Förvärv och avyttringar sedan 2011

2016  (Mer information i not 30 i Årsredovisningen - pdf i nytt fönster)

Förvärv av inkråm

Under andra kvartalet 2016 förvärvade PostNord Logistics A/S inkråmet i G.P Spedition Aps. Av köpeskillingen om 16 MSEK är 14 MSEK reglerat, resterande kommer att regleras när alla villkor i avtalet är uppfyllda.

Avyttringar av dotterbolag

Den 1 september 2016 avyttrade Strålfors Group AB sina dotterbolag i Storbritannien, Polen och Frankrike. Bolagen hade sammanlagt cirka 400 medarbetare och en total nettoomsättning om cirka 470 MSEK. Köpeskillingen uppgick till 0 MSEK.

Den 7 november 2016 avyttrade PostNord Group AB samtliga aktier i Fastighets AB Skogskojan 1. 


2015 (Mer information i not 29 i Årsredovisningen - pdf i nytt fönster)

  • PostNord Terminal Langhus AS (tilläggsköpeskilling)
  • Jetpack Borg AS (maj 2015)
  • PostNord Terminal Trondheim AS (augusti 2015)
  • Uudenman Pikakuljetus OY (september 2015)

2014 (Mer information i not 31 i Årsredovisningen - pdf i nytt fönster)

  • PostNord Terminal Langhus AS (juli 2014)
  • Logsite ApS
  • Fast AB Roserberg 11:126

2013Läs mer i vår web version av Årsredovisningen (not 31)

2012 - Läs mer i vår web version av Årsredovisningen (not 31)

2011 - Läs mer i vår web version av Årsredovisningen (not 31)

Senast uppdaterad: 2017-04-24 13:54