PostNord på god väg mot miljömålet

Lite mer än halvvägs in i mätperioden är PostNord på god väg att klara det långsiktiga miljömålet: minskning av koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020. Bara i fjol minskade utsläppen med nästan 8 procent. 

Inköp av grön el i fler delar av koncernen, ökad inblandning av biodrivmedel i diesel och samlokalisering av verksamheter är några av förklaringarna. Den integrerade produktionsmodellen IPM, som började införas under 2015, där brev- och logistikverksamheter flyttar ihop och fordon samutnyttjas, bidrar också till minskade koldioxidutsläpp, och än större effekter är att vänta när modellen är införd fullt ut.

Sverige överraskade

Bland PostNords olika marknader överraskade PostNord Sverige positivt, bland annat genom en ökad dialog med underleverantörer för att få bättre kontroll på hur stor del biodrivmedel som används. Synergieffekter genom samtransporter av olika typer av försändelser har också bidragit till minskade utsläpp.

Bra i övriga Norden också

PostNord Danmark har fortsatt minska sina lokalytor, köper grön el och arbetar aktivt med att effektivisera transporter och utbilda medarbetare i att köra bränslesnålt. Hittills har 1 400 av 2 100 chaufförer deltagit. PostNord Finland fortsatte arbetet med att energieffektivisera sina lokaler, PostNord Norge kör fortfarande majoriteten av sina pall- och paketvolymer på tåg och PostNord Strålfors har minskat såväl lokalytor som de utsläpp tjänsteresor för med sig. Även Miljöfonden, där PostNord årligen öronmärker medel till miljöförbättrande åtgärder, bidrar till att minska utsläppen.

Fler analyser görs

Vid halvtidsstrecket i fjol gjordes även en analys för att se vilka ytterligare åtgärder som krävs för att PostNord ska nå sitt långsiktiga miljömål. PostNords miljö- och kvalitetschef Susanna Fink, berättar:

– I analysen tog vi hänsyn till såväl omvärldsfaktorer som marknadens utveckling – till exempel volymutvecklingen inom vårt tjänsteutbud och PostNords strategiska inriktning. Slutsatsen var att målet kommer att nås om fortsatta insatser görs inom sju områden: bättre kapacitetsutnyttjande, mer effektiv drivmedelsanvändning, ökad andel biodrivmedel, fler elfordon, tågtransporter, färre flygtransporter samt byggnadsrelaterade satsningar som inköp av grön el och åtgärder för minskad energianvändning.

Koldioxidutsläpp störst

Koldioxidutsläpp från vägtransporter med såväl egna som andras fordon utgör koncernens största miljöpåverkan. Att minska dessa utsläpp är därför en väsentlig del i att nå miljömålet.

- Ju bättre vi blir på att köra bränslesnålt, fylla fordon och optimera rutter desto lägre blir både kostnaderna och utsläppen, säger Susanna Fink.

Vilka omvärldsfaktorer kan påverka arbetet med minskade utsläpp framöver?

– Många faktorer spelar roll, exempelvis skulle förändringar i den svenska postlagstiftningen påverka en del. Om kravet på övernattbefordran togs bort skulle behovet av flygtransporter minska. Tillgången på biodrivmedel, till exempel syntetisk diesel, spelar roll och självklart även järnvägsinfrastrukturen. Den begränsade kapaciteten och bristande underhållet i det svenska och norska järnvägsnätet påverkar möjligheten att flytta över gods till järnväg.

Sedan 2009 har PostNord minskat sina koldioxidutsläpp med cirka 23 procent.

Senast uppdaterad: 2018-10-01 09:44