Distribuerat ledarskap, vad ska det vara bra för?

Att vara arbetsledare för en grupp som sitter bredvid dig varje dag är smidigt. Att göra det samma när dessa medarbetare är spridda över hela världen är inte lika lätt. Däremot är det en spännande utmaning för dig som vill utvecklas som ledare och arbeta med både ditt ledarskap och digitala hjälpmedel.

Det finns några ledord som är viktiga när vi talar distribuerat ledarskap, och det är var vi befinner oss i perspektivet tid och rum. Anledningen till det, är att de är avgörande för vilka hjälpmedel du behöver ha tillbuds i din kommunikationen mellan dig- ledaren -  och dina medarbetare.

  • Samma plats + Samma tid
  • Samma plats + Olika tid
  • Olika plats + Olika tid
  • Olika plats + Samma tid

De fyra uppläggen ger oss olika sätt att leda, eftersom det är nödvändigt. Det kan också vara så - och det måste jag säga är nog vanligast - att man i organisationen har en blandning av alla dessa situationer.

Samma plats + Samma tid

Ett traditionellt ledarskap utifrån att du ser och talar direkt med dina medarbetare, där det är lätt med korta snabba avstämningar och där ni gemensamt kan lägga upp och ändra det arbete som ska göras. En relation byggs och ni lär er snabbt var ni har varandra. Ledaren är alltid synlig och tillgänglig och leder arbetet i den riktning som den är satt att göra. Det fysiska mötet är det viktigaste redskapet.

Samma plats + Olika tid

Ett ledarskap som vi på många ställen har idag, eftersom ledaren sitter upptagen i möten stora delar av dagen och nästan enbart träffar sina medarbetare på planerade möten. Spontana möten sker fortfarande, men i mindre utsträckning och gruppen behöver i större utsträckning leda sig själv.

Ledaren känns inte alltid synlig och tillgänglig, men kan nås snabbt om det behövs. Arbetet planeras och läggs under ett fysiskt möte men support och ändringar sker vanligtvis via mail och telefon. Det fysiska mötet är fortfarande viktigt men kompletteras med traditionellt digitala för att kompensera den tid ledaren inte är närvarande.

Olika plats + Samma tid

I detta ledarskap träffas ledaren och medarbetaren mer sällan och det dagliga arbetet sker på egen hand utan direkt arbetsledning. Riktning och gemensamma ramar sätts upp, men medarbetaren ansvarar helt själv för sitt dagliga arbete. Telefon, videomöten, chatt, skype , virtuella grupper och  mail är vanliga verktyg och vikten av det fysiska mötet minskar.

Problemet är att den naturliga sociala kontakten också minskar. Inslag av Samma plats + samma tid är önskvärt och vid de tillfällen man har fysiska möten behöver det sociala stå i centrum. Längre luncher, teambuildnings-övningar, gemensamma middagar och aktiviteter är lika viktiga som att planera upp arbetet. Arbetet blir mer mål- och resultatstyrt och varje individs insats blir tydligare.  Det fysiska mötet är fortfarande viktigt men då främst från ett socialt perspektiv, de digitala hjälpmedlen styr vardagens arbete.

Olika plats + Olika tid

Ett ledarskap vid både olika plats och tid ställer mycket höga krav på ledaren. Tydlighet, måldrivet och uppföljning blir ledordord. Det fysiska mötet är underordnat i allt arbete. Här är mail, sociala plattformar, skriftliga instruktioner och intranät avgörande för utförandet av det dagliga arbetet. För att detta ledarskap ska fungera bra behövs inslag av  Olika plats + samma tid och Samma plats + samma tid i mellanåt, för att stämma av och se till att gruppen är samstämd. Ofta får en informell ledare rollen av ledare i det löpande arbetet. Det fysiska mötet är viktigt främst från ett socialt perspektiv, de digitala hjälpmedlen styr vardagens arbete

Ledarskapet utvecklas ständigt

För att det ska vara möjligt att hantera ett distribuerat ledarskap krävs också ett målfokuserat ledarskap där resultatet från arbetet är överordnat.  Dessutom kräver det mycket från varje medarbetare och är ett arbetssätt som passar bäst för de med erfarenhet   där medarbetaren är säker på sin och sin ledares roll för det arbete som ska utföras.

Fördelen är att det ger individen större möjligheter att bo kvar på sin hemort och ändå arbeta internationellt. Jag har haft utvecklingssamtal i bondgårdskök i både Sverige, Danmark och Nederländerna.  Det ger också en större variation och en stryka. Du  som ledare kan släppa arbetsuppgiften och istället diskutera mål och måluppfyllelse på en hög nivå. Individen får en större frihet och möjlighet att själva lösa sina uppgifter och tar hjälp av de personer som de behöver. Det ger  ett mer kreativt och ett starkare resultat än om ledaren själv skulle styra hela processen.  ”Olika tid” perspektivet passa dock inte särskilt bra för mindre erfarna medarbetare och för de som är nya på arbetsmarknaden, som har ett stort socialt behov av både styrning och bekräftelse.

Själv tycker jag ändå att fördelarna överväger med möjligheten att arbete från olika platser under olika tider. Det ger mig som ledare en härlig utmaning att tänkt nytt och medarbetaren möjlighet att växa som individer.

/Jenny Boman

Senast uppdaterad: 2018-06-07 15:08