Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Bokslutskommuniké 2009

Ett acceptabelt rörelseresultat givet omständigheterna, viktiga förbättringar i verksamheten och en snabb samgåendeprocess

  • Nettoomsättningen för helåret 2009 uppgick till 44 633 (45 810) MSEK
  • Rörelseresultatet för helåret 2009 uppgick till 284 (2 946) MSEK
  • Exklusive omstruktureringskostnader om 1 154 (163) MSEK uppgick helårets rörelseresultat till 1 438 (3 109) MSEK
  • Resultat före skatt för helåret uppgick till 2 439 (3 640) MSEK och efter skatt till 2 414 (2 749) MSEK
  • Som en del i samgåendet utbetalades en extra utdelning om 1 400 MSEK till svenska staten.
  • Vidare avyttrade Post Danmark A/S sin kapitalandel i MIE Group S.A. som representerade Post Danmarks ägarandel i belgiska posten, De Post N.V.-La Poste S.A. Avyttringen gav en realisationsvinst om 2 002 MSEK
  • Styrelsen föreslår utdelning om 1 440 MSEK

Dokument