Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2010-05-12 12:00

Fortsatta kostnadsanpassningar stabiliserade Posten Nordens rörelseresultat trots fortsatt svag efterfrågan

​12 maj 2010

 

Nettoomsättningen uppgick till 10 918 (11 779) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till 532 (601) MSEK

Resultat före skatt uppgick till 542 (699) MSEK

Periodens resultat uppgick till 422 (531) MSEK

Koncernchef Lars G Nordströms kommentar

Posten Nordens första kvartal 2010 präglades av fortsatt svag efterfrågan och därav föranledda kapacitetsanpassningar. Inom Logistik låg volymerna på ungefär samma nivå som motsvarande kvartal förra året, men med fortsatt hård prispress. Den växande distanshandeln har något dämpat volymtappet inom meddelandeverksamheterna och bidragit till stabiliseringen av volymerna inom Logistik. Sammantaget minskade koncernens nettoomsättning, exklusive struktur- och valutaeffekter, med 2,7 procent.

 

De åtgärder på kostnadssidan som initierades under 2008 och tidigt 2009 har gett påtagliga resultat inom båda meddelandeverksamheterna. De visar också bättre rörelseresultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år trots vikande intäkter. Logistik och Informationslogistik har också anpassat sina kostnader men visar något lägre resultat än motsvarande kvartal förra året. Koncernen rörelseresultat uppgick till 532 MSEK.

 

Arbetet med att forma den nya koncernen löper enligt plan. Vi räknar med att pågående strukturåtgärder kommer att ge fortsatt effekt under året. Samordningen av inköpsverksamheten och inom IT-området har högsta prioritet för att säkra synergier och för att effektivisera arbetet i koncernen. Det är positivt att vi tack vare samgåendet löpande ser nya synergi- och effektiviseringsmöjligheter i flera delar av verksamheten, särskilt mot bakgrund av att de kraftiga volymminskningarna i den traditionella postverksamheten kommer att fortgå i oförminskad omfattning.

 

Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikföretag fortsätter. Målet är att vi ska vara förstahandsvalet för det nordiska näringslivet oavsett om det gäller logistiklösningar eller kommunikationslösningar till, från och inom Norden. En viktig del i detta är att erbjuda en modern och effektiv postservice med en, också i ett internationellt perspektiv, fortsatt hög leveranskvalitet. Vi är dock beroende av att pågående omregleringar av postmarknaderna i Danmark och Sverige inte äventyrar den samhällsomfattande postservicen eller vårt fortsatta arbete att anpassa verksamheten till kundernas förändrade behov.

 

Koncernen bildades 24 juni 2009 och konsoliderades första gången per 1 juli 2009. Uppgifter för kalenderåret 2009 och kvartalsuppgifter tidigare än juli 2009 avser pro forma.

Vid frågor kontakta:
Posten Norden Medierelationer, tel 08-23 10 10

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och cirka 50 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2010-05-12 12:00