Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-11-07 08:30

Delårsrapport januari-september 2012: Försämrat marknadsläge – fortsatt omställningsarbete

Juli - september 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 959 (9 195) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 128 (295) MSEK.    
 • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgick till 232 (414) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 126 (286) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,4 (3,2)%.
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 2,6 (4,5)%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -354 (-361) MSEK.

Januari - september 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 439 (28 938) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 242 (926) MSEK.    
 • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgick till 1 001 (1 218) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 185 (784) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,8 (3,2)%.
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 3,5 (4,2)%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 369 (310) MSEK.


VD och koncernchef Lars Idermarks kommentar

PostNords nettoomsättning minskade med 3 procent under det tredje kvartalet 2012, jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen återspeglade fortsatt kraftig substitution till digitala alternativ samt ett försvagat makroekonomiskt läge.

PostNord är i en fas av kraftig omställning under 2012 och 2013, som ska säkra framtida lönsamhet inom brevaffären och utveckla logistikaffären. Vi genomför genomgripande effektiviseringar och investeringar inom koncernens olika verksamhetsområden. Rörelseresultatet belastas därför med betydande omstruktureringskostnader. Omstruktureringskostnaderna uppgår hittills i år till 764 MSEK.

Brevvolymerna i både Danmark och Sverige har minskat i förväntad omfattning. I ljuset av denna utveckling presterar PostNord väl. Genom ett fokuserat arbete med effektiviseringar och rationaliseringar uppvisar PostNord fortsatt lönsamhet och en stabil utveckling av det operativa kassaflödet. Exklusive omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgår rörelsemarginalen för kvartalet till 2,6 procent och för årets första nio månader till 3,5 procent.

Tre av våra fyra verksamheter redovisar rörelseresultatförbättringar i kvartalet. Vår danska brevverksamhet uppvisar som förväntat ett försämrat resultat till följd av att de fortsatt kraftiga brevvolymminskningarna. Förändrade aktuariella beräkningar av pensioner samt jämförelseeffekten av reavinsten från försäljningen av ett fastighetsföretag under 2011, bidrog negativt till kvartalets resultatutveckling.

Inom logistikverksamheten redovisar vi fortsatt tillväxt, liksom en något förbättrad lönsamhet. Affärsområdets nettoomsättning ökade även organiskt. Vi fortsätter genomföra vår strategi att skapa helhetslösningar och gränsöverskridande logistikkapacitet i Norden. Under kvartalet tecknade vi ytterligare ett avtal om att förvärva kompletterande logistikverksamhet i Norge.

Vi fortsätter dra nytta av den växande e-handeln i både brev- och logistikverksamheten. B2C-paketvolymerna växer kraftigt, antalet skickade varubrev ökar och vi noterar ökade flöden hos ombud och i utlämningsställen.

Strålfors redovisar ett positivt rörelseresultat även detta kvartal och dessutom förbättrad lönsamhet jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen bekräftar betydelsen av de insatser vi gjort för att renodla och effektivisera verksamheten.

Under kvartalet tillfördes PostNord två miljarder kronor i kapitalstyrka genom en framgångsrik emission av obligationer. Emissionen ger oss ökad handlingsfrihet i pågående omställningar och fortsatta förvärv.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2012, kl 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2012-11-07 08:30