Vårt ansvar som arbetsgivare

PostNords chefers förmåga att leda under förändring, tillsammans med medarbetarnas engagemang, är avgörande för att den pågående omställningen mot en tydligt serviceorienterad organisation ska lyckas.

Som en av Nordens största arbetsgivare har vi ett stort socialt ansvar att utveckla medarbetarnas engagemang och värna om deras hälsa.

Ledarskap en förutsättning för framgång

PostNord genomför omfattande förändringar av verksamheten för att möta marknadsutvecklingen med fallande brevvolymer. Gott ledarskap är avgörande för den pågående omställningen och för vår fortsatta utveckling och långsiktiga framgång. Våra chefers kompetens inom förändringsledning är en kritisk faktor. För att utveckla ledarskapet har vi definierat beteenden som ska prägla varje chefs dagliga ledarskap – chefer på PostNord ska vara modiga och uppmuntrande och ta ansvar i alla situationer. Vi jobbar även aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö för såväl kvinnor och män, Bland annat genom att främja nätverkande mellan funktioner och uppmuntra till dialog.

Långsiktigt jämställdhetsmål

PostNords medarbetare består av cirka en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män. För att öka jämställdheten beslutade PostNord 2010 att minst 40 % av koncernens chefer och ledare ska vara kvinnor. Exempel på hur målet ska nås är att annonsera alla chefs- ledar- och projektledartjänster såväl internt som externt, och att det vid varje rekrytering ska finnas både kvinnor och män bland slutkandidaterna.

Hälsa och arbetsmiljö

Många yrkesroller inom PostNord är fysiskt krävande, exempelvis på koncernens terminaler. Stress är ytterligare en utmaning för många medarbetare, speciellt i en tid då koncernen genomför stora omställningar. PostNord arbetar sedan länge aktivt för att öka medarbetarnas hälsa och välmående. Ett exempel på sådana insatser är användandet av ny teknik som kan minska andelen manuella lyft.

Ansvarsfull omställning

PostNord anpassar verksamheten för att göra den mer effektiv och lönsam. Förutsättningarna i branschen förändras i snabb takt och omställningen av koncernen påverkar koncernens personalbehov. Vi kommer till exempel behöva fler lastbilschaufförer som kan hantera ökande mängder paket, samtidigt som personalstyrkan inom brevbäring ses över på grund av fallande brevvolymer. PostNords ambition är att agera både effektivt och ansvarsfullt vid all omställning. De program vi erbjuder i samband med övertalighet inkluderar exempelvis omplaceringsstöd och coachning. 

Medarbetare

En attraktiv och utvecklande arbetsplats

  • Mål: Öka medarbetar- och ledarskapsindex
  • Utfall 2018: Medarbetarindex: 69 (2017: 62); Ledarskapsindex 74 (2017: 68)

Jämställdhet

  • Mål: 40% kvinnor i chefsbefattning
  • Utfall 2018: 32% (2016: 32%)

Hälsa och arbetsmiljö

  • Mål: Minska sjukfrånvaron
  • Utfall 2018: 5,7% (2017: 5,7%)
Senast uppdaterad: 2020-01-09 15:01