PostNord Försäkringsförening

PostNord Försäkringsförening (PFF) är en s.k. understödsförening som står under Finansinspektionens tillsyn. PFF är försäkringsgivare till personförsäkringarna inom ramen för pensionsavtalet ITP-P. Föreningen bildades år 2000 i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla försäkringar för bolagen inom PostNord-koncernen.

Försäkringar

PFF försäkrar PostNords åtaganden enligt följande;

 • För den som får sjukpension enligt pensionsavtalet ITP-P (kollektiv sjukförsäkring).
 • När anställd avlider och denne har en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp (kompletterande familjepension).

Försäkringspremierna betalas av arbetsgivaren.

Försäkringsvillkor
Villkoren för sjukförsäkringen och familjepensionen framgår av PostNords pensionsavtal ITP-P.

Försäkrade bolag
PFF försäkrar PostNord Group AB, PostNord Sverige AB, Svensk Adressändring AB och AdressPoint AB. Åtaganden finns även mot bolag som tidigare har funnits i PostNord-koncernen och som under den tiden var försäkrade i PFF.

Verksamheten

För beskrivning av PFF:s verksamhet, tillgångar, skulder, risker, placeringar, med mera hänvisas till årsredovisning, stadgar och placeringsriktlinjer. För att minska risken i försäkringsverksamheten tecknas återförsäkring för delar av PFF:s åtaganden.

Organisation

PFF har en liten organisation med endast verkställande direktören som anställd. Nödvändiga funktioner för verksamheten köps genom avtal med underleverantörer.

VD
Mats Anderson

Ordinarie styrelseledamöter
Magnus Wilsby, PostNord Ekonomi & Finans (ordförande)
Angelica Björkbom, PostNord HR
Ammelie Brorsson, PostNord Ekonomi & Finans
Anna Ericsson-Cusin, SACO-Posten
Bo Fröström, ST inom Posten
Heinz Grentzelius, SEKO Posten

Styrelsen utses av föreningsfullmäktige. Föreningsfullmäktige utses av PostNord, SEKO Posten, ST inom Posten och SACO-Posten. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Försäkringskommitté ordinarie ledamöter
Ammelie Brorsson, PostNord Ekonomi & Finans (ordförande)
Angelica Björkbom, PostNord HR
Heinz Grentzelius, SEKO Posten
Gunnar Roos, aktuarie, FM Försäkringsmatematik AB (adjungerad)
Mats Anderson, VD, föredragande (adjungerad)

Placeringskommitté ordinarie ledamöter
Magnus Wilsby, PostNord Ekonomi & Finans (ordförande)
Anna Ericsson-Cusin, SACO-Posten
Bo Fröström, ST inom Posten
Robert Johnsson, Kyrkans Pensionskassa
Daniel Ek, Postens Pensionsstiftelse
Mats Anderson, VD, föredragande (adjungerad).

 

Samarbetspartners

 • Statens tjänstepensionsverk, ansvarar för skadereglering, d.v.s. utbetalning av försäkringsersättningar till anställda och tidigare anställda
 • FM Försäkringsmatematik AB, ansvarar för aktuarietjänster, redovisning och rapportering
 • CaFo Actuarial Management AB, riskkontroll
 • Apriori Advokatbyrå, regelefterlevnad
 • Moneo AB, internrevision
 • KPMG, externrevision
 • PostNord Shared Service, sköter bokförings- och betalningstjänster
 • För kapitalförvaltning anlitas olika kapitalförvaltare
 • PFF är medlem i Tjänstepensionsförbundet. 


Om du inte är nöjd med oss

Om du som medlem är missnöjd med PFF, ska du vända dig till Statens tjänstepensionsverk (SPV) som hanterar klagomål för vår räkning.
Kontaktuppgifter för Statens tjänstepensionsverk finner du här.

Du kan också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå eller konsumentvägledningen i din kommun för att få kostnadsfri rådgivning. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan pröva ditt ärende och rekommendera hur det ska lösas. I sista hand kan du väcka talan i allmän domstol.

PFF:s klagomålsansvarig är VD, Mats Anderson.

Information om behandling av personuppgifter

PFF behandlar personuppgifter, exempelvis namn, adress, personnummer och löneuppgifter. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. PFF är s.k. personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och alla uppgifter du eller annan lämnar till oss hanteras enligt Dataskyddförordningen (Förordningen).

Du som är försäkrad hos PFF

Personuppgifter som PFF får av din arbetsgivare, från dig själv eller som PFF på annat sätt hämtar in, exempelvis från Försäkringskassan, behandlas för att PFF ska kunna fullgöra och administrera sina skyldigheter enligt kollektivavtalet ITP-P, exempelvis betala ut sjukersättning till dig. De personuppgifter PFF behandlar är namn, adress, personnummer, uppgift om anställnings- och sjukledighetsperioder samt tidigare intjänad pensionsrätt, löneuppgifter och förmåner enligt kollektivavtal. Personuppgifter används även för att PFF ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter såsom krav enligt författning eller myndighetsbeslut. PFF behandlar personuppgifter också för statistiska och aktuariella ändamål, för utveckling och analys av PFF:s verksamhet och för att lämna dig information om det försäkringsskydd PFF tillhandahåller. Behandling för statistiska och aktuariella ändamål samt för utveckling och analys av PPF:s verksamhet sker eftersom sådan behandling är nödvändig för bedrivandet av långsiktig och hållbar tjänstepensionsverksamhet. Uppgifter om sjukledighetsperioder samt personnummer anses som känsliga respektive extra skyddsvärda uppgifter och PFF behandlar dessa med stöd av kollektivavtalet samt för behovet av säker identifiering av de registrerade.

PFF lämnar ut personuppgifterna till sådana företag eller myndigheter som utför uppdrag åt PFF enligt avtal, exempelvis Statens tjänstepensionsverk (SPV). PFF har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dessa parter vilka innefattar bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas för PFF:s räkning. Om det är nödvändigt lämnar PFF ut personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet, exempelvis kan uppgifterna lämnas till myndigheter såsom Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt engagemang behandlas i PFF:s medlemsregister. Dina personuppgifter sparas normalt i 10 år efter det att den sista utbetalningen till ersättningsberättigad gjorts enligt försäkringsavtalet eller den längsta tid som behövs för att kunna behandla eventuella anspråk på försäkringsersättning.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter PFF behandlar och som gäller dig. Informationen ska du som huvudregel få inom en månad från begäran. Du har också rätt att begära att uppgifter vi har om dig kompletteras, rättas, begränsas eller (om det bedöms möjligt) raderas. För att beställa information, rättelse/begränsning eller annat ärende, kontakta SPV:s kundtjänst:

Statens Tjänstepensionsverk
E-post: kundservice@spv.se
Tel: 020-51 50 40

Om du är missnöjd över hur PFF behandlar dina personuppgifter eller om du anser att vi hanterar dem felaktigt ber vi dig att kontakta oss så att vi kan reda ut eventuella missförstånd. Kontakta då SPV:s kundtjänst enligt ovan.

Du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter;

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Personuppgiftsansvarig

PostNord Försäkringsförening
Org. nr. 816400-4163
A12Ö
105 00 STOCKHOLM
Tel: 073-079 01 62

PFF har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att kontrollera att Förordningen följs i PFF. PFF:s dataskyddsombud är Caroline Mitteregger, Apriori Advokatbyrå AB.
E-post: caroline@apriorilaw.se
Tel: 070-228 20 00

Senast uppdaterad: 2019-08-29 15:03