Vårt ekonomiska ansvar

En långsiktig, stabil och lönsam verksamhet skapar förutsättningar för att möta och överträffa krav på miljöanpassning och socialt ansvar. Omvänt stärker en miljöriktigt och socialt ansvarstagande affär PostNords konkurrenskraft.

Ekonomisk lönsamhet bidrar även till utdelning till våra ägare (danska och svenska staten), investeringar i samhället, löner och pensioner till medarbetare och skatter. 

Vår verksamhet påverkas av de strukturella marknadsförändringar som den ökande digitaliseringen och de minskande brevvolymerna leder till. Vår strategi syftar till att ompositionera PostNord till ett mer balanserat logistikföretag och vi avser att genomföra omställningar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt både mot våra medarbetare och med bibehållen kvalitet mot våra kunder.

Finansiella mål

Avkastning på operativt kapital
Mål: 10,5 %
Utfall 2016: -1,6 %

Nettoskuldsättningsgrad
Mål: 10–50 %
Utfall 2016: 3 %

Utdelningspolicy
Mål: 40–60%
Utfall 2017: Förslag att ingen utdelning ges

Målen beslutades på årsstämman 2014 och gäller från och med 2014.

Senast uppdaterad: 2018-03-14 13:22