Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2011-04-15 13:42

Posten Norden: Årsstämma 2011

Posten Norden ABs årsstämma ägde rum den 15 april 2011. Koncernens nye VD och koncernchef Lars Idermark talade bland annat om betydelsen av fortsatt utveckling av Posten Nordens verksamhet. Stämman beslutade bland annat om omval av samtliga styrelseledamöter samt om att ändra bolagets firma till PostNord AB.

I sitt anförande som VD och koncernchef i Posten Norden kunde Lars Idermark konstatera att Posten Norden är en välskött företag inom kommunikation och logistik. Samtidigt, menade Lars Idermark, blir koncernens marknadssituation alltmer utmanande. Posten Norden är en del av ett Europa där konkurrensen ökar, men där det också finns förutsättningar för tillväxt.

Lars Idermark framhöll Posten Nordens ansvar i förhållande till ägare, kunder och de över 40.000 medarbetarna att se till att koncernen utvecklas och stärks som företag:

- Det gör vi genom att vara aktiva med att fortsätta utveckla den underliggande affären. Det vill säga, mer affärer med befintliga och nya kunder. Vi ska visa prov på innovationskraft och växa där vi ser möjligheter till en sund och lönsam affär. Vi ska engagera oss i samarbeten eller göra förvärv där vi ser att vi kan stärka vårt erbjudande eller vår marknadsposition. Vi ska vara lyhörda för våra kunders behov och sträva efter att överträffa deras förväntningar. Med Norden som hemmamarknad ska vi vara den ledande aktören inom kommunikation och logistik i norra Europa.

Lars Idermark pekade på betydelsen av att koncernen fortsätter tillämpa stram kostnadsstyrning även i framtiden. Fortsatta anpassningar av produktion och administration måste ske och koncernen ska öka kapitaleffektiviteten samt flexibiliteten och skalbarheten på kostnadssidan.

Lars Idermarks anförande på stämman kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på Posten Nordens hemsida www.postennorden.com.

Beslut fattade vid årsstämman

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade om vinstdisposition i enlighet med styrelsens och VDs förslag att utdelning ska lämnas till aktieägarna med 0,50 kronor per aktie, sammanlagt en miljard kronor, varav 400 miljoner kronor är en extra utdelning. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Styrelsen presenterade förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka godkändes av stämman.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade omval av samtliga ledamöter, Fritz H. Schur, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Bjarne Hansen, Torben Janholt, Anne Birgitte Lundholt och Richard Reinius. Som styrelsens ordförande omvaldes Fritz H. Schur.

Stämman beslutade i enlighet med de förslag som lagts om arvoden till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma. Stämman beslutade även att styrelse- eller kommittéarvode ej ska utgå till ledamot anställd i Regeringskansliet samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Stämman fastställde ekonomiska måltal för moderbolaget till och med 2013. Moderbolagets avkastning ska uppgå till 10 procent över en konjunkturcykel och soliditeten till minst 35 procent. Minst 40 procent av nettovinsten ska delas ut till ägarna.

Stämman beslutade om ett antal ändringar av bolagsordningen. Bland annat beslutades om att ändra bolagets firma till PostNord AB.

Fullständigt protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på Posten Nordens hemsida www.postennorden.com.


Senast uppdaterad: 2011-04-15 13:42