Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations

Postens pensionsstiftelse

PostNord Group AB och PostNord Sverige AB tryggar huvuddelen av sina pensionsskulder i Postens Pensionsstiftelse. 

Ansvaret för pensionsutfästelserna åvilar de arbetsgivare som utfäst pension. Stiftelsen övertar således inte detta ansvar och betalar heller inte ut några pensioner annat än i undantagsfall, vilka anges i Tryggandelagen. Pensionsstiftelsens tillgångar är säkerhet för arbetsgivarens pensionsutfästelser. Arbetsgivaren äger rätt att från stiftelsen årligen begära gottgörelse för kostnader och avsättningar till pensioner, i enlighet med Tryggandelagen. Postens Pensionsstiftelse står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Per årsskiftet 2022 uppgick marknadsvärdet på tillgångarna till ca 20,2 miljarder kr och pensionsskulden uppgick till ca 14,9 miljarder kr, vilket gav en konsolideringsgrad på 135 %.

Postens Pensionsstiftelse är registrerad i Sverige.

Adress:
Postens Pensionsstiftelse
105 00  Stockholm

Tel:
08-603 81 16

En pensionsstiftelse är skyldig att, på begäran av den som Stiftelsen tryggar utfästelser om pension till och den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen, kostnadsfritt lämna information om stadgar, årsredovisning, placeringsriktlinjer samt informationen i ovan beskrivning.

Namn Beskrivning
Direktiv för aktieägarengagemang (pdf) Postens pensionsstiftelses direktiv för aktieägarengagemang 
Årsredovisning 2022 (pdf) Årsredovisning

Placeringsriktlinjer 2023 (pdf)

Placeringsriktlinjer för Postens pensionsstiftelse

Hållbarhetspolicy (pdf)

Hållbarhetspolicy för Postens pensionsstiftelse

SFDR (Discolsureförordningen) (pdf)

Postens pensionsstiftelses offentliggörande av hållbarhetsrelaterad information i enlighet med SFDR (Disclosureförordningen)

Stadgar (pdf)

Stadgar för Postens pensionsstiftelse (från 2007)

Ersättningspolicy (pdf)

Ersättningspolicy för Postens pensionsstiftelse
Årlig redogörelse aktieägarengagemang 2022 (pdf) Redogörelse aktieägarengagemang