Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2014-05-06 08:30

Delårsrapport januari-mars 2014: Ny organisation för ett tydligare och effektivare PostNord

JANUARI-MARS 2014     

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 999 (9 832) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 106 (330) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till 100 (182) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -469 (425) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson, VD och koncernchef

PostNord redovisade ett lägre rörelseresultat jämfört med första kvartalet 2013, vilket förklaras av omställningskostnader relaterat till personalavveckling i samband med ny organisation, fortsatt brevvolymminskning och ökad prispress inom främst logistikverksamheten. PostNord fortsätter att genomföra nödvändiga effektiviserings- och besparingsåtgärder för att nå tillfredsställande lönsamhet i koncernen.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 9 999 MSEK, en ökning med 2% jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras främst av förvärv inom logistikverksamheten. Brevmarknaden fortsatte att minska till följd av digitaliseringen. Volymerna inom Breve Danmark minskade väsentligt med 13%, medan koncernens totala brevvolymer minskade med 6% jämfört med första kvartalet 2013. Utifrån det kraftiga fallet i de danska brevvolymerna under första kvartalet är det sannolikt att volymfallet på årsbasis kommer att överstiga vår tidigare bedömning. Koncernens rörelseresultat minskade under kvartalet och uppgick till 106 (330) MSEK. Minskningen förklaras främst av omställningskostnader men även ett lägre underliggande rörelseresultat i affärsområdena, till stor del på grund av de kraftigt fallande brevvolymerna och fortsatt prispress inom logistikverksamheten.

Lönsamheten inom hela verksamheten är fortsatt otillfredsställande. Vi har fullt fokus på att genomföra vår strategi för att förbättra intjäningsförmågan och skapa ökat finansiellt värde. Två viktiga förutsättningar för att PostNord ska nå målet om att vara den ledande aktören i Norden inom kommunikation och logistik, är att vi minskar kostnadsbasen och etablerar en integrerad produktionsmodell i varje land.

Under första kvartalet har vi accelererat omställningstakten och den 31 mars infördes den i början på februari aviserade nya organisationen med landsenheter som ansvarar för produktion och försäljning i respektive land. Samtidigt överförs produkt- och tjänsteägande i två nya affärsområden, Mail & Communication och Logistics, som har ansvaret för att utveckla och paketera attraktiva erbjudanden över hela koncernens verksamhet. Vi har också etablerat en särskild strategisk koncernenhet med ansvar för tjänsteutveckling inom den kraftigt växande
e-handelsmarknaden. Den nya organisationsstrukturen ger förutsättningar för en integrerad produktionsverksamhet i respektive land. Tillsammans med den utvecklade varumärkesstrukturen, med fokus på ett koncerngemensamt varumärke, ökar vi tydligheten mot kund av PostNord som en nordisk aktör med ett geografiskt konkurrenskraftigt helhetserbjudande.

De genomförda förändringarna under kvartalet har möjliggjort personalreduceringar inom de administrativa funktionerna om totalt 600 medarbetare. Besparingseffekten av personalreduceringarna beräknas uppnås successivt, och fullt ut under tredje kvartalet 2014. Parallellt med de genomförda förändringarna fortskrider det löpande arbetet med att anpassa produktionskostnaderna till de fallande brevvolymerna med full styrka.

I april beslutade årsstämman om nya långsiktiga ekonomiska mål. Målen är ambitiösa men nåbara och understryker vikten av att vi fortsätter öka vår effektivitet och lönsamhet i alla delar av verksamheten. Det är viktigt att de postspecifika regelverken anpassas till förändringar i kundernas efterfrågan. Vi välkomnar därför den nya postlagen i Danmark som antogs i februari och som möjliggör en ytterligare konsumentanpassning av vår danska brevverksamhet. Även det svenska regelsystemet har behov av att anpassas till de förändrade marknadsförutsättningarna för att en god postservice långsiktigt skall upprätthållas trots vikande brevvolymer.

Den fortsatt svaga lönsamheten i samtliga affärsområden bekräftar nödvändigheten i de åtgärder som vi vidtagit under första kvartalet. Med den nya organisationsstrukturen på plats fortsätter vi att genomföra strategin i högt tempo. De initierade åtgärderna kommer att medföra ytterligare kostnadssänkningar varför utsikterna för 2014 med förbättrad lönsamhet och kassaflöde ligger fast.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2013, kl 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2014-05-06 08:30