PostNord Försäkringsförening

PostNord Försäkringsförening (PFF) är en s.k. understödsförening som står under Finansinspektionens tillsyn. PFF är försäkringsgivare till personförsäkringarna inom ramen för pensionsavtalet ITP-P. Föreningen bildades år 2000 i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla försäkringar för bolagen inom PostNord-koncernen.

Försäkringar

PFF försäkrar PostNords åtaganden enligt följande;

 • För den som får sjukpension enligt pensionsavtalet ITP-P (kollektiv sjukförsäkring).
 • När anställd avlider och denne har en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp (kompletterande familjepension).

Försäkringspremierna betalas av arbetsgivaren.

Försäkringsvillkor
Villkoren för sjukförsäkringen och familjepensionen framgår av PostNords pensionsavtal ITP-P.

Försäkrade bolag
PFF försäkrar PostNord Group AB, PostNord Sverige AB, Svensk Adressändring AB och AdressPoint AB. Åtaganden finns även mot bolag som tidigare har funnits i PostNord-koncernen och som under den tiden var försäkrade i PFF.

Verksamheten

För beskrivning av PFF:s verksamhet, tillgångar, skulder, risker, placeringar, med mera hänvisas till årsredovisning, stadgar och placeringsriktlinjer. För att minska risken i försäkringsverksamheten tecknas återförsäkring för delar av PFF:s åtaganden.

Organisation

PFF har en liten organisation med endast verkställande direktören som anställd. Nödvändiga funktioner för verksamheten köps genom avtal med underleverantörer.

VD
Mats Anderson

Ordinarie styrelseledamöter
Magnus Wilsby, PostNord Ekonomi & Finans (ordförande)
Angelica Björkbom, PostNord HR
Ammelie Brorsson, PostNord Ekonomi & Finans
Anna Ericsson-Cusin, SACO-Posten
Bo Fröström, ST inom Posten
Heinz Grentzelius, SEKO Posten

Styrelsen utses av föreningsfullmäktige. Föreningsfullmäktige utses av PostNord, SEKO Posten, ST inom Posten och SACO-Posten. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Försäkringskommitté ordinarie ledamöter
Ammelie Brorsson, PostNord Ekonomi & Finans (ordförande)
Angelica Björkbom, PostNord HR
Heinz Grentzelius, SEKO Posten
Gunnar Roos, aktuarie, FM Försäkringsmatematik AB (adjungerad)
Mats Anderson, VD, föredragande (adjungerad)

Placeringskommitté ordinarie ledamöter
Magnus Wilsby, PostNord Ekonomi & Finans (ordförande)
Anna Ericsson-Cusin, SACO-Posten
Bo Fröström, ST inom Posten
Robert Johnsson, Kyrkans Pensionskassa
Daniel Ek, Postens Pensionsstiftelse
Mats Anderson, VD, föredragande (adjungerad).

 

Samarbetspartners

 • Statens tjänstepensionsverk, ansvarar för skadereglering, d.v.s. utbetalning av försäkringsersättningar till anställda och tidigare anställda
 • FM Försäkringsmatematik AB, ansvarar för aktuarietjänster, redovisning och rapportering
 • Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, riskkontroll
 • Apriori Advokatbyrå, regelefterlevnad
 • Moneo AB, internrevision
 • KPMG, externrevision
 • PostNord Shared Service, sköter bokförings- och betalningstjänster
 • För kapitalförvaltning anlitas olika kapitalförvaltare
 • PFF är medlem i Tjänstepensionsförbundet. 


Om du inte är nöjd med oss

Om du som medlem är missnöjd med PFF, ska du vända dig till Statens tjänstepensionsverk (SPV) som hanterar klagomål för vår räkning. Kontaktuppgifter för Statens tjänstepensionsverk finner du här.

Du kan också vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå eller konsumentvägledningen i din kommun för att få kostnadsfri rådgivning. Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan pröva ditt ärende och rekommendera hur det ska lösas. I sista hand kan du väcka talan i allmän domstol.

PFF:s klagomålsansvarig är VD, Mats Anderson.

Information om behandling av personuppgifter

PFF behandlar personuppgifter, exempelvis namn, personnummer och löneuppgifter. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. PFF är s.k. personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och alla uppgifter du eller annan lämnar till oss hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204), PUL.

Du som är försäkrad hos PFF

Personuppgifter som PFF får av din arbetsgivare, från dig själv eller som PFF på annat sätt hämtar in, exempelvis från Försäkringskassan, behandlas för att PFF ska kunna fullgöra och administrera sina skyldigheter enligt kollektivavtalet ITP-P, exempelvis betala ut sjukersättning till dig. Personuppgifter kan även komma att användas för att PFF ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter så som krav enligt författning eller myndighetsbeslut. PFF kan också komma att använda personuppgifter för statistiska ändamål, för utveckling och analys av PFF:s verksamhet eller för att lämna dig information om det försäkringsskydd PFF tillhandahåller.

PFF lämnar ut personuppgifterna till sådana bolag som utför uppdrag åt PFF enligt avtal, exempelvis Statens tjänstepensionsverk (SPV). Dessa är s.k. personuppgiftsbiträden till PFF.

Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig begäran, kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter PFF har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att skriftligt meddela PFF att dina personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. För att beställa information om dina personuppgifter, rättelse eller annat ärende, skriv till PFF:s personuppgiftsombud:

PostNord AB (publ), Personuppgiftsombudet (PFF), 105 00 Stockholm

Du måste underteckna en sådan begäran.

Senast uppdaterad: 2017-09-11 10:36