Investor Relations

Postens pensionsstiftelse

PostNord Group AB och PostNord Sverige AB tryggar huvuddelen av sina pensionsskulder i Postens Pensionsstiftelse. 

Ansvaret för pensionsutfästelserna åvilar de arbetsgivare som utfäst pension. Stiftelsen övertar således inte detta ansvar och betalar heller inte ut några pensioner annat än i undantagsfall, vilka anges i Tryggandelagen. Pensionsstiftelsens tillgångar är säkerhet för arbetsgivarens pensionsutfästelser. Arbetsgivaren äger rätt att från stiftelsen årligen begära gottgörelse för kostnader och avsättningar till pensioner, i enlighet med Tryggandelagen. Postens Pensionsstiftelse står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Per årsskiftet 2019 uppgick marknadsvärdet på tillgångarna till ca 19,9 miljarder kr och pensionsskulden uppgick till ca 14 miljarder kr, vilket gav en konsolideringsgrad på 141 %.

Postens Pensionsstiftelse är registrerad i Sverige.

Adress:
Postens Pensionsstiftelse
105 00  Stockholm

Tel:
08-781 59 09

En pensionsstiftelse är skyldig att, på begäran av den som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till och den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen, kostnadsfritt lämna information om stadgar, årsredovisning, placeringsriktlinjer samt informationen i ovan beskrivning.

Namn Beskrivning Typ 
Direktiv för aktieägarengagemang Postens pensionsstiftelses direktiv för aktieägarengagemang PDF (23 kB)
Årsredovisning 2019  Årsredovisning PDF (344 kB)
Placeringsriktlinjer Placeringsriktlinjer för Postens pensionsstiftelse PDF (2,0 MB)
Hållbarhetspolicy Hållbarhetspolicy för Postens pensionsstiftelse PDF (95 kB)
Stadgar Stadgar för Postens pensionsstiftelse (från 2007) PDF (629 kB)
Ersättningspolicy för Postens Pensionsstiftelse 2020 Ersättningspolicy PDF (126 kB)