Mobilitet = Frihet

Frihet är att inte vara bunden till en geografisk plats för att utföra sitt arbete. För mig har mobilitet inneburit att arbetssättet förändrats. Framför allt har det varit positiva förändringar eftersom jag nästan alltid arbetat med geografiskt spridda team.

Det är också en frihet under ansvar, eftersom det precis som med all annan nätnärvaro för med sig större krav på tillgänglighet och snabbheten. Att avgörandet när arbetsdagen slutar blir mer flytande, särskilt när jag alltid är nåbar oavsett var jag är heller vad jag gör.

Jag uppskattar den frihet som arbetssättet för med sig. Att låta det positiva värdet bli större än det negativa när naturligt för mig, men jag vet också att det inte är så för alla, utan att det också kan föra med sig en stress att alltid vara tillgänglig.

Alltid tillgänglig?

Förväntan på att medarbetarna hela tiden ska vara närvarande, oavsett om de är på jobbet, har ledigt eller slutat för dagen är ett växande problem i vårt samhälle. Därför är det extra viktigt att tala öppet om vilka förväntningar som finns och varför.

I vissa arbeten och roller är det en förutsättning för att det ska fungera, men det är absolut inte så för alla. Om vi talar öppet om både de fördelar och nackdelar som det mobila arbetssättet för med sig och kommer överens om gemensamman förhållningsregler så kommer dessa gränsdragningar bli tydligare och lättare att förhålla sig till.

Individbaserade anpassningar underlättar

Det är mycket viktigt för mig som chef att vara noga med att inte förvänta mig svar från mina medarbetare före eller efter normal arbetstid. I vårt team har vi varit tydliga med att det är ok att förlägga eget arbete på kväll/morgon helg som det passar men att svar från andra bara kan förväntas under kontorstid.

Vi har nyligen fått en förstärkning i lagen om arbetsmiljö gällande den psykosociala arbetsmiljön och jag ser en tydlig koppling mellan den lagen och vår hållning till den digitala närvaron och vilka gränsdragningar som överenskommits.  Den stora utmaningen är dock att det som stressar en person, är frihet för en annan, så en individbaserad anpassning av de grundregler som sätts ser jag som nödvändigt.

/Jenny Fagerstedt

Senast uppdaterad: 2018-06-07 15:08