Förutser, lyssnar och agerar på förväntningar

PostNord gör det möjligt för företag och privatpersoner att varje dag göra affärer och kommunicera med varandra. PostNord fyller en viktig funktion i de nordiska ländernas näringsliv och samhälle genom att möjliggöra kommunikation och transporter av varor till alla varje vardag.

Genom att förstå och agera på de frågor som är mest angelägna för PostNords olika intressenter kan rätt prioriteringar göras för att utveckla koncernen.

De grupper som har störst påverkan på, eller är mest beroende av PostNords verksamhet, är följande grupper:

Kunder och mottagare

PostNord är en ledande aktör i Norden inom kommunikation och logistik och eftersträvar att vara förstahandsvalet för kunder och mottagare i hela Norden. Våra företags- och privatkunder ska kunna nå sina mottagare i rätt tid, säkert och effektivt - oavsett om det handlar om en global logistiklösning, en reklamkampanj eller en födelsedagshälsning. Mottagarna ska känna sig trygga med att alla leveranser delats ut på det sätt de önskar – oavsett om det är ett brev eller ett paket – om det levereras hem, till ett ombud eller till bagageutrymmet i bilen.

Dialog och uppföljning: Kundmöten, kundtjänst, chaufförer och brevbärare, PostNords ombud, kundombudsmän, kund och anseendeundersökningar samt koncernprioriteringen PostNord Lyssnar.

Frågor i fokus: Teknisk och upplevd leveranskvalitet, tillgänglighet, hög kompetens och gott bemötande, säkerhet, miljöriktiga lösningar, hållbarhet i leverantörskedjan.

 

Ägare

PostNord ägs till 40% av den danska staten och till 60% av den svenska staten. Det övergripande uppdraget från ägarna är att säkerställa utförandet av en samhällsomfattande posttjänst och samtidigt skapa värde.

Dialog och uppföljning: Årsstämma, års- och hållbarhetsredovisning, delårsrapportering, kontinuerlig dialog via samtal och möten.

Frågor i fokus: Utformning och utförande av samhällsuppdrag, leveranskvalitet, värdeskapande och finansiell stabilitet, ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare, hållbara produkter och tjänster, hållbarhet i leverantörskedjan.

 

Samhälle

PostNord spelar en viktig roll för näringsliv och samhälle. Med en långsiktigt stabil och lönsam affär som bedrivs miljöriktigt och med ett socialt ansvarstagande stärks konkurrenskraften samtidigt som förväntningar på ansvarstagande möts.

Dialog och uppföljning: Dialoger med myndigheter, politiker, beslutsfattare och opinionsbildare. Dialog och samarbete med branschorganisationer, intresseorganisationer (exempelvis för landsbygd), organisationer för hållbar utveckling och socialt ansvar samt med studenter.

Frågor i fokus: Leveranskvalitet, miljö, säkerhet, pålitlighet, tillgänglighet, hänsynstagande till kundbehov, prisvärdhet i produkter och tjänster.

 

Affärspartners

Affärspartners sammanfattar PostNords relationer med partners utanför koncernen, till exempel leverantörer och utlämningsställen. Varje år köper PostNord varor och tjänster för stora värden, och har drygt 6 100 utlämningsställen i samarbete med partners.

Dialog och uppföljning: Leverantörsmöten, upphandlingar och inköpsförhandlingar, dialog med ombud.

Frågor i fokus: Samarbete, tillförlitlighet och kvalitet i leveranser, information från PostNord som stöd i kundmottagande. Hållbarhet i leverantörskedjan och transparens i upphandlingsprocesser.

 

Medarbetare

Medarbetare

Med cirka 33 000 medarbetare (FTE) är PostNord en av Nordens största arbetsgivare och har ett stort socialt ansvar. PostNord ska erbjuda en attraktiv och utvecklande arbetsplats.

Dialog och uppföljning: Utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, medarbetardialoger, medarbetarundersökningar, kommunikation via olika interna kanaler, dialog med fackliga organisationer.

Frågor i fokus: Kunder och kvalitet, koncernens mål och prioriteringar, ledarskap och ansvarsfull omställning, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, utvecklingsmöjligheter, jämställdhet.

 

Kapitalmarknad

PostNord finansierar verksamheten genom bland annat obligationslån. Kapitalmarknadens förtroende är därför viktigt för koncernen.

Dialog och uppföljning: Delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisning, möten och samtal med analytiker och långivare.

Frågor i fokus: Värdeskapande och finansiell stabilitet, nettoskuldsättningsgrad, kassaflöde, affärsmodell, ägarstruktur.

 

 

Senast uppdaterad: 2017-03-17 10:03