Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

PostNord Försäkringsförening

Nyhet per 2020-04-30

PostNord Försäkringsförening (PFF) har ingått avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd till SPP Pension & Försäkring (SPP)

PFF:s försäkringsbestånd har per den 30 april 2020 överlåtits till SPP. PFF har nu gått i likvidation. Styrelse och VD har ersatts av likvidator Peter Kullgren, Schjodt Advokatbyrå.

Vad innebär förändringen?
Överlåtelsen innebär att SPP blir ny försäkringsgivare för dig som är kund och medlem i PFF. Du som är försäkrad (eller som har en utbetalning i egenskap av förmånstagare) hos PFF behöver inte göra något. Ditt försäkringsskydd kommer inte att påverkas av övergången till SPP. Du som kund och medlem kommer under en övergångsperiod att ha samma kontaktpersoner hos SPV som idag. Läs mer.

Komma i kontakt med SPP

Länk till SPP:s hemsida, där finns information om SPP och försäkringar i allmänhet. SPP kundservice har telefonnummer 0771-533 533.

Nyhet per 2020-01-22

PostNord Försäkringsförening (PFF) har ingått avtal om överlåtelse av försäkringsbestånd till SPP Pension & Försäkring.

PFF och SPP har träffat ett avtal enligt vilket PFF:s försäkringsbestånd ska överlåtas till SPP den 30 april 2020. PFF kommer att upphöra med verksamheten i samband med överlåtelsen. Överlåtelsen förutsätter ett godkännande från Finansinspektionen. PFF försäkrar sjukpension och familjepension samt premiebefrielse för ITPK-P för anställda inom PostNord-koncernen som omfattas av ITP-P avdelning II.

Du som har försäkring hos PFF

Personuppgifter som PFF får av din arbetsgivare, från dig själv eller som PFF på annat sätt hämtar in, exempelvis från Försäkringskassan, behandlas för att PFF ska kunna fullgöra och administrera sina skyldigheter enligt kollektivavtalet ITP-P, exempelvis betala ut sjukersättning till dig. De personuppgifter PFF behandlar är namn, adress, personnummer, uppgift om anställnings- och sjukledighetsperioder samt tidigare intjänad pensionsrätt, löneuppgifter och förmåner enligt kollektivavtal. Personuppgifter används även för att PFF ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter såsom krav enligt författning eller myndighetsbeslut. PFF behandlar personuppgifter också för statistiska och aktuariella ändamål, för utveckling och analys av PFF:s verksamhet och för att lämna dig information om det försäkringsskydd PFF tillhandahåller. Behandling för statistiska och aktuariella ändamål samt för utveckling och analys av PPF:s verksamhet sker eftersom sådan behandling är nödvändig för bedrivandet av långsiktig och hållbar tjänstepensionsverksamhet. Uppgifter om sjukledighetsperioder samt personnummer anses som känsliga respektive extra skyddsvärda uppgifter och PFF behandlar dessa med stöd av kollektivavtalet samt för behovet av säker identifiering av de registrerade.

PFF lämnar ut personuppgifterna till sådana företag eller myndigheter som utför uppdrag åt PFF enligt avtal, exempelvis Statens tjänstepensionsverk (SPV). PFF har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dessa parter vilka innefattar bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas för PFF:s räkning. Om det är nödvändigt lämnar PFF ut personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet, exempelvis kan uppgifterna lämnas till myndigheter såsom Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt engagemang behandlas i PFF:s medlemsregister. Dina personuppgifter sparas normalt i 10 år efter det att den sista utbetalningen till ersättningsberättigad gjorts enligt försäkringsavtalet eller den längsta tid som behövs för att kunna behandla eventuella anspråk på försäkringsersättning.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter PFF behandlar och som gäller dig. Informationen ska du som huvudregel få inom en månad från begäran. Du har också rätt att begära att uppgifter vi har om dig kompletteras, rättas, begränsas eller (om det bedöms möjligt) raderas. För att beställa information, rättelse/begränsning eller annat ärende, kontakta SPV:s kundtjänst:
Statens Tjänstepensionsverk
E-post: kundservice@spv.se
Tel: 020-51 50 40

Stadgar

Stadgar.pdf
PDF (138 kB)