Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2015-02-13 08:30

Bokslutskommuniké 2014: Verkställande av strategi, ny organisation och kostnadseffektiviseringar präglade året

OKTOBER-DECEMBER 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 600 (10 638) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 440 (344) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -70 (180) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -80 (31) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 290 (1 645) MSEK.

JANUARI-DECEMBER 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 39 950 (39 533) MSEK.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 861 (826) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 351 (662) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 176 (306) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 670 (1 657) MSEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges 0 (129) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef

2014 var ett händelserikt år. Inom ramen för vår strategi har vi implementerat en ny integrerad organisation, introducerat ett gemensamt varumärke och initierat ett kundanpassat helhetserbjudande. Dessutom har betydande omställningsarbeten genomförts i hela koncernen. Allt detta för att säkerställa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft.

Vårt arbete med att utveckla mer kundanpassade helhetserbjudanden framskrider väl. Inom logistikverksamheten har vi bland annat skrivit avtal med Blue Water Shipping i Danmark för logistik av paket och pall inom Norden. Vi har även under kvartalet skrivit ett flertal betydande kontrakt med kunder inom det kraftigt växande e-handelssegmentet. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete blev PostNord guldrankade för sitt kvalitativa miljöarbete av IPC, International Post Corporation.

Julens e-handel slog nytt rekord med ökade paketvolymer. Till följd av den fortsatta digitaliseringen visade brevvolymerna som förväntat en fortsatt nedgång och minskade med 8 % jämfört med fjärde kvartalet 2013, varav 17 % i Danmark och 6 % i Sverige. Motsvarande siffror för helåret 2014 var en minskning med 5 % för koncernen, varav 12 % i Danmark och 4 % i Sverige.

Under kvartalet initierades ytterligare ett besparingsprogram varpå relaterade omstruktureringskostnader belastade resultatet. Inom ramen för vårt kapitaleffektiviseringsprogram avyttrades fastigheten på Köbmagergade i centrala Köpenhamn under fjärde kvartalet, vilket påverkade resultatet och kassaflödet positivt. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick koncernens rörelseresultat till 440 (344) MSEK för fjärde kvartalet och 861 (826) MSEK för helåret.

För att öka vår intjäningsförmåga och långsiktiga konkurrenskraft krävs fortsatt omställningsarbete. Vi är nu i slutfasen av reduktionen av knappt 800 tjänster inom administration utöver de cirka 600 tjänster som reducerades i samband med omorganisationen under första halvåret 2014. Under 2015 kommer ytterligare kontinuerliga effektiviseringar att ske inom framförallt produktion för att balansera volymnedgången för brev.

Under kvartalet togs beslutet att utvärdera en eventuell avyttring av Strålfors för att frigöra kapital inom PostNord samtidigt som en förändrad ägarsituation kan vidga utvecklingsmöjligheterna för Strålfors. Utvärderingsprocessen fortlöper enligt plan. Fulfilmentverksamheten inom Strålfors kvarstår inom PostNord och berörs inte av en kommande eventuell avyttring.

Europeiska kommissionen har stämt den svenska staten inför EU-domstolen för att icke ha implementerat Europeiska Unionens momsdirektiv. Det är idag oklart när EU-domstolen kan förväntas meddela dom i ärendet men det bedöms sannolikt att så sker under 2015. Några kunder har vidare till svenska staten, och reservationsvis till PostNord, ställt krav på att återfå inbetald moms. Momsmålet tydliggör ytterligare behovet av att det postspecifika regelverken snarast måste anpassas till kundernas förändrade efterfrågan, så att en samhällsomfattande postservice ska kunna upprätthållas under rimliga ekonomiska villkor trots vikande brevvolymer. Behovet av detta understryks ytterligare genom de från svenskt regeringshåll aviserade ambitionerna att öka takten i den offentliga digitaliseringen. En förändring av den postala regleringen är också angelägen för att PostNords ambitiösa miljömål skall uppnås.

Våra finansiella mål uppdaterades och fastställdes på årsstämman 2014. Målen är långsiktiga och ska utvärderas över en 3-5 års period. Målen är att uppnå en avkastning på operativt kapital om 10,5%, en nettoskuldsättningsgrad om 10-50% samt en utdelning om 40-60% av årets resultat. Vi nådde inte samtliga mål, men med vår beslutade strategi är jag övertygad om att vi stakat ut rätt väg i den marknad som råder.

Året har präglats av stora omställningsåtgärder med målet att skapa rätta förutsättningar att bygga ett starkare och ett mer integrerat PostNord under ett gemensamt varumärke. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för att de på ett både engagerat och professionellt sätt bidragit till detta. Vidare vill jag tacka alla våra kunder och samarbetspartner för ett mycket gott samarbete. Vi ser fram mot att vidareutveckla verksamheten för att skapa mervärde för våra kunder, ägare, medarbetare och övriga intressenter. Vi ska se till att vi levererar enligt våra löften.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2015, kl 08.30 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2015-02-13 08:30