättning samtidigt som privatpersoner ofta tar emot företagskundernas försändelser. Nöjda kunder och mottagare är avgörande för att PostNord ska vara förstahandsvalet.

Dialog och uppföljning: Kundmöten, kundtjänst, chaufförer och brevbärare vid leverans, PostNords ombud, kundombudsmän samt löpande kund- och anseendeundersökningar. PostNord lyssnar ger omedelbar feedback från mottagarna som PostNord kan agera på.

Frågor i fokus: Teknisk och upplevd kvalitet, fler flexibla leveransalternativ, tillgänglighet, bemötande, säkerhet, miljöanpassade lösningar, hållbarhet i leverantörskedjan.

 

Ägare

PostNord ägs av danska och svenska staten. Ägarna har gett oss i uppdrag att säkra den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark och Sverige. Samtidigt har vi krav på att skapa ekonomiskt värde och agera föredömligt inom hållbart företagande.

Dialog och uppföljning: Årsstämma, års- och hållbarhetsredovisning, delårsrapportering och kvartalsmöten.

Frågor i fokus: Utformning och utförande av samhällsuppdrag, finansiering av omställning i Danmark, finansiell stabilitet, kvalitet, medarbetare, hållbarhet, digitalisering och andra aktuella och förväntade utmaningar och möjligheter.

 

Samhälle

PostNord spelar en viktig roll för näringsliv och samhälle. Vi gör det möjligt för företag och privatpersoner att varje dag göra affärer och kommunicera med varandra. Med en långsiktigt stabil och lönsam affär, som bedrivs miljöriktigt och med socialt ansvarstagande, möter vi omvärldens förväntningar och stärker vår konkurrenskraft.

Dialog och uppföljning: Dialog med myndigheter, politiker, beslutsfattare och opinionsbildare. Dialog och samarbete med branschorganisationer, intresseorganisationer (exempelvis för landsbygd), organisationer för hållbar utveckling och socialt ansvar samt med studenter.

Frågor i fokus: Leveranskvalitet, upplevd kvalitet, postreglering, miljöpåverkan, säkerhet och tillgänglighet.

 

Affärspartners

Till PostNords viktigaste affärspartners hör leverantörer och ombud. Varje år köper PostNord varor och tjänster för betydande värden. 7 000 utlämningsställen/ombud i Norden gör våra tjänster tillgängliga för miljontals personer.

Dialog och uppföljning: Leverantörsmöten, upphandlingar, revisioner, löpande dialog med ombud.

Frågor i fokus: Samarbete, tillförlitlighet och kvalitet i leveranser, information från PostNord som stöd i ombudens kundmottagande. Hållbarhet i leverantörskedjan, PostNords uppförandekod för leverantörer.

 

Medarbetare

Medarbetare

Med runt 30 000 medarbetare är PostNord en av Nordens största arbetsgivare. Vi har ett stort ansvar att erbjuda en säker, attraktiv och utvecklande arbetsplats.

Dialog och uppföljning: Utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, medarbetardialoger, medarbetarundersökningar, kommunikation via olika interna kanaler, dialog med fackliga organisationer.

Frågor i fokus: Kunder och kvalitet, koncernens mål och prioriteringar, ledarskap och ansvarsfull omställning, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, utvecklingsmöjligheter, jämställdhet.

 

Kapitalmarknad

PostNord finansierar verksamheten bland annat genom obligationslån. Kapitalmarknadens förtroende är viktigt för koncernen.

Dialog och uppföljning: Delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisning, dialog med analytiker och långivare.

Frågor i fokus: Ekonomisk utveckling och finansiell stabilitet och beredskap, nettoskuldsättningsgrad, kassaflöde och affärsmodell.

Senast uppdaterad: 2019-10-30 09:42