Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations / Finansiell rapportering

Flerårsöversikt

Flerårsöversikt från vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.

multi-year_review_2021_SE.JPG

  1. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med vid var tid gällande IFRS-regelverk. Jämförelsetal har i förekommande fall omräknats för närmast föregående år. I enlighet med IFRS 16 har jämförelsetalen inte omräknats.
  2. Föreslagen utdelning 2021.
  3. Producerade volymer eliminerat för volymer mellan länderna.