Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2013-02-22 08:30

Bokslutskommuniké 2012: Tillfredsställande årsresultat med fortsatt högt tempo i omställningsarbetet

Oktober-december 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 481 (10 528) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 122 (645) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader och engångseffekter, uppgick till 549 (666) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 72 (441) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (6,1)% och justerad rörelsemarginal till 5,2 (6,3)%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 256 (1 324) MSEK.
 • Lars Idermark har meddelat att han lämnar befattningen som verkställande direktör och koncernchef.


Januari-december 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 38 920 (39 466) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 364 (1 571) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader och engångseffekter, uppgick till 1 550 (1 884) MSEK.
 • Årets resultat uppgick till 257 (1 225) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,9 (4,0)% och justerad rörelsemarginal till 4,0 (4,7)%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 625 (1 634) MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 103 (368) MSEK.


VD och koncernchef Lars Idermarks kommentar

PostNords nettoomsättning var oförändrad i det fjärde kvartalet men minskade med 1 procent under 2012. Det innebär en stabilisering i förhållande till de senast gångna åren. Koncernens rörelseresultat påverkas av betydande omstruktureringskostnader. Dessutom har extra nedskrivningar gjorts. Sammantaget belastar dessa poster rörelseresultatet med cirka 600 MSEK i kvartalet och knappt 1 400 MSEK för helåret. Justerad rörelsemarginal uppgick till 5,2 procent respektive 4,0 procent under samma perioder. Tre av fyra affärsområden redovisar förbättrade justerade rörelseresultat under året och kassaflödet från den löpande verksamheten är stabilt. Koncernens kapitalstruktur har effektiviserats under fortsatt finansiell stabilitet.

Mot bakgrund av marknadsutvecklingen är detta att betrakta som ett tillfredsställande resultat. Vi kan konstatera att implementeringen av vår strategi, Roadmap PostNord 2015, börjar ge effekter.

Under 2012 har PostNord genomfört omfattande omställningar vilka har skapat förutsättningar för ökad lönsamhet redan under 2013. Koncernen har genomfört stora kostnadsminskningar i form av löpande anpassningar av verksamheten till lägre brevvolymnivåer. En annan viktig åtgärd för att minska kostnaderna har varit det program för effektivisering av koncernens centrala administration som slutförts under året. Vi har reducerat koncernens underliggande kostnadsmassa med närmare 1,7 miljarder kronor under 2012.  

Till följd av den fortsatta digitaliseringen, och av den makroekonomiska utvecklingen, har minskningen av efterfrågan på brevdistribution fortsatt. Brevvolymerna har minskat i nivå med vår förväntan. Volymfallen har satt lönsamheten under fortsatt press, men genom effektiviseringar och kostnadsrationaliseringar har resultateffekterna i brevaffären kunnat dämpas. Den svenska brevverksamheten redovisar ett bra resultat för såväl kvartal som helår. Vår danska brevverksamhet har genomfört omfattande effektiviseringar under 2012 och har skapat förutsättningar för att bygga ny lönsamhet. Effektiviseringarna har inte minst möjliggjorts av den nya lagstiftning som trädde i kraft 2011. Vi förväntar oss ytterligare anpassningar av de regulatoriska villkoren till rådande marknadsförhållanden i Danmark.

Vi har fortsatt att genomföra vår strategi att skapa helhetslösningar och gränsöverskridande kapacitet inom logistik i Norden. Vi har även förstärkt vår befintliga logistikverksamhet med kompletterande verksamheter. Under året förvärvades en av Skandinaviens ledande aktörer inom den växande tredjepartslogistiken. Vi har dessutom genomfört förvärv av logistikverksamhet i Norge, en marknad där vi idag har en stark position. Logistikförvärven har bidragit till årets nettoomsättning med 720 MSEK och har lämnat ett positivt bidrag till rörelseresultatet.

Både brev- och logistikverksamheten gynnas fortsatt av den växande e‐handeln. Paketvolymerna har ökat, framförallt under det fjärde kvartalet, och antalet varubrev/maxibrev har ökat. Vi har också noterat ökade volymer i våra utlämningsställen. Vi förväntar oss fortsatt positiva effekter av e-handels-utvecklingen under 2013.

Under 2012 har vi vänt den tidigare negativa utvecklingen för Strålfors. Strålfors har redovisat positiva rörelseresultat varje kvartal från och med det andra kvartalet 2012 och bedöms nu vara rustat för att generera tillväxt med ytterligare förbättrad lönsamhet.

Tempot i arbetet med omställningar har varit högt under året och kommer så att vara även 2013. Arbetet med investeringar i produktionsanläggningar och -system inom brevverksamheten för att öka skalbarhet, effektivitet och lönsamhet, fortgår enligt plan. Koncernen kommer att fortsätta utveckla logistikverksamheten under lönsamhet och bredda erbjudande och marknadsnärvaro i Norden. Vi har ett fortsatt tydligt fokus på att minska kostnaderna. Som vi tidigare har rapporterat innebär omställningarna att omstruktureringskostnader kommer att belasta resultatet även under 2013.

Dessa förändringar är nödvändiga för PostNord. De skapar möjligheter till tillväxt och förbättrad lönsamhet. De stärker samtidigt förutsättningarna för att PostNord ska kunna leverera fortsatt hög service och kvalitet på morgondagens marknader för kommunikation och logistik och leva upp till kraven på den samhällsomfattande postservicen.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2013-02-22 08:30