Vårt sociala ansvar

Med cirka 6 100 utlämningsställen, omkring 30 000 medarbetare och en omfattande fordonsflotta, spelar PostNord en stor roll för viktiga samhällsfunktioner i Norden. Vi har ett samhällsuppdrag i både Sverige och Danmark att leverera post och försändelser till alla privatpersoner och företag.

En väl fungerande dialog med politiker, andra beslutsfattare och opinionsbildare är en förutsättning för PostNords verksamhet. Vid större förändringar som påverkar viktiga intressenter strävar vi efter att föra en öppen dialog med alla som berörs. Exempel på sådana förändringar är investeringar som innebär nyetableringar på vissa orter och avvecklingar på andra.

Koncernen spelar en viktig roll på landsbygden. Vår breda närvaro i Norden möjliggör handel mellan företag och privatpersoner, oavsett bostadsort. Den som betjänas av lantbrevbäring kan exempelvis få paket levererade utan kostnad. Detta gynnar bland annat e-handelsföretag som finns i glesbefolkade områden och bidrar till att öka tillgängligheten till distanshandel.

Leveranskvalitet är en av de viktigaste faktorerna för att våra företags- och privatkunder ska vara nöjda. För att klara varje enskilt uppdrag pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete i koncernens verksamheter. Arbetet är avgörande för vår trovärdighet och möjlighet att göra affärer.

Kvalitet

Kommunikations- och logistiklösningar med hög kvalitet

  • Mål: Leveranskvalitet 1:a-klassbrev (över natt): 94 %
  • Utfall 2016: 91,5%
  • Mål: Leveranskvalitet paket 98 %
  • Utfall 2016: 96,2 %

Svenska och danska statens krav på leveranskvalitet:

  • 85% av 1:a-klassbreven ska levereras över natt och 97% inom tre arbetsdagar (Sverige)
  • I och med den nya postregleringen i Danmark upphörde PostNord Danmarks befordringsplikt för A-brev och ”Brevet” är sedan 1 juli standardbrevet med ett servicekrav att förmedlas inom fem dagar.

Kund

Kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda kunder

  • Mål: Öka kundvärdesindex
  • Utfall 2016: 59  (2015: 67)
  • Mål: Öka index för corporate image
  • Utfall 2016: 24 (2015: 40)
Senast uppdaterad: 2017-09-25 11:47