Mångfald

Tänker du på mångfald?​ Det gör vi. Vi tror att mångfald inom organisationen ger en mer attraktiv och dynamisk arbetsplats samt ger bättre grund för beslut inom verksamheten.​

Idag består PostNord av runt en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män. 2010 fattades beslut om att öka andelen kvinnor i chefsbefattning. Målet är att minst 40 procent av koncernens chefer och ledare ska vara kvinnor 2020. Ett antal initiativ och aktiviteter bidrar till målet. Till exempel annonseras alla chefs-, ledar- och projektledartjänster både internt och externt. Insatsen som ger störst utdelning är att i varje rekrytering ha både kvinnor och män bland slutkandidaterna.

Till de riktade insatserna för att öka andelen kvinnor i chefsposition hör programmet Panorama i PostNord Sverige. Syftet är att utveckla och motivera kvinnor att på sikt ta sig an större ledarroller. PostNords olika talang- och utvecklingsprogram – till exempel Top talent, PostNord Professionals och ett nytt nordiskt mentorskapsprogram – har också mångfald som grundläggande parameter.

Jämställdhet 2020

Mål: Minst 40 procent av koncernens chefer och ledare ska vara kvinnor.

Resultat: Vid slutet av 2018 var 32 procent av PostNords chefer kvinnor.

Kommentar: Andelen kvinnor är över 30 procent på alla chefsnivåer, ett utfall vi är nöjda med mot bakgrund av att branschen fortfarande domineras av män. Vi är medvetna om att en jämn könsfördelning inte per automatik resulterar i jämställdhet. Därför jobbar PostNord aktivt med inkludering. Flera initiativ syftar till att skapa en öppen atmosfär, där varje medarbetares perspektiv tas tillvara.

Mångfald i siffror 2018

32%:

kvinnor i chefspositioner

Senast uppdaterad: 2019-07-24 13:38